уеб достъпен сайт български език английски език

Технологии в телекомуникациите

Професионално направление: Физически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер-физик по технологии в телекомуникациите

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

    

  Технологиите в телекомуникациите са една от най-динамично развиващите се области на физиката и техниката в днешно време. Това са области, в които се правят огромни инвестиции и работят водещи технологични компании, в които има постоянна нужда от квалифицирани кадри.

  Специалността „Технологии в телекомуникациите“ е съвременна специалност, която комбинира физика с елементи на електронна, телекомуникационна техника и информационни технологии.

  Обучението по специалността осигурява широкопрофилна подготовка в областта на физиката и телекомуникациите. Студентите придобиват способността чрез самоподготовка да усъвършенстват знанията и уменията си, да овладяват компютърни технологии и получават подготовка на нивото на съвременните изисквания на информационното общество.

  През първите 2 години студентите получават базова подготовка по информационни технологии, физика и математика. През третата и четвъртата година се дава профилирана подготовка със специализиращи дисциплини от областта на оптичните и безжичните телекомуникации, компютърните мрежи, влакнесто-оптичните технологии, квантовата теория на информацията, физичните свойства на средите за комуникации.

  През третата и четвъртата година в обучението се включват и избираеми специализирани курсове, разделени на две групи – в областта на програмирането и приложния софтуер, както и в областта на физичните основи на телекомуникационните технологии.

  Завършилите специалността „Технологии в телекомуникациите“ могат да се реализират във всички частни, корпоративни и държавни фирми, в държавната администрация, службите за сигурност и отбрана, чийто предмет на дейност е в областта на физиката и телекомуникациите.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол