web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Структура » Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

 

Важно във връзка с кандидатстването за ПКС в Департамента

 

Уважаеми колеги,

Обръщаме внимание, че сумите, заплатени във връзка с придобиването на ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ в Департамента за КПРПС при ПУ (включително и тези за подготвителните курсове за придобиване на Четвърта и Пета ПКС), подлежат на възстановаване по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", Дейност 2. на МОН.

 

Уважаеми колеги,

Заявленията за разкриване на процедура за придобиване на ПКС в Департамента, ще се приемат:

1. В електронен вариант - чрез регистрация в електронния формуляр: https://forms.gle/1CwrZsfnMnnRoJnQA и изпращане на документите в хартиен вариант по пощата или куриер на адрес:

град Пловдив, р-н Център, ул. „Цар Асен“ № 24,
ПУ „П. Хилендарски“, Деловодство, 032 261 301
за Марияна Георгиева - ДКПРПС, тел. 032 261 791

ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА, моля, уврете се, че разполагате с всички необходими документи, които са публикувани в раздел "Образци на документи": https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1228/ на страницата Департамента (т.е. всички документи, описани в частта „Прилагам“ на всяко от Заявленията).

Обърнете внимание, че в хартиен вариант копията на необходимите документи се предоставят под формата на заверено ОТ КАНДИДАТА копие (не е необходима нотариална заверка или заверка от работодател)!

 

ИЛИ

 

2. Тези от вас, които желаят, могат да подадат документите си лично (тогава не е необходимо да попълват електронния формуляр) в Нова сграда на ПУ, бул. България № 236, стая 125, във всеки работен ден между 9.00 ч. и 12.00 ч. или между 13.00 ч. и 15.00 ч.

 

 

Срокът за прием на документи за разкриване на процедура за придобиване на Пета, Четвърта, Втора и Първа ПКС е 01.06.20 г. – 31.07.20 г.

Приемът на документи за разкриване на процедура за придобиване на Трета и Първа (доктор, доктор на науките) ПКС е постоянен.

 
В случай че сте избрали да изпратите документите по пощата или куриер
 
 
1. Моля, попълнете електронното заявление  https://forms.gle/1CwrZsfnMnnRoJnQA , за да знаем, че очакваме документи от Вас!
 
 2. В хартиен вариант документите се изпращат на адрес:

град Пловдив, р-н Център, ул. „Цар Асен“ № 24,
ПУ „П. Хилендарски“, Деловодство, 032 261 301
за Марияна Георгиева - ДКПРПС, тел. 032 261 791

Таксата за разкриване на процедура за придобиване на ПКС в ДКПРПС (необходимо е при попълването на формуляра да разполагате с платежния документ, тъй като негово копие се прилага към комплекта документи в хартиен вариант, а датата и начина на плащане се вписва в този формуляр), се заплаща по сметката на ПУ „Паисий Хилендарски“, както следва:

1.1. За V ПКС: 35 лв.
1.2. За IV ПКС: 60 лв.
1.3. За III ПКС: 15 лв.
1.4. За II ПКС: 70 лв.
1.5. За I ПКС: 80 лв.
1.6. За I ПКС (доктор, доктор на науките): 20 лв.

Сметка на ПУ:

Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,

Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

1. Трите имена и ЕГН
2. Основание: Процедура (1, 2, 3, 4 или 5) ПКС в ДКПРПС

Остатъкът от 35 лв. - такса за издаване на свидетелство за ПКС, се заплаща след като съответната ПКС е успешно придобита (непосредствено преди или при получаването му).

 

До 2-3 дни след като получим документите Ви в хартиен вариант и проверим изрядността им, ще получите обратна връзка от e-mail: dkprps@uni-plovdiv.bg, съдържаща Входящ №, както и насоки относно провеждането на изпитната сесия и подготвителните курсове (напомняме, че подготвителните курсове за 4 и 5 ПКС в ДКПРПС не са задължителни и обикновено се провеждат и през м. септември).


За повече информация във връзка с придобиването на професионално-квалификационни степени

в Департамента за КПРПС:

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

 

 

 ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИДОБИВАНЕТО НА ПЕТА И ЧЕТВЪРТА ПКС

 

Подготвителни курсове - Пета ПКС

Уважаеми колеги,

Тук: https://forms.gle/Qdp33JfjDGxnPmSP7 може да заявите желанието си за включване в подготвителните курсове във връзка с придобиването на Пета ПКС в ДКПРПС, които на този етап ще се проведат дистанционно-присъствено, най-вероятно през платформата Google Meet.
Подробна информация - в регистрационната форма.

 

Подготвителни курсове - Четвърта ПКС

Уважаеми колеги,

Тук: https://forms.gle/rGfhbnDv3HrWuEYY7 може да заявите желанието си за включване в подготвителните курсове във връзка с придобиването на Четвърта ПКС в ДКПРПС, които на този етап ще се проведат дистанционно-присъствено, най-вероятно през платформата Google Meet.

Подробна информация - в регистрационната форма.

В случай че сте се регистрирали (или сте се регистрирали след обявената дата на провеждане на курса), но не сте успеете да се включите на обявените към момента дати, ще се свържем с вас, за да ви поканим да участвате в обученията, които планираме да се проведат през месец септември 2020 г.

 

 

 

* * * * * * * * * * *

 

Уважаеми колеги,

Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

обявява прием в следните

ПРОФЕСИОНАЛНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ,

свързани с придобиването на Трета ПКС

 регистрацията продължава

 1. „Приобщаващо образование за деца и ученици със специални образователни потребности“

Подходяща за специални педагози и други педагогически специалисти

Ръководител на програмата: проф. дпн Дора Левтерова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/4ndf7iA1ZFi4CHnr8

 

 

2."Методически аспекти на подготовката на ученици за успешно участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии"

Подходяща за учители по информатика и информационни технологии

Ръководител на програмата: проф. д-р Коста Гъров

За регистрация ТУК: https://forms.gle/DB4V9PDoVbSXoJBf8

 

3. “Предучилищно образование чрез изкуство и игри”

 Подходяща за детски учители, директори и зам.-директори на детски градини

Ръководител на програмата: доц. д-р Галена Иванова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/XmoC9hYd2YhQNyXL9

 

4. “Управление на иновациите в образователните организации”

Подходящи за директори на образователни институции, заместник-директори на  образователни институции, експерти в РУО и МОН, главни учители, старши учители

Ръководител на програмата: проф. д-р Галин Цоков

За регистрация ТУК: https://forms.gle/d2Jh8x6ALvyBEMSn7

 

 5.“Съвременни технологии в началното образование”

 Подходящи за учители в началния етап на средното училище

Ръководител на програмата: проф. д-р Владимира Ангелова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/UZSSGvfn45V64TnR6

 

6. „STEM стратегии в училище“

Подходящи за всички педагогически специалисти от СУ

Ръководител на програмата: проф. д-р Желязка Райкова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/8vcT3w6JNM36bHPF9

 

7. "Съвременни подходи в обучението по чужди езици и български език и литература в средното училище (5. - 12. клас)"

 Подходящи за учители по английски, френски, немски език, български език и литература  

Ръководител на програмата: доц. д-р Златороса Неделчева-Белфанте

(доц. д-р Фани Бойкова, гл. ас. д-р Станислава Илиева, ас. Румяна Илиева)

 За регистрация ТУК: https://forms.gle/gBy4wQr2PsnT6DEK7

 

 

За да се включите в специализацията, НЕ Е НЕОБХОДИМО да имате Четвърта или Пета ПКС

 Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Минимум 50 % от общия хорариум на обучение се провежда в присъствена форма на обучение (не по-малко от 100 академични часа), специализациите са с общ хорариум между 215 и 230 академични часа

Финален документ: свидетелство за професионално - педагогическа специализация, отговарящо на изискванията на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН

Начин на дипломиране: защита на дипломна работа

Цена за всички професионално-педагогически специализации: 2 такси по 500 лв. (1000,00 лв. общо)

 

 

За повече информация във връзка с придобиването на професионално-квалификационни степени в Департамента за КПРПС: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

 

              

 

Последна промяна на 07 Юли 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg