web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2019/2020 » Специалности 2019/2020 г.

Специалности 2019/2020 г.

За учеб­на­та 2019/2020 го­ди­на ПУ „Па­и­сий Хи­лен­дар­ски“ ще прие­ма сту­ден­ти в 9 фа­ку­лте­та, във филиалите в гр. Кърджали и гр. Смолян.

СПРАВОЧНИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

ФИ­ЛО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

ПЕ­ДА­ГО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

ФА­КУ­ЛТЕТЪТ ПО МА­ТЕ­МА­ТИ­КА И ИН­ФОР­МА­ТИ­КА е със спе­циал­но­сти:

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

БИО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

ХИ­МИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:

ЮРИ­ДИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­ност:

ФА­КУ­ЛТЕТЪТ ПО ИКО­НО­МИ­ЧЕ­СКИ И СО­ЦИАЛ­НИ НАУ­КИ е със спе­циал­но­сти:

     В При­ло­же­ние № 1 са да­де­ни фор­ми­те на об­уче­ние за раз­лич­ни­те спе­циал­но­сти, кон­курс­ни­те из­пи­ти и оцен­ки­те от ди­пло­ма­та за средно образование, които участват в об­ра­зу­ва­нето на съ­сте­за­тел­ния бал.

 ФИ­ЛИ­АЛ „ЛЮ­БЕН КА­РА­ВЕ­ЛОВ“ в гр. Кър­джа­ли предлага спе­циал­но­стите:

     Кан­ди­дат-сту­ден­ти­те по­да­ват до­ку­мен­ти и по­ла­гат конкурсни из­пи­ти, по­со­че­ни в При­ло­же­ние № 2, ко­и­то се ор­га­ни­зи­рат и про­веж­дат във фи­лиа­ла в гр. Кър­джа­ли.

ФИ­ЛИ­АЛЪТ в гр. Смо­лян предлага спе­циал­но­стите:

     Кан­ди­да­т-студентите, желаещи да се обучават във фи­лиа­ла на ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Смо­лян, по­да­ват до­ку­мен­ти и по­ла­гат конкурсни из­пи­ти по указанията, по­со­че­ни в При­ло­же­ние № 3 от настоящия справочник.

 

Последна промяна на 12 Юни 2019