уеб достъпен сайт български език английски език

ТАКСИ И ЦЕНИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Образователни услуги:

1. За квалификационни курсове с присъждане на квалификационни кредити за един обучаем (на каса на ПУ по код: 2187):

1.1. За 16 академични часа и присъден 1 квалификационен кредит, с включено издаване на удостоверение: 115 лева

1.2. За 32 академични часа и присъдени 2 квалификационни кредита, с включено издаване на удостоверение: 215 лева

1.3. За 48 академични часа и присъдени 3 квалификационни кредита, с включено издаване на удостоверение: 315 лева

Цената е валидна за група от най-малко 12 обучаеми.

2. За обучение в програми за допълнителна квалификация (в рамките на една година) (на каса на ПУ по код: 2189): 2 (две) такси по 750 лв. за един участник (1500 лв. общо).

3. За обучение по програми за професионално-педагогически специализации на педагогически специалисти, съгласно Наредба № 15 на МОН от 22 юли 2019 г. (в рамките на една година) (на каса на ПУ по код: 2190): 2 (две) такси по 750 лв. за един участник.

4. За обучение по програми за едногодишни специализации (на каса на ПУ по код: 2191): 2 (две) такси по 500 лв. за един участник.

5. За консултативни курсове за подготовка за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС), съгласно Наредба № 15 на МОН от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

5.1. Подготвителен курс за подготовка за придобиване на V ПКС (на каса на ПУ по код: 2188): 60 лв. за един участник

5.2. Подготвителен курс за подготовка за придобиване на ІV ПКС (на каса на ПУ по код: 2188): 60 лв. за един участник

5.3. Подготвителен курс за подготовка за придобиване на ІІ ПКС (на каса на ПУ по код: 2151): 120 лв. за един участник

5.4. Подготвителен курс за подготовка за придобиване на І ПКС (на каса на ПУ по код: 2150): 180 лв. за един участник

6. За Научно ръководство за придобиване на II ПКС (на каса на ПУ по код: 2204): 360 лв. за един участник.

7. За Научно ръководство за придобиване на I ПКС (на каса на ПУ по код: 2204): 500 лв. за един участник.

8. За краткосрочни курсове (на каса на ПУ по код: 2238): 30 лв. на ден за един обучаем. Цената е валидна за група от най-малко 12 обучаеми.

9. Разкриване на процедури за придобиване на ПКС:

9.1. За V ПКС (на каса на ПУ по код: 2193): 35 лв.
9.2. За IV ПКС (на каса на ПУ по код: 2194): 60 лв.
9.3. За III ПКС (на каса на ПУ по код: 2195): 15 лв.
9.4. За II ПКС (на каса на ПУ по код: 2196): 70 лв.
9.5. За I ПКС (на каса на ПУ по код: 2197): 80 лв.

9.6. За I ПКС - ОКС и ОНС "доктор"(на каса на ПУ по код: 2197): 20 лв.

Административни услуги:

 

1. За издаване на свидетелство за ПКС (на каса на ПУ по код: 2198): 35 лв.

2. За издаване на свидетелство за професионална квалификация и професионално-педагогическа специализация (на каса на ПУ по код: 2199): 35 лв.

3. За издаване на удостоверение за продължителна специализация (на каса на ПУ по код: 2200): 20 лв.

4. За издаване на удостоверение за квалификация (на каса на ПУ по код: 2201): 15 лв.

5. За служебна бележка (на каса на ПУ по код: 2202): 15 лв.

6. За академична справка (на каса на ПУ по код: 2203): 30 лв.

7. За публикация в Е-списанието "Образование и развитие" на ДКПРПС (ISSN 2603-3577) (на каса на ПУ по код: 2252): 40 лв. за 1 публикация

 

Последна промяна на 06 Декември 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол