web accessibility bulgarian flag english flag

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

Предстои:

 

      ТУК може да заявите желанието си за участие в професионално - педагогическите специализации, свързани с придобиването на Трета ПКС, които ДКПРПС предлага!

 

Уважаеми колеги,
Тук: https://goo.gl/forms/GX9bMBVKsAI6Ckyv1 може да заявите желанието си за участие в допълнителна квалификация "Логопедия", с присъдена професионална квалификация "Логопед" до 05.03.2019 г. вкл. (продължителност на обучението: 12 месеца, цена - две такси по 500 лв.)

На 09.03.2019 г. в Нова сграда на ПУ, 11.00 часа, зала 203, ще се състои първата среща на сформираната група, на която ще попълните официално заявление и ще представите необходимите документи за записване.

За допълнителната квалификация могат да кандидатстват следните лица (съгласно Наредба № 12 на МОН от 2016 г.):

"... Чл. 25. Длъжността „логопед" се заема от лица, придобили висше образование по:
........
3. специалност от професионално направление „Педагогика" с присъдена професионална квалификация „педагог" и с втора специалност или с допълнителна професионална квалификация „по логопедия";

4. специалност от област на висшето образование „Хуманитарни науки" или от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки", професионално направление „Психология" или „Социални дейности" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и допълнителна професионална квалификация „по логопедия"..."

*  *  *

Уважаеми колеги,

Тук: https://goo.gl/forms/47DJZAxfuRXkiIKC3 може да заявите желанието си за участие в допълнителна квалификация "Слухово-речева рехабилитация", с присъдена професионална квалификация "Рехабилитатор на слуха и говора" до 05.03.2019 г. вкл. (продължителност на обучението: 12 месеца, цена - две такси по 500 лв.)

На 09.03.2019 г. в Нова сграда на ПУ, 9,30 часа в зала 203, ще се състои първата среща на сформираната група, на която ще подадете официално заявление и ще представите необходимите документи за записване.

 

*  *  *

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Квалификационният курс "Блок-базирано програмиране и компютърно моделиране в началното училище", 32 академични часа, присъдени 2 квалификационни кредита, ще се проведе в периода 16-17.02.2019 г. (присъствена  част, 16 часа) в Нова сграда на ПУ, ФМИ, зала 546, начало: 9,30 часа на 16.02.19 г., обучител - гл. ас. д-р Тодорка Глушкова.

Тук: https://goo.gl/forms/kCNDp14XkFXskPoS2 може да заявите желанието си за участие в квалификационния  курс на тема „Блок-базирано програмиране и компютърно моделиране в НУ“до 12.02.2019 г. вкл.
 

* * *

Уважаеми колеги,

Обучението в допълнителна квалификация "Учител по икономически дисциплини" в гр. Пловдив ще стартира:
1. На 09 и 10 февруари 2019 г. от 9,30 ч. в 203 зала на Педагогически факултет на ПУ, Нова сграда, с лектор проф. дпн Дора Левтерова, дисциплина "Приобщаващо образование".
2. На 16 и 17 февруари 2019 г. от 9,30 ч. в Педагогически факултет на ПУ, Нова сграда (залата ще уточним допълнително), с лектор доц. д-р Албена Александрова, дисциплина "Дидактика".
 
В случай, че все още не сте подали заявление за записване, но желаете да се включите, можете да го направите тук: https://goo.gl/forms/jkvXjde6uDshbXaY2

 

 

 

*  *  *

Уважаеми колеги,

Планирано е провеждането на квалификационен курс на тема "Математика в макроикономиката", 16 академични часа, 1 квалификационен кредит, цена - 75 лв., с обучител гл. ас. д-р Асен Христов (ФМИ на ПУ).

Анотация: Курсът се състои в разглеждане на някои видове задачи с макроикономическо съдържание в училищния курс по математика. В курса се излагат определени макроикономически модели, подходящи за решаване с математически методи. Те показват как „сухата“ математика може да решава проблеми с много практично съдържание. Отделните модели могат да се решават и сами по себе си чрез въвеждане на минимална макроикономическа терминология. Темите се надграждат постепенно за ученици от 8. до  12. клас. Съгласно специфичните особености на темата се правят препоръки, изводи и анализи за тяхното преподаване.

Обучението е планирано за 09.03.2019 г. (присъствена част) с начален час 9,30 часа, Нова сграда на ПУ, ФМИ. На 05.03.2019 г. от мейл dkprps@gmail.com ще получите потвърждение за провеждане на обучението.

Заявка за участие може да подадете тук:

https://goo.gl/forms/mX2sqVXsJjLbzeHs1

 

 

 

 

Последна промяна на 15 Февруари 2019