уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Структура
 4. »
 5. Обслужващи звена
 6. »
 7. Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД)

Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД)

    

Име/Длъжност

Телефон/Имейл

Проф. д-р Невена Милева

директор НПД

тел. 032/ 261 251
е-mail: nmileva@uni-plovdiv.bg

Бояна Бонева

Експерт на поделение "Научнопроектна дейност"

тел. 032/ 261 362

е-mail: boneva@uni-plovdiv.bg 

Ралица Гърбева

Експерт на поделение "Научнопроектна дейност"

тел. 032/ 261 362

е-mail: ralitza@uni-plovdiv.bg

Дора Такева

Счетоводител на Поделение "Научнопроектна дейност"

 тел.: 032/ 261 457

e-mail: takeva@uni-plovdiv.bg

Полина Джамбова-Златарева

Експерт на Поделение "Научнопроектна дейност"

 тел.: 032/ 261 384

e-mail: djambova@uni-plovdiv.bg

Илиана Саханджиева

Експерт на Поделение "Научнопроектна дейност"

тел.: 032/ 261 401

e-mail: ilianasah@uni-plovdiv.bg

 

 
 
 
Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" е звено, обслужващо научноизследователската дейност в Университета.
 
   

   Поделение „Научна и проектна дейност“ е самостоятелно звено на Пловдивския университет, чрез което академичното ръководство на ПУ, организира и администрира научноизследователската и проектна дейност, на учените от университета на базата на договори с различни международни, национални и частни институции и програми, които са част от общата политика на ПУ като висше учебно заведение и научен център. НПД осигурява пълна финансово-счетоводна отчетност на договори; обслужва договорната научноизследователска дейност, включително при изпълнение на договор за интелектуални продукти или изделия, собственост на учени от университета при спазване на закона за авторското право и правилника на ПУ за патентите и интелектуалната собственост. Поделението обхваща дейността на академичния състав по организиране обслужване и извъшването на фунадаментални и приложни изследвания, консултантска, експертна, технологична и други дейности.

    В НПД годишно се разработват над 230 договора, обхващащи различни области от природните и обществените науки, материално обезпечени от следните източници:

 1. Международни програми
 2. Договори, сключени с Националния фонд „Научни изследвания“
 3. Фонд „Научни изследвания“ при Пловдивси университет „Паисий Хилендарски“

 

Основни дейности:

 • Административна, финансово и логистично обслужване на научноизследователски проекти;
 • Търсене на източници на финансиране и партньори за научноизследоватески проекти;
 • Подпомагане изготвянето на предложения за нови проекти;
 • Подпомагане организацията и координацията по изпълнение и управление на проекти;
 • Осъществяване на връзки с други звена в ПУ,с други държавни институции (НФНИ, МОН) и с други университети;
 • Популяризиране на резултатите от научноизследователската дейност у нас и в чужбина;
 • Участие в международни програми, мрежи и инициативи в изграждането на Европейското научно пространство;
 • Организиране на конференции и семинари, свързани с научноизследоватеската дейност;
 • Издаване на сборник с резултатите от научноизследователските проекти в ПУ.

 

 

 

 

 

 

Последна промяна на 08 Септември 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол