web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Звена » Научноизследователска дейност

Научноизследователска дейност

Поделение "Научна и приложна дейност" (НПД) при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" е самостоятелно звено, обслужващо научноизследователската дейност в Университета.

Поделение НПД осъществява връзките и реализацията на научните постижения и възможности на Университета със стопанската практика, обслужва и администрира договорените национални и международни научни програми.

Поделение НПД работи на принципа на стопанска сметка, има самостоятелни банкови сметки, обезпечава отделна самостоятелна партида на всички договорени изследвания и програми, независимост и самостоятелност при изразходване на средствата, както и пълната законосъобразност в съответствие с българското законодателство и изискванията на отделните договори и програми.

Поделението е пряко подчинено на зам.-ректора по науката и международно сътрудничество.

Оперативно дейността на Поделението се управлява от Главен експерт.

Изследователската дейност обхваща различни области от природните и обществените науки. Особено активни са изявите в следните направления:

 • Информатика и информационни технологии.
 • Микробиология и биотехнологии.
 • Изследвания върху оползотворяване на природни суровини.
 • Опазване на околната среда.
 • Оптоелектроника и лазерна техника.
 • Синтез на нови органични и неорганични вещества.
 • Радиоактивни изследвания на почвата, водата и въздуха.
 • Изследване на биологичното разнообразие в България с цел опазване на естествения генофонд и използване на подходящи видове в биологичната борба.
 • Физиология на растенията и молекулярна биология.
 • Проблеми на висшето образование.
 • Изследване езика, литературата и културата на региона, страната, славянските и западноевропейските страни.
 • Изследвания на личността.
 • Социална, религиозна и етническа идентичност.

В поделение НПД годишно се разработват над 120 договора, материално обезпечени от следните източници:

 1. Международни програми.
 2. Договори, сключени с Националния фонд "Научни изследвания".
 3. Фонд "Научни изследвания" при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".
 4. Стопански договори.
Последна промяна на 25 Октомври 2016