web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че планираните за м. септември обучения по компютърно моделиране (3. и 4. клас) за начални учители няма да се провеждат поради приетата на 22.07.2019 г. промяна в Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Наредба № 15 отменя Наредба № 12 на МОН).

Съгласно новите разпоредби, разписани в Приложение № 1 от Наредба № 15, учебният предмет компютърно моделиране (3. и 4. клас) се води от учители по информатика и информационни технологии в прогимназия и гимназия или от учители по компютърно моделиране в начален етап (учители по информатика и информационни технологии с допълнителна квалификация „начален учител“).

Промяната влиза в сила от учебната 2019/2020 година.

 
ВАЖНО!!!
 
НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на МОН, в сила от 02.08.2019 г. ТУК - отменя Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на МОН.
 
 
Уважаеми колеги,
 
Департаментът няма да работи между 31 юли и 01 септември вкл.
Заповядайте отново след 02 септември 2019 г.
 
Желаем ви слънчево лято и приятна почивка!

 

Уважаеми колеги,

Тук: https://forms.gle/dKeXBk6yZ9qcmgVS7 може да се регистрирате за участие в подготвителни курсове (32 академични часа, 60 лв.) свързани с придобиването на Четвърта и Пета ПКС в Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на ПУ-Пловдив и възстановими по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Дейност 2.

Може да заплатите участието си в курса след 02.09.201 г. (60 лв.):

1. По сметка на ПУ: BG33UNCR75273154632000; Банка: Уникредит Булбанк; Банков код: UNCRBGSF, като за основание за плащане посочите "Подготвителен курс 4 ПКС в ДКПРПС" или "Подготвителен курс 5 ПКС в ДКПРПС"

2. На касите на ПУ по код 2188 - подготвителен курс

Моля, носете копие на платежния документ по време на обучението и я предайте на съответния лектор.

Данните, които е необходимо да въведете по-долу са необходими във връзка с издаването на документ за преминато обучение.

Срок за регистарция: най-късно 2 дни преди датата на провеждане на курса.

Документът за преминат подготвителен курс може да получите след 16.09.19 г. от стая 125 на Нова сграда на ПУ, както и заедно със свидетелството за присъдена ПКС.

 

Определени са датите за изпитната сесия за придобиване на ПКС в Департамента за Сесия 2019:

Редовна сесия:

Пета ПКС - 28 и 29.09.2019 г. - график и разпределение по зали ще бъдат публикувани ТУК в началото на м. септември;

Четвърта, Втора и Първа ПКС - 05 и 06.10.2019 г. - график и разпределение по зали ще бъдат публикувани ТУК в началото на м. септември.

Допълнителна сесия - 10.11.2019 г. - за всички ПКС.

Заявления за придобиване на Трета ПКС се приемат целогодишно.

 

               За повече информация: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

              

 

Последна промяна на 19 Август 2019