уеб достъпен сайт български език английски език

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ПКС)

 
Уважаеми педагогически специалисти,
 
Свидетелствата за придобитите Професионално-квалификационни степени от преминалите изпити и защити, както и тези, които са присъдени по документи, са изготвени и могат да бъдат получени от 06.11.2023 г. (понеделник) от стая 125 на Нова сграда на ПУ (бул. „България“ № 236).

В тази връзка правим следните уточнения:

 1. Свидетелствата може да получите между 9:00 и 13:30 часа на всеки работен ден (от 06.11.2023 г. вкл.). Молим, в случай че не сте сигурни, че сте оставили снимка при подаването на заявлението, да носите подходяща такава.
 2. Свидетелството си може да получите лично или чрез упълномощено лице. В случай че упълномощено лице ще получава Свидетелството Ви, моля да подготвите пълномощно от Ваше име, като не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.
 3. Таксата от 35.00 лв. за издаване на свидетелството може да заплатите, както следва:

3.1. На касите на ПУ (в Нова сграда и Ректората), по код 2198;

3.2. По сметката на ПУ (може и чрез Easy Pay):

Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,

Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF

SWIFT BIC: UNCRBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

 1. Трите имена и ЕГН;
 2. Основание: Свидетелство ПКС Сесия 2023 от ДКПРПС
4. Допълнителната дата, на която могат да се явят тези от Вас, които са подали Заявление за разкриване на процедура за придобиване на ПКС в периода 01.06-31.07.23 г., но не успяха по уважителни причини да се явят на редовната изпитна сесия (30.09.2023 г.) е 12.11.2023 г. В тази връзка, но не по-рано от 09.11.2023 г., тук ще бъде публикувана конкретна информация за явяването им на допълнителната дата.

 

***********************************

 
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

Уважаеми педагогически специалисти,
 

Молим, преди да дойдете в Нова сграда на ПУ, за да подадете документите си във връзка с кандидатстване за разкриване на процедура за придобиване на ПКС:

1. Да се запознаете с Правилата за придобиване на професионално-квалификационни степени в ДКПРПС  ТУК Правила за придобиване на ПКС в ДКПРПС.

2. Да изтеглите и попълните предварително Заявлението за разкриване на процедура за придобиване на ПКС и да приложите към него копия на всички необходими документи (както е указано в съответното заявление). Заявления за кандидатстване може да изтеглте от раздел "Образци на документи"

3. ТАКСАТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПКС СЕ ЗАПЛАЩА НА КАСАТА В НОВА СГРАДА НА ПУ СЛЕД КАТО ПРЕДСТАВИТЕ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В СТАЯ 125.

 

Кандидатите за V, ІV, ІІ и І ПКС подават документи в срок от 1 юни до 31 юли на календарната година в Нова сграда на Пловдивски университет: град Пловдив, бул. "България" № 236, ет. 1, стая 125;

 •  Участието в подготвителни курсове във връзка с придобиването на Пета и Четвърта ПКС не е задължително (курсовете се провеждат в началото на м. септември само за тези педагогически специалисти, които са подали заявление за разкриване на процедура за придобиване на ПКС в периода 01.06 - 31.07 на текущата година);

 • Участието в подготвителен курс и/или индивидуалното научно ръководство е задължително за кандидатите за придобиване на Втора и Първа ПКС;
 • Заявления за кандидатстване може да свалите от раздел "Образци на документи"

 • Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице в Нова сграда на Пловдивски университет: град Пловдив, бул. "България" № 236, ет. 1, стая 125

 • Кандидатите за придобиване на Трета ПКС (след успешно завършена професионално-педагогическа специализация) и Първа ПКС с ОНС "доктор" и НС "доктор на науките", могат да подават документи през цялата календарна година

 • Сесиите за придобиване на професионално-квалификационна степен се провеждат между 15 септември и 15 ноември на съответната календарна година по график, утвърден от Директора на ДКПРПС.

 • Таксите и цените за предлаганите от ДКПРПС услуги са публикувани тук: https://uni- plovdiv.bg/pages/index/1225/
 
 
 

 
Последна промяна на 03 Ноември 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол