уеб достъпен сайт български език английски език

ТАКСИ И ЦЕНИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Образователни услуги:

1. За квалификационни курсове с присъждане на квалификационни кредити за един обучаем:

1.1. За 16 академични часа и присъден 1 квалификационен кредит, с включено издаване на удостоверение: 75 лева

1.2. За 32 академични часа и присъдени 2 квалификационни кредита, с включено издаване на удостоверение: 135 лева

1.3. За 48 академични часа и присъдени 3 квалификационни кредита, с включено издаване на удостоверение: 195 лева

Цената е валидна за група от най-малко 12 обучаеми.

2. За обучение в програми за допълнителна квалификация (в рамките на една година): 2 (две) такси по 600 лв. за един участник (1200 лв. общо).

3. За обучение по програми за професионално-педагогически специализации на педагогически специалисти, съгласно Наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. (в рамките на една година): 2 (две) такси по 500 лв. за един участник.

4. За обучение по програми за едногодишни специализации: 2 (две) такси по 500 лв. за един участник.

5. За консултативни курсове за подготовка за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС), съгласно Наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

5.1. Подготвителен курс за подготовка за придобиване на V ПКС: 60 лв. за един участник

5.2. Подготвителен курс за подготовка за придобиване на ІV ПКС: 60 лв. за един участник

5.3. Подготвителен курс за подготовка за придобиване на ІІ ПКС: 120 лв. за един участник

5.4. Подготвителен курс за подготовка за придобиване на І ПКС: 180 лв. за един участник

6. За Научно ръководство за придобиване на II ПКС: 360 лв. за един участник.

7. За Научно ръководство за придобиване на I ПКС: 500 лв. за един участник.

8. За краткосрочни курсове: 30 лв. на ден за един обучаем. Цената е валидна за група от най-малко 12 обучаеми.

9. Разкриване на процедури за придобиване на ПКС:

9.1. За V ПКС: 35 лв.
9.2. За IV ПКС: 60 лв.
9.3. За III ПКС: 15 лв.
9.4. За II ПКС: 70 лв.
9.5. За I ПКС: 80 лв.

9.6. За I ПКС - ОКС и ОНС "доктор": 20 лв.

Административни услуги:

 

1. За издаване на свидетелство за ПКС: 35 лв.

2. За издаване на свидетелство за професионална квалификация и професионално-педагогическа специализация: 35 лв.

3. За издаване на удостоверение за продължителна специализация: 20 лв.

4. За издаване на удостоверение за квалификация: 15 лв.

5. За служебна бележка: 15 лв.

6. За академична справка: 30 лв.

7. За публикация в Е-списанието "Образование и развитие" на ДКПРПС (ISSN 2603-3577): 40 лв. за 1 публикация

 

Последна промяна на 30 Август 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол