web accessibility bulgarian flag english flag

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ПКС)

 

 

Уважаеми педагогически специалисти,

Приключи редовната изпитна сесия във връзка с придобиването на професионално-квалификационни степени в ДКПРПС, поради което правим следните уточнения:

1. Таксата от 35.00 лв. за издаване на свидетелството за професионално-квалификационна степен се заплаща при получаването на свидетелството на Касата в Нова сграда на ПУ по код 2198. 

Може да заплатите таксата и по банков път, както следва:

Уникредит Булбанк, клон „Батенберг“, гр. Пловдив, 
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:
- Трите имена и ЕГН;
- Основание за плащане: Свидетелство за ПКС от ДКПРПС

2. Когато Свидетелствата за ПКС са готови, ще публикуваме информация на сайта и във Facebook страницата и ще може да ги получавате (лично или чрез упълномощено лице) от стая 125 на Нова сграда на ПУ между 09.00 и 15.00 часа на всеки работен ден.

3. Тези от вас, които не успяха да се явят на изпит/защита (по уважителни причини) на указаната дата, ще имат възможност да се явят на 14 или 15.11.20 г., като за конкретната дата, час и място ще бъдат лично уведомени на посочения от тях e-mail адрес от e-mail: dkprps@uni-plovdiv.bg.

 
 

 

Уважаеми педагогически специалисти,

 

С Правилата за придобиване на професионално-квалификационни степени в ДКПРПС може да се запознаете ТУК.

 

Подаване на документи:

 • Кандидатите за V, ІV, ІІ и І ПКС подават документи в срок от 1 юни до 31 юли на календарната година в Нова сграда на Пловдивския университет:

  град Пловдив, бул. "България" № 236, ет. 1, стая 125 

 •  

 • Заявления за кандидатстване може да свалите от раздел "Образци на документи"

 •  

 • Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.

 •  

 • Кандидатите за придобиване на Трета ПКС (след успешно завършена професионално-педагогическа специализация) и Първа ПКС с ОНС "доктор" и НС "доктор на науките", могат да подават документи през цялата календарна година.

 •  

 • Сесиите за придобиване на професионално-квалификационна степен се провеждат от 15 септември до 15 ноември на съответната календарна година по график, утвърден от Директора на ДКПРПС.

 


 
Последна промяна на 14 Октомври 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg