уеб достъпен сайт български език английски език

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ПКС)

 

 
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

Уважаеми педагогически специалисти,
 

Молим, преди да дойдете в Нова сграда на ПУ, за да подадете документите си във връзка с кандидатстване за разкриване на процедура за придобиване на ПКС:

1. Да се запознаете с Правилата за придобиване на професионално-квалификационни степени в ДКПРПС  ТУК Правила за придобиване на ПКС в ДКПРПС.

2. Да изтеглите и попълните предварително Заявлението за разкриване на процедура за придобиване на ПКС и да приложите към него копия на всички необходими документи (както е указано в съответното заявление). Заявления за кандидатстване може да изтеглте от раздел "Образци на документи"

3. ТАКСАТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПКС СЕ ЗАПЛАЩА НА КАСАТА В НОВА СГРАДА НА ПУ СЛЕД КАТО ПРЕДСТАВИТЕ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В СТАЯ 125.

 

Кандидатите за V, ІV, ІІ и І ПКС подават документи в срок от 1 юни до 31 юли на календарната година в Нова сграда на Пловдивски университет: град Пловдив, бул. "България" № 236, ет. 1, стая 125;

  •  Участието в подготвителни курсове във връзка с придобиването на Пета и Четвърта ПКС не е задължително (курсовете се провеждат в началото на м. септември само за тези педагогически специалисти, които са подали заявление за разкриване на процедура за придобиване на ПКС в периода 01.06 - 31.07 на текущата година);

  • Участието в подготвителен курс и/или индивидуалното научно ръководство е задължително за кандидатите за придобиване на Втора и Първа ПКС;
  • Заявления за кандидатстване може да свалите от раздел "Образци на документи"

  • Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице в Нова сграда на Пловдивски университет: град Пловдив, бул. "България" № 236, ет. 1, стая 125

  • Кандидатите за придобиване на Трета ПКС (след успешно завършена професионално-педагогическа специализация) и Първа ПКС с ОНС "доктор" и НС "доктор на науките", могат да подават документи през цялата календарна година

  • Сесиите за придобиване на професионално-квалификационна степен се провеждат между 15 септември и 15 ноември на съответната календарна година по график, утвърден от Директора на ДКПРПС.

  • Таксите и цените за предлаганите от ДКПРПС услуги са публикувани тук: https://uni- plovdiv.bg/pages/index/1225/
 
 
 

 
Последна промяна на 18 Март 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол