web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Наука

Наука

Изследователската дейност в Университета обхваща различни области от природните и обществените науки. Особено активни са изявите в следните направления:

 • Информатика и информационни технологии.
 • Микробиология и биотехнологии.
 • Изследвания върху оползотворяване на природни суровини.
 • Опазване на околната среда.
 • Оптоелектроника и лазерна техника.
 • Синтез на нови органични и неорганични вещества.
 • Радиоактивни изследвания на почвата, водата и въздуха.
 • Изследване на биологичното разнообразие в България с цел опазване на естествения генофонд и използване на подходящи видове в биологичната борба.
 • Физиология на растенията и молекулярна биология.
 • Проблеми на висшето образование.
 • Изследване езика, литературата и културата на региона, страната, славянските и западноевропейските страни.
 • Изследвания на личността.
 • Социална, религиозна и етническа идентичност.

В поделение "Научна и приложна дейност" годишно се разработват над 120 договора, материално обезпечени от следните източници:

 1. Международни програми.
 2. Договори, сключени с Националния фонд "Научни изследвания".
 3. Фонд "Научни изследвания" при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".
 4. Стопански договори.
Последна промяна на 12 Юли 2013