уеб достъпен сайт български език английски език

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ПКС)

 

ВАЖНО!!!

Подготвителни курсове за I и II ПКС - Сесия 2023

 

Уважаеми педагогически специалисти,


Тези от вас, които желаят да кандидатстват за придобивате на Първа и Втора ПКС в Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на ПУ-Пловдив, е необходимо (съгласно действащите правила) да са преминали подготвителен курс и/или да има научен ръководител от ПУ.

Предвиждаме подготвителните курсове, свързан с придобиването на:

1. Първа ПКС - да стартира на 12.02.23 г. от 9:30 часа;

2. Втора ПКС - да стартира на 12.02.23 г. от 11:00 часа.

За регистрация ТУК: https://forms.gle/Rqt86KBXqBNReqoQA

Курсовете ще стартират в електронна среда, като срокът за регистрация: 09.02.2023 г., 17:00 часа.

Най-късно на 10.02.2023 г. тези от вас, които се регистрират ще получат конкретни инструкции, във връзка с провеждане на подготвителните курсове (в Google Meet).

Таксата за подготвителния курс (за Първа ПКС - 180 лв., а за Втора ПКС - 120 лв.) може да заплатите по банков път по сметката на Пловдивски университет, както следва:
   
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

1. Трите имена и ЕГН;
2. Основание: Подготвителен курс 1 (или 2) ПКС в ДКПРПС

Моля, изпратете копие на платежния документ на dkprps@uni-plovdiv.bg в срок до 10.02.2023 г.

Напомняме, че Заявленията за разкриване на процедура за придобиване на ПКС, съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН, се подават в периода 01 юни - 31 юли на всяка календарна година - лично или чрез упълномощено лице, а изпитната сесия се провежда в периода 15 септември - 15 ноември на всяка календарна година.

Единствено кандидатите за Трета ПКС, след завършена професионално-педагогическа специализация, и тези, които кандидатстват за Първа ПКС на база придобита ОНС "доктор" или НС "доктор на науките", могат да подават заявленията си целогодишно.

С правилата за придобиване на ПКС в Департамента на ПУ може да се запознаете тук:
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

Образци на документи, във връзка с процедурата по придобиване на ПКС може да намерите тук:
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1228/

За въпроси и допълнителна информация - моля пишете на e-mail: dkprps@uni-plovdiv.bg

 

 *******

 

  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

Уважаеми педагогически специалисти,

Молим, преди да дойдете в Нова сграда на ПУ, за да подадете документите си във връзка с кандидатстване за разкриване на процедура за придобиване на ПКС:

1. Да се запознаете с Правилата за придобиване на професионално-квалификационни степени в ДКПРПС  ТУК Правила за придобиване на ПКС в ДКПРПС.

2. Да изтеглите и попълните предварително Заявлението за разкриване на процедура за придобиване на ПКС и да приложите към него копия на всички необходими документи (както е указано в съответното заявление). Заявления за кандидатстване може да изтеглте от раздел "Образци на документи"

3. ТАКСАТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПКС СЕ ЗАПЛАЩА НА КАСАТА В НОВА СГРАДА НА ПУ СЛЕД КАТО ПРЕДСТАВИТЕ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В СТАЯ 125.

 

Кандидатите за V, ІV, ІІ и І ПКС подават документи в срок от 1 юни до 31 юли на календарната година в Нова сграда на Пловдивски университет: град Пловдив, бул. "България" № 236, ет. 1, стая 125;

  •  Участието в подготвителни курсове във връзка с придобиването на Пета и Четвърта ПКС не е задължително (курсовете се провеждат в началото на м. септември само за тези педагогически специалисти, които са подали заявление за разкриване на процедура за придобиване на ПКС в периода 01.06 - 31.07 на текущата година);

  • Участието в подготвителен курс и/или индивидуалното научно ръководство е задължително за кандидатите за придобиване на Втора и Първа ПКС;
  • Заявления за кандидатстване може да свалите от раздел "Образци на документи"

  • Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице в Нова сграда на Пловдивски университет: град Пловдив, бул. "България" № 236, ет. 1, стая 125

  • Кандидатите за придобиване на Трета ПКС (след успешно завършена професионално-педагогическа специализация) и Първа ПКС с ОНС "доктор" и НС "доктор на науките", могат да подават документи през цялата календарна година

  • Сесиите за придобиване на професионално-квалификационна степен се провеждат между 15 септември и 15 ноември на съответната календарна година по график, утвърден от Директора на ДКПРПС.

  • Таксите и цените за предлаганите от ДКПРПС услуги са публикувани тук: https://uni- plovdiv.bg/pages/index/1225/
 
 
 

 
Последна промяна на 17 Януари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол