уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Обучение
 4. »
 5. ОНС „Доктор“

ОНС „Доктор“

ПУ „Па­и­сий Хи­лен­дар­ски“ обучава докторанти в следните направления:

1.1 Теория и управление на образованието

 • Управление на образованието

1.2 Педагогика

 • Специална педагогика
 • Теория на възпитанието и дидактика
 • История на педагогиката и българското образование

1.3 Педагогика на обучението по...

 • Методика на обучението по български език и литература
 • Методика на обучението по бит и технологии
 • Методика на обучението по изобразително изкуство
 • Методика на обучението по музика
 • Методика на обучението по химия
 • Методика на обучението по информационни технологии 
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии 
 • Методика на обучението по информатика 
 • Методика на обучението по математика и информационни технологии 
 • Методика на обучението по математика 
 • Методика на обучението по биология 
 • Методика на обучението по физика
 • Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

2.1 Филология

 • Теория и история на литературата
 • Българска литература
 • Руска литература
 • Славянски литератури
 • Англоезична литература
 • Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание
 • Френскоезична литература
 • Общо и сравнително езикознание
 • Български език: историческа лингвистика
 • Съвременен български език
 • Славянски езици
 • Романски езици
 • Германски езици: английски език

3.1 Социология, антропология и науки за културата

 • Социология
 • Социална антропология
 • Науки за културата
 • Етнология
 • Наука, технологии и свръхмодерен капитализъм

3.2 Психология

 • Педагогическа и възрастова психология
 • Позитивна психолохия
 • Социална психология
 • Специална психология

3.3 Политически науки

 • Политически науки

3.4 Социални дейности

 • Социални политики и социална работа

3.6 Право

 • Теория на държавата и правото
 • Римско право
 • Административно право и административен процес
 • Гражданско и семейно право
 • Международно частно право
 • Трудово право и обществено осигуряване
 • Международно право и международни отношения
 • Наказателен процес
 • Граждански процес
 • История на държавата и правото
 • Наказателно право

3.7 Администрация и управление

 • Социално управление

3.8 Икономика

 • Политическа икономия
 • Приложение на изчислителната техника в икономиката и управлението
 • Статистика и демография
 • Финанси и счетоводство
 • История на икономическите учения
 • Икономика и управление (индустрия)
 • Маркетинг

4.1 Физически науки

 • Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
 • Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя
 • Физика на кондензираната материя

4.2 Химически науки

 • Неорганична химия
 • Органична химия
 • Аналитична химия
 • Физикохимия
 • Химична кинетика и катализ
 • Теоретична химия
 • Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати
 • Технология на неорганичните вещества

4.3 Биологически науки

 • Молекулярна биология
 • Генетика
 • Микробиология
 • Клетъчна биология
 • Биохимия
 • Физиология на растенията 
 • Зоология 
 • Ботаника 
 • Екология и опазване на екосистемите
 • Биоинформатика
 • Морфология

4.5 Математика

 • Алгебра и теория на числата
 • Математически анализ
 • Диференциални уравнения
 • Геометрия и топология
 • Математическо моделиране и приложение на математиката
 • Изчислителна математика

4.6 Информатика и компютърни науки

 • Информатика 

5.1 Машинно инженерство

 • Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура

5.3 Комуникационна и компютърна техника

 • Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)

8.3 Музикално и танцово изкуство

 • Музикознание и музикално изкуство

 

Последна промяна на 26 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол