web accessibility bulgarian flag english flag

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ПКС)

 

Уважаеми колеги,

Обръщаме внимание, че сумите, заплатени във връзка с придобиването на ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ в Департамента за КПРПС при ПУ (включително и тези за подготвителните курсове за придобиване на Четвърта и Пета ПКС), подлежат на възстановаване по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", Дейност 2. на МОН.

 

 

Уважаеми педагогически специалисти,

 

С Правилата за придобиване на професионално-квалификационни степени в ДКПРПС може да се запознаете ТУК.

 

Подаване на документи:

 • Кандидатите за V, ІV, ІІ и І ПКС подават документи в срок от 1 юни до 31 юли на календарната година в Нова сграда на Пловдивския университет:

  град Пловдив, бул. "България" № 236, ет. 1, стая 125 (на този етап - чрез електронно Заявление, а не на място)

 •  

 • Заявления за кандидатстване може да свалите от раздел "Образци на документи"

 •  

 • Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.

 •  

 • Кандидатите за придобиване на Трета ПКС (след успешно завършена професионално-педагогическа специализация) и Първа ПКС с ОНС "доктор" и НС "доктор на науките", могат да подават документи през цялата календарна година.

 •  

 • Сесиите за придобиване на професионално-квалификационна степен се провеждат от 15 септември до 15 ноември на съответната календарна година по график, утвърден от Директора на ДКПРПС.

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС

Уважаеми колеги,

Заявленията за разкриване на процедура за придобиване на ПКС в Департамента, ще се приемат:

1. В електронен вариант - чрез регистрация в електронния формуляр: https://forms.gle/1CwrZsfnMnnRoJnQA и изпращане на документите в хартиен вариант по пощата или куриер на адрес:

град Пловдив, р-н Център, ул. „Цар Асен“ № 24,
ПУ „П. Хилендарски“, Деловодство, 032 261 301
за Марияна Георгиева - ДКПРПС, тел. 032 261 791

ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА, моля, уврете се, че разполагате с всички необходими документи, които са публикувани в раздел "Образци на документи": https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1228/ на страницата Департамента (т.е. всички документи, описани в частта „Прилагам“ на всяко от Заявленията).

Обърнете внимание, че в хартиен вариант копията на необходимите документи се предоставят под формата на заверено ОТ КАНДИДАТА копие (не е необходима нотариална заверка или заверка от работодател)!

 

ИЛИ

 

2. Тези от вас, които желаят, могат да подадат документите си лично (тогава не е необходимо да попълват електронния формуляр) в Нова сграда на ПУ, бул. България № 236, стая 125, във всеки работен ден между 9.00 ч. и 12.00 ч. или между 13.00 ч. и 15.00 ч.

 

 

Срокът за прием на документи за разкриване на процедура за придобиване на Пета, Четвърта, Втора и Първа ПКС е 01.06.20 г. – 31.07.20 г.

Приемът на документи за разкриване на процедура за придобиване на Трета и Първа (доктор, доктор на науките) ПКС е постоянен.

 
В случай че сте избрали да изпратите документите по пощата или куриер
 
 
1. Моля, попълнете електронното заявление  https://forms.gle/1CwrZsfnMnnRoJnQA , за да знаем, че очакваме документи от Вас!
 
 2. В хартиен вариант документите се изпращат на адрес:

град Пловдив, р-н Център, ул. „Цар Асен“ № 24,
ПУ „П. Хилендарски“, Деловодство, 032 261 301
за Марияна Георгиева - ДКПРПС, тел. 032 261 791

Таксата за разкриване на процедура за придобиване на ПКС в ДКПРПС (необходимо е при попълването на формуляра да разполагате с платежния документ, тъй като негово копие се прилага към комплекта документи в хартиен вариант, а датата и начина на плащане се вписва в този формуляр), се заплаща по сметката на ПУ „Паисий Хилендарски“, както следва:

1.1. За V ПКС: 35 лв.
1.2. За IV ПКС: 60 лв.
1.3. За III ПКС: 15 лв.
1.4. За II ПКС: 70 лв.
1.5. За I ПКС: 80 лв.
1.6. За I ПКС (доктор, доктор на науките): 20 лв.

Сметка на ПУ:

Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,

Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

1. Трите имена и ЕГН
2. Основание: Процедура (1, 2, 3, 4 или 5) ПКС в ДКПРПС

Остатъкът от 35 лв. - такса за издаване на свидетелство за ПКС, се заплаща след като съответната ПКС е успешно придобита (непосредствено преди или при получаването му).

 

До 2-3 дни след като получим документите Ви в хартиен вариант и проверим изрядността им, ще получите обратна връзка от e-mail: dkprps@uni-plovdiv.bg, съдържаща Входящ №, както и насоки относно провеждането на изпитната сесия и подготвителните курсове (напомняме, че подготвителните курсове за 4 и 5 ПКС в ДКПРПС не са задължителни и обикновено се провеждат и през м. септември).

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ
 
Подготвителни курсове - Пета ПКС

Уважаеми колеги,

Тук: https://forms.gle/Qdp33JfjDGxnPmSP7 може да заявите желанието си за включване в подготвителните курсове във връзка с придобиването на Пета ПКС в ДКПРПС, които на този етап ще се проведат дистанционно-присъствено, най-вероятно през платформата Google Meet.
Подробна информация - в регистрационната форма.

 

Подготвителни курсове - Четвърта ПКС

Уважаеми колеги,

Тук: https://forms.gle/rGfhbnDv3HrWuEYY7 може да заявите желанието си за включване в подготвителните курсове във връзка с придобиването на Четвърта ПКС в ДКПРПС, които на този етап ще се проведат дистанционно-присъствено, най-вероятно през платформата Google Meet.

Подробна информация - в регистрационната форма.

В случай че сте се регистрирали (или сте се регистрирали след обявената дата на провеждане на курса), но не сте успеете да се включите на обявените към момента дати, ще се свържем с вас, за да ви поканим да участвате в обученията, които планираме да се проведат през месец септември 2020 г.

 

 
Последна промяна на 07 Юли 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg