web accessibility bulgarian flag english flag

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

Предстои:

 

Уважаеми колеги,

На 29.02.2020 г. от 9,30 часа в Нова сграда на ПУ (гр. Пловдив, бул. България № 236), ще се проведе присъствената част на квалификационен курс на тема "Ключовите компетенции в контекста на екологичното и здравно образование на 3-7- годишното дете"

Предназначение: за учители в детска градина и/или подготвителен клас и др. педагогически специалисти
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Форма на обучение: присъствена, частично присъствена
Продължителност: 2 дни

Анотация: Тематичното съдържание позволява в теоретико-приложен план, отчитайки възрастовата диференциация (3-7-годишните деца) да се кометират и приложат ключовите компетенции в два от акцентите на Наредба №13 на МОН – Здравно и Екологично образование. Обръща се внимание на различните видове здраве и ролята на родителите за промоция на здраве.

КОМПЕТЕНТНОСТИ на успешно завършилите квалификационния курс:
1. Ще знаят:
•    Областите на компетентност на здравното и екологично образование на детето от ПУВ;
•    Видовете здраве и ролята на родителя за реализиране промоция на здраве.
2. Ще могат да:
•    Да планират и реализират във форми на педагогическо взаимодействие ключови компетенции в здравното и екологично образование;
•    Да проучват отношението на родителите към промоция на здраве.
    
Обучител: доц. д-р София Каракехайова, Педагогически факултет на ПУ, катедра "Предучилищна педагогика"

Срок за регистрация: 23.02.20 г. вкл.

Повече информация за квалификационния курс и регистрация: https://forms.gle/CZ2H9u4T2KrkxKkL7

 

 

 

Уважаеми колеги,

Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

обявява прием в следните

ПРОФЕСИОНАЛНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ,

свързани с придобиването на Трета ПКС

(срок за регистрация – 14.02.2020 г.):

 

 1. „Приобщаващо образование за деца и ученици със специални образователни потребности“

Подходяща за специални педагози и други педагогически специалисти

Ръководител на програмата: проф. дпн Дора Левтерова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/4ndf7iA1ZFi4CHnr8

 

 

2."Методически аспекти на подготовката на ученици за успешно участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии"

Подходяща за учители по информатика и информационни технологии

Ръководител на програмата: проф. д-р Коста Гъров

За регистрация ТУК: https://forms.gle/DB4V9PDoVbSXoJBf8

 

3. “Предучилищно образование чрез изкуство и игри”

 Подходяща за детски учители, директори и зам.-директори на детски градини

Ръководител на програмата: доц. д-р Галена Иванова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/XmoC9hYd2YhQNyXL9

 

4. “Управление на иновациите в образователните организации”

Подходящи за директори на образователни институции, заместник-директори на  образователни институции, експерти в РУО и МОН, главни учители, старши учители

Ръководител на програмата: проф. д-р Галин Цоков

За регистрация ТУК: https://forms.gle/d2Jh8x6ALvyBEMSn7

 

 5.“Съвременни технологии в началното образование”

 Подходящи за учители в началния етап на средното училище

Ръководител на програмата: проф. д-р Владимира Ангелова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/UZSSGvfn45V64TnR6

 

6. „STEM стратегии в училище“

Подходящи за всички педагогически специалисти от СУ

Ръководител на програмата: проф. д-р Желязка Райкова

За регистрация ТУК: https://forms.gle/8vcT3w6JNM36bHPF9

 

7. "Съвременни подходи в обучението по чужди езици и български език и литература в средното училище (5. - 12. клас)"

 Подходящи за учители по английски, френски, немски език, български език и литература  

Ръководител на програмата: доц. д-р Фани Бойкова (доц. д-р Златороса Неделчева-Белфанте, гл. ас. д-р Станислава Илиева, ас. Румяна Илиева)

 За регистрация ТУК: https://forms.gle/gBy4wQr2PsnT6DEK7

 

 

За да се включите в специализацията, НЕ Е НЕОБХОДИМО да имате Четвърта или Пета ПКС

 Срок на обучение: 1 година (12 месеца)

Минимум 50 % от общия хорариум на обучение се провежда в присъствена форма на обучение (не по-малко от 100 академични часа), специализациите са с общ хорариум между 215 и 230 академични часа

Финален документ: свидетелство за професионално - педагогическа специализация, отговарящо на изискванията на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН

Начин на дипломиране: защита на дипломна работа

Цена за всички професионално-педагогически специализации: 2 такси по 500 лв. (1000,00 лв. общо)

 

 
Заявления за придобиване на Трета ПКС се приемат целогодишно.

 

               За повече информация: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

              

 

Последна промяна на 24 Януари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Телефон: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390, 032/635 049

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Социални мрежи

instagram youtube
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg