уеб достъпен сайт български език английски език

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

Кандидатстване за професионално-педагогически
специализации 2022-2023
 
Уважаеми педагогически специалисти,
 
Департаментът за КПРПС при ПУ-Пловдив, обявява прием със срок накандидатстване 13.11.2022 г. вкл., в следните професионално-педагогически специализации, свързани в придобиването на ТРЕТА професионално-квалификационна степен: 
 
1. "Управление на иновациите в образователните организации" - подходяща за всички педагогически специалисти, 215 часа, ръководител на програмата: проф. д-р Галин Цоков;

2. "Съвременни технологии в началното образование" - подходяща за учители от начален етап на основното образование, 225 часа, ръководител на програмата: проф. д-р Владимира Ангелова;

3. "Предучилищно образование чрез изкуство и игри" - подходяща за детски учители, ръководител на програмата: доц. д-р Галена Иванова;

4. "STEM стратегии в училище" - подходяща за всички педагогически специалисти в системата на училищното образование, 240 часа, ръководител на програмата: проф. д-р Желязка Райкова;

5. "Съвременни подходи в обучението по чужди езици и български език и литература в средното училище (5. - 12. клас)" - подходяща за учители по български и чужди езици, 225 часа, ръководител на програмата: доц. д-р Златороса Неделчева- Белфанте;

6. "Съвременни тенденции в обучението по информатика и информационни технологии в училище", подходяща за учители по информатика и ИТ, 230 часа, ръководител на програмата: проф. д-р Асен Рахнев;

7. "Приложение на информационни технологии в обучението по математика", подходяща за учители по математика, 230 часа, ръководител на програмата: проф. дмн Манчо Манев;

8. „Иновации в обучението по физическо възпитание и спорт в образователните организации", подходяща за учители по физическо възпитание и спорт, 225 часа, ръководител на програмата: проф. дпн Веселин Маргаритов;

9. "Приобщаващо образование за деца и ученици със специални образователни потребности" - подходяща за всички педагогически специалисти, 215 часа, ръководител на програмата: проф. дпн Дора Левтерова;

10. "Училищна и специална психология", подходяща за психолози и педагогически съветници, 210 часа, ръководител на програмата: доц. д-р Юрий Янакиев;

11. "Ерготерапия в приобщаващото образование", подходяща за специални педагози, логопеди и психолози, 210 часа, ръководител на програмата: проф. дпн Дора Левтерова.
 
 
Съгласно Наредба 15 от 22.07.2021 г. на МОН, минимум 50 % от общия хорариум на обучение се провежда в присъствена форма на обучение, включително синхронно в електронна среда.
 
Цена за всички специализации: 2 такси по 500 лв. (1000,00 лв. общо)
 
Срок на обучение: 12 месеца
 
Обучението стартира след сформирането на група от 12 обучаеми и не е обвързано с академичната година на ПУ.
 
ТУК: https://forms.gle/4dVoEoRduFVoFuUb9
може да заявите желанието си за включване в обявените по-горе специализации.
 
 
ВАЖНО!!!
 
След успешно приключване на обучението и защита на дипломна работа, педагогическите специалисти получават СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ.
 
Наличието на въпросното Свидетелство за ППС е едно от условията за присъждането на ТРЕТА ПКС.
 
Педагогическите специалисти могат да се обучават в програмите за професионално-педагогическа специализация дори да нямат присъдена ПЕТА и/или Четвърта ПКС. В този случай, педагогическите специалисти подават Заявление за присъждане на ТРЕТА ПКС в календарната година, последваща годината на присъждане на ЧЕТВЪРТА ПКС, в случай че продължават да работят да длъжност на педагогически специалист.
 
След 13.11.2022 г. ще се свържем със заявилите желание, за да ги уведомим за кои от специализациите са сформирани групи и да ги поканим за официално подаване на документи.
 
 
Необходимо е при записването да предоставите:
– Заявление по образец (ТУК).
– Диплома за завършено висше образование (оригинал /за сверка/ и копие)
– 2 бр. актуална снимка – паспортен формат
 
Таксата се заплаща:
 
 - На касите на ПУ (в Пловдив) – Професионално-педагогическа специализация в ДКПРПС, код за плащане на касите на ПУ 2190 – 500.00 лв.
 
или
 
 - По банков път – 500.00 лв.:
 
Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF
В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:
   1. Трите имена и ЕГН;
   2. Основание: ППС 2021/22 в ДКПРПС
 
 
 
За контакти:
dkprps@uni-plovdiv.bg
032 261 791
Приемно време от 9:00 до 13:30 часа на всеки работен ден,
Нова сграда на ПУ, бул. България 236, ет. 1, стая 125

 

 

Последна промяна на 01 Август 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол