web accessibility bulgarian flag english flag

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

Предстои:

Уважаеми колеги,

Тук: https://forms.gle/wqHyozd3cRE241C8A може да заявите желанието си за участие в програма за допълнителна квалификация "Учител по икономически дисциплини", с присъдена професионална квалификация "Учител по икономически дисциплини" до 25.04.2020 г. (общ хорариум: 375 академични часа, продължителност: 12 месеца, цена - 1000 лв., платими на две такси по 500 лв.)

За допълнителната квалификация могат да кандидатстват лица, притежаващи висше образование, както следва:

Област на висшето образование:

3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

Професионални направления:

3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ,
3.8. ИКОНОМИКА,
3.9.ТУРИЗЪМ

Тъй като групата е сформирана вече, планираме занятията да старират през следващата седмица в дистанционна форма, а след възобновяване на учебния процес - в присъствена, съботно-неделна форма.

Тези от вас, които се регистрират, ще получат допълнителни указания (на 26.04.20 г.) относно необходимите документи и начин на плащане!

За допълнителни въпроси:
dkprps@gmail.com

Уважаеми колеги,

Тези от вас, които желаят да кандидатстват за придобивате на Първа и Втора ПКС в Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на ПУ-Пловдив, е необходимо (съгласно действащите правила) да са преминали подготвителен курс и/или да има научен ръководител от ПУ.

Предвид изънредното положение в страната и наближаващите срокове за подаване на заявленията за кандидатстване за ПКС, заедно с които се подават и самите писмени разработки, свързани с придобиването на Първа и Втора ПКС, предвиждаме курсът свързан с придобиването на:

1. Първа ПКС да стартира на 02.05.20 г. от 10,00 часа с доц. д-р Фани Бойкова от Филологически факултет на ПУ,

2. Втора ПКС да стартира на 03.05.20 г. от 10,00 часа с доц. д-р Фани Бойкова от Филологически факултет на ПУ.

Курсовете ще стартират в on-line формат, като срокът за регистрация: 29.04.20 г., 17.00 часа

Може да се регистрирате ТУК: https://forms.gle/FKnbyr4yWSzzLvSV8Най-късно на 30.04.20 г. тези от вас, които се регистрират, ще получат конкретни инструкции във връзка с дистанционното провеждане на подготвителните курсове.

Таксата за подготвителния курс (за Първа ПКС - 180 лв., а за Втора ПКС - 120 лв.) може да заплатите по банков път по сметката на Пловдивски университет, както следва:
   
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

1. Трите имена и ЕГН;
2. Основание: Подготвителен курс 1 (или 2) ПКС в ДКПРПС

Моля, изпратете копие на платежния документ на dkprps@gmail.com в срок до 03.04.20 г.

Напомняме, че Заявленията за разкриване на процедура за придобиване на ПКС, съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН, се подават в периода 01 юни - 31 юли на всяка календарна година - лично или чрез упълномощено лице, а изпитната сесия се провежда в периода 15 септември - 15 ноември на всяка календарна година.

Единствено кандидатите за Трета ПКС след завършена професионално-педагогическа специализация и тези, които кандидатстват за Първа ПКС на база придобита ОНС "доктор" или НС "доктор на науките", могат да подават заявленията си целогодишно.

В случай че извънредното положение НЕ бъде отменено до началото на срока за прием на документи, сме предвидили възможност за подаване на документи в електронен вариант, във връзка с което ще публикуваме допълнителна информация в средата на месец май.


За въпроси и допълнителна информация - моля пишете на e-mail: dkprps@gmail.com

 

*  *  *

 

Уважаеми колеги,

Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

обявява прием в следните

ПРОФЕСИОНАЛНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ,

свързани с придобиването на Трета ПКС

(срок за регистрация – 14.04.2020 г.):

 

 1. „Приобщаващо образование за деца и ученици със специални образователни потребности“

Подходяща за специални педагози и други педагогически специалисти

Ръководител на програмата: проф. дпн Дора Левтерова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/4ndf7iA1ZFi4CHnr8

 

 

2."Методически аспекти на подготовката на ученици за успешно участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии"

Подходяща за учители по информатика и информационни технологии

Ръководител на програмата: проф. д-р Коста Гъров

За регистрация ТУК: https://forms.gle/DB4V9PDoVbSXoJBf8

 

3. “Предучилищно образование чрез изкуство и игри”

 Подходяща за детски учители, директори и зам.-директори на детски градини

Ръководител на програмата: доц. д-р Галена Иванова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/XmoC9hYd2YhQNyXL9

 

4. “Управление на иновациите в образователните организации”

Подходящи за директори на образователни институции, заместник-директори на  образователни институции, експерти в РУО и МОН, главни учители, старши учители

Ръководител на програмата: проф. д-р Галин Цоков

За регистрация ТУК: https://forms.gle/d2Jh8x6ALvyBEMSn7

 

 5.“Съвременни технологии в началното образование”

 Подходящи за учители в началния етап на средното училище

Ръководител на програмата: проф. д-р Владимира Ангелова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/UZSSGvfn45V64TnR6

 

6. „STEM стратегии в училище“

Подходящи за всички педагогически специалисти от СУ

Ръководител на програмата: проф. д-р Желязка Райкова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/8vcT3w6JNM36bHPF9

 

7. "Съвременни подходи в обучението по чужди езици и български език и литература в средното училище (5. - 12. клас)"

 Подходящи за учители по английски, френски, немски език, български език и литература  

Ръководител на програмата: доц. д-р Златороса Неделчева-Белфанте

(доц. д-р Фани Бойкова, гл. ас. д-р Станислава Илиева, ас. Румяна Илиева)

 За регистрация ТУК: https://forms.gle/gBy4wQr2PsnT6DEK7

 

 

За да се включите в специализацията, НЕ Е НЕОБХОДИМО да имате Четвърта или Пета ПКС

 Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Минимум 50 % от общия хорариум на обучение се провежда в присъствена форма на обучение (не по-малко от 100 академични часа), специализациите са с общ хорариум между 215 и 230 академични часа

Финален документ: свидетелство за професионално - педагогическа специализация, отговарящо на изискванията на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН

Начин на дипломиране: защита на дипломна работа

Цена за всички професионално-педагогически специализации: 2 такси по 500 лв. (1000,00 лв. общо)

 

 
Заявления за придобиване на Трета ПКС се приемат целогодишно.

 

               За повече информация: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

              

 

Последна промяна на 21 Април 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg