web accessibility bulgarian flag english flag

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

Предстои:

 

 

Уважаеми педагогически специалисти,
 
Тези от вас, които желаят да кандидатстват за придобивате на Първа и Втора ПКС в Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на ПУ-Пловдив, е необходимо (съгласно действащите правила) да са преминали подготвителен курс и/или да има научен ръководител от ПУ.
За да подадете заявка за включване в подготвителните курсове, моля, регистрирайте се тук: https://forms.gle/tHHfRmPrZhCF3dS17
 
Предвид ситуацията в страната предвиждаме подготвителните курсове, свързан с придобиването на:
1. Първа ПКС - да стартира на 06.02.21 г. от 10,00 часа;
2. Втора ПКС да стартира на 07.02.21 г. от 10,00 часа.
 
Курсовете ще стартират в електронна среда, като срокът за регистрация: 03.02.21 г., 17.00 часа
 
Най-късно на 04.02.21 г. тези от вас, които се регистрират ще получат конкретни инструкции, във връзка с провеждане на подготвителните курсове (в Google Meet).
 
Таксата за подготвителния курс (за Първа ПКС - 180 лв., а за Втора ПКС - 120 лв.) може да заплатите по банков път по сметката на Пловдивски университет, както следва:
 
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF
В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:
1. Трите имена и ЕГН;
2. Основание: Подготвителен курс 1 (или 2) ПКС в ДКПРПС
 
Моля, изпратете копие на платежния документ на dkprps@uni-plovdiv.bg в срок до 03.02.21 г.
Напомняме, че Заявленията за разкриване на процедура за придобиване на ПКС, съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН, се подават в периода 01 юни - 31 юли на всяка календарна година - лично или чрез упълномощено лице, а изпитната сесия се провежда в периода 15 септември - 15 ноември на всяка календарна година.
 
Единствено кандидатите за Трета ПКС след завършена професионално-педагогическа специализация и тези, които кандидатстват за Първа ПКС на база придобита ОНС "доктор" или НС "доктор на науките", могат да подават заявленията си целогодишно.
 
С правилата за придобиване на ПКС в Департамента на ПУ може да се запознаете тук:
 
Образци на документи, във връзка с процедурата по придобиване на ПКС може да намерите тук:
За въпроси и допълнителна информация - моля пишете на e-mail: dkprps@uni-plovdiv.bg

 

Уважаеми колеги,

Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

обявява прием в следните

ПРОФЕСИОНАЛНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ,

свързани с придобиването на Трета ПКС

 

 1. „Приобщаващо образование за деца и ученици със специални образователни потребности“

Подходяща за специални педагози и други педагогически специалисти

Ръководител на програмата: проф. дпн Дора Левтерова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/4ndf7iA1ZFi4CHnr8

 

 

2."Методически аспекти на подготовката на ученици за успешно участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии"

Подходяща за учители по информатика и информационни технологии

Ръководител на програмата: проф. д-р Коста Гъров

За регистрация ТУК: https://forms.gle/DB4V9PDoVbSXoJBf8

 

3. “Предучилищно образование чрез изкуство и игри”

 Подходяща за детски учители, директори и зам.-директори на детски градини

Ръководител на програмата: доц. д-р Галена Иванова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/XmoC9hYd2YhQNyXL9

 

4. “Управление на иновациите в образователните организации”

Подходящи за директори на образователни институции, заместник-директори на  образователни институции, експерти в РУО и МОН, главни учители, старши учители

Ръководител на програмата: проф. д-р Галин Цоков

За регистрация ТУК: https://forms.gle/d2Jh8x6ALvyBEMSn7

 

 5.“Съвременни технологии в началното образование”

 Подходящи за учители в началния етап на средното училище

Ръководител на програмата: проф. д-р Владимира Ангелова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/UZSSGvfn45V64TnR6

 

6. „STEM стратегии в училище“

Подходящи за всички педагогически специалисти от СУ

Ръководител на програмата: проф. д-р Желязка Райкова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/8vcT3w6JNM36bHPF9

 

7. "Съвременни подходи в обучението по чужди езици и български език и литература в средното училище (5. - 12. клас)"

 Подходящи за учители по английски, френски, немски език, български език и литература  

Ръководител на програмата: доц. д-р Златороса Неделчева-Белфанте

(доц. д-р Фани Бойкова, гл. ас. д-р Станислава Илиева, ас. Румяна Илиева)

 За регистрация ТУК: https://forms.gle/gBy4wQr2PsnT6DEK7

 

8."Иновации в обучението по физическо възпитание и спорт в образователните организации"

 

Подходаща за: педагогически специалисти, изпълняващи преподавателска норма по Физическо възпитание и спорт 

Форма на обучение: задочна

Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Общ хорариум: 225 академични часа

Финален документ: свидетелство за професионално - педагогическа специализация

Ръководител на програмата: проф. д.п.н. Веселин Маргаритов

За регистрация ТУК: https://forms.gle/G52BFFTMxuLiR12i8

 

За да се включите в специализацията, НЕ Е НЕОБХОДИМО да имате Четвърта или Пета ПКС

 Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Минимум 50 % от общия хорариум на обучение се провежда в присъствена форма на обучение (не по-малко от 100 академични часа), специализациите са с общ хорариум между 215 и 230 академични часа

Финален документ: свидетелство за професионално - педагогическа специализация, отговарящо на изискванията на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН

Начин на дипломиране: защита на дипломна работа

Цена за всички професионално-педагогически специализации: 2 такси по 500 лв. (1000,00 лв. общо)

 

 
Заявления за придобиване на Трета ПКС се приемат целогодишно.

 

               За повече информация: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

              

 

Последна промяна на 11 Декември 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg