уеб достъпен сайт български език английски език

Специалности 2024/2025 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

БИО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

ПЕ­ДА­ГО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

ФА­КУ­ЛТЕТЪТ ПО ИКО­НО­МИ­ЧЕ­СКИ И СО­ЦИАЛ­НИ НАУ­КИ е със спе­циал­но­сти:

ФА­КУ­ЛТЕТЪТ ПО МА­ТЕ­МА­ТИ­КА И ИН­ФОР­МА­ТИ­КА е със спе­циал­но­сти:

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

ФИ­ЛО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

ХИ­МИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

ЮРИ­ДИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­ност:

При­ло­же­ние № 1 са да­де­ни фор­ми­те на об­уче­ние за раз­лич­ни­те спе­циал­но­сти, кон­курс­ни­те из­пи­ти и оцен­ки­те от ди­пло­ма­та за средно образование, които участват в об­ра­зу­ва­нето на съ­сте­за­тел­ния бал

ФИ­ЛИ­АЛ „ЛЮ­БЕН КА­РА­ВЕ­ЛОВ“ в гр. Кър­джа­ли предлага спе­циал­но­стите:

   Кан­ди­дат-сту­ден­ти­те по­да­ват до­ку­мен­ти и по­ла­гат конкурсни из­пи­ти, по­со­че­ни в При­ло­же­ние № 2, ко­и­то се ор­га­ни­зи­рат и про­веж­дат във фи­лиа­ла в гр. Кър­джа­ли.

ФИ­ЛИ­АЛЪТ в гр. Смо­лян предлага спе­циал­но­стите:

 

 Кан­ди­да­т-студентите, желаещи да се обучават във фи­лиа­ла на ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Смо­лян, по­да­ват до­ку­мен­ти и по­ла­гат конкурсни из­пи­ти по указанията, по­со­че­ни в При­ло­же­ние № 3 от настоящия справочник.

 

Последна промяна на 22 Май 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол