web accessibility bulgarian flag english flag

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ПКС)

 

Уважаеми педагогически специалисти,

Молим ви, в случай че имате намерение да дойдете лично в Департамента (стая 125 на Нова сграда), да заявите предварително желанието си на dkprps@uni-plovdiv.bg или на 032 261 791 поне един ден предварително, тъй като достъпът до сградите на ПУ все още е ограничен.

Благодарим!

 

Уважаеми педагогически специалисти,

 

С Правилата за придобиване на професионално-квалификационни степени в ДКПРПС може да се запознаете ТУК.

 

Подаване на документи:

 • Кандидатите за V, ІV, ІІ и І ПКС подават документи в срок от 1 юни до 31 юли на календарната година в Нова сграда на Пловдивския университет:

  град Пловдив, бул. "България" № 236, ет. 1, стая 125 (на този етап - чрез електронно Заявление, а не на място)

 •  

 • Заявления за кандидатстване може да свалите от раздел "Образци на документи"

 •  

 • Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.

 •  

 • Кандидатите за придобиване на Трета ПКС (след успешно завършена професионално-педагогическа специализация) и Първа ПКС с ОНС "доктор" и НС "доктор на науките", могат да подават документи през цялата календарна година.

 •  

 • Сесиите за придобиване на професионално-квалификационна степен се провеждат от 15 септември до 15 ноември на съответната календарна година по график, утвърден от Директора на ДКПРПС.

 

 

Уважаеми колеги,

Във връзка със създалата се ситуация и епидемиологичната обстановка, на този етап Заявленията за разкриване на процедура за придобиване на ПКС в Департамента, ще се приемат в електронен вариант (поне засега).

1. Срокът за прием на документи за разкриване на процедура за придобиване на Пета, Четвърта, Втора и Първа ПКС е 01.06.20 г. – 31.07.20 г.

2. Приемът на документи за разкриване на процедура за придобиване на Трета и Първа (доктор, доктор на науките) ПКС е постоянен.

 

Тук: https://forms.gle/1CwrZsfnMnnRoJnQA може да подадете Заявлението си за разкриване на процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен в Департамента за КПРПС при ПУ "Паисий Хилендарски", град Пловдив.

 

ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА, моля, уврете се, че разполагате с всички необходими документи, които са публикувани в раздел "Образци на документи": https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1228/ на страницата Департамента (т.е. всички документи, описани в частта „Прилагам“ на всяко от Заявленията).

Обърнете внимание, че в хартиен вариант копията на необходимите документи се предоставят под формата на заверено ОТ КАНДИДАТА копие (не е необходима нотариална заверка или заверка от работодател)!

 

В хартиен вариант документите се изпращат на адрес:

град Пловдив, р-н Център, ул. „Цар Асен“ № 24,
ПУ „П. Хилендарски“, Деловодство,
за ДКПРПС

Таксата за разкриване на процедура за придобиване на ПКС в ДКПРПС (необходимо е при попълването на формуляра да разполагате с платежния документ, тъй като негово копие се прилага към комплекта документи в хартиен вариант, а датата и начина на плащане се вписва във този формуляр), се заплаща по сметката на ПУ „Паисий Хилендарски“, както следва:


1.1. За V ПКС: 35 лв.
1.2. За IV ПКС: 60 лв.
1.3. За III ПКС: 15 лв.
1.4. За II ПКС: 70 лв.
1.5. За I ПКС: 80 лв.
1.6. За I ПКС (доктор, доктор на науките): 20 лв.

Сметка на ПУ:

Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,

Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

1. Трите имена и ЕГН
2. Основание: Процедура (1, 2, 3, 4 или 5) ПКС в ДКПРПС

Остатъкът от 35 лв. - такса за издаване на свидетелство за ПКС, се заплаща след като съответната ПКС е успешно придобита (непосредствено преди или при получаването му).

 

До 2-3 дни след като получим документите Ви в хартиен вариант и проверим изрядността им, ще получите обратна връзка от e-mail: dkprps@uni-plovdiv.bg, съдържаща Входящ №, както и насоки относно провеждането на изпитната сесия и подготвителните курсове (напомняме, че подготвителните курсове за 4 и 5 ПКС в ДКПРПС не са задължителни и обикновено се провеждат през м. септември).

 

Поради постъпили запитвания, се обръщаме към вас с няколко уточнени във връзка с кандидатстването за ПКС:

1. След промяната в Наредбата за квалификацията (Наредба № 15 от 22.077.20 г. на МОН), ОТПАДНА изискването квалификационните кредити, с които кандидатствате да са НОВИ - т.е. да са присъдени или признати в периода след придобиването на предходната ПКС.

2. Отпадна и изискването за представяне на удостоверения с присъдени квалификационни кредити при кандидатстването за Трета ПКС.

3. Задължително е попълването на електронния формуляр, като в случаите на кандидатстване за Пета, Четвърта, Втора и Първа ПКС, това трябва да стане в периода 01.06-31.07.20 г.
След като попълните формуляра, но отново в периода 01.06-31.07.20 г. е необходимо да изпратите документите в хартиен вариант на посочения адрес.
В случай че не сте попълнили формуляра, няма как да знаем, че очакваме документи от Вас, а както често се случва, документи, изпратени по пощата или по куриер се губят по пътя до получателя.

В случай че на този етап имате въпроси, моля пишете на dkprps@uni-plovdiv.bg, ще ви предоставим допълнителни насоки.

На място в Нова сграда може да получите след 01.06.2020 г.

 

Последна промяна на 03 Юни 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg