уеб достъпен сайт български език английски език

Отдел "Учебен"

Съгласно Правилника за устройство и дейността на университета към учебно-научните и обслужващи звена функционира отдел "Учебен".

Служителите в отдела отговарят за административното обслужване на студентите и учебния процес.  Извършват се дейности, обхващащи целия период на обучението на студентите от записването до дипломирането им – подготвят издаването на студентски книжки, уверения, академични справки и дипломи и изготвят семестриалните разписи.

Отделът следи и изпълнява решенията на Академичния съвет, ректорското и факултетните ръководства, свързани с учебния процес. Събира, води и съхранява цялата учебна документация по специалностите, изучавани в университета (учебни планове, главни книги, дипломни книги, протоколи от изпити и др.). Познава и следи за изпълнението на нормативната уредба: Закона за висшето образование, Правилника на университета, наредбите за прием на студенти, наредбите за единните държавни изисквания, както и всички останали нормативни документи, регламентиращи дейността по обучението на студентите в различните факултети.

Отделът подготвя всички писма, доклади, заповеди и друга текуща кореспонденция, отнасяща се до обучението и статуса на студентите, както и осъществява връзка между университета и ведомствата и организациите, имащи пряко отношение към подготовката на кадри и тяхната реализация.

Състав на отдел "Учебен":

Длъжност

Име, E-поща

Сграда, етаж, стая, телефон

Началник отдел "Учебен"

Валентина Иванова
vivanova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 1, стая 118,
тел. 032/261 311

Помощник-директор отдел "Учебен"

Антоанета Текьова
tyurukova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 1, стая 118,
тел. 032/261 340

Инспектор

Мая Стоименова
mstoimenova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 2, стая 211,
тел. 032/261 331

Инспектор

Елена Каменова
eli@uni-plovdiv.bg

Ректорат, ет. 2, стая 211,
тел. 032/261 383

 Приемно време в отдел "Учебен" : Понеделник - Петък от 10.00 - 12.00 часа и от 13.30 -15.00 часа.

Име, E-поща

Специалност

Сграда, етаж, стая, телефон

Весела Петкова
vesela_g@uni-plovdiv.bg

Английски език и културно наследство - редовно
Археология - редовно
Балканистика - редовно
Български език и немски език - редовно
Български език и гражданско образование - редовно
Българска филология - редовно и задочно
Славянска филология (чешки, полски, сръбски и хърватски) - редовно
Славистика(полски, чешки, сръбски и хърватски език) - редовно

Ректорат, ет.2, стая 217,
тел. 032/261 354

Северина Христодорова
severrina@uni-plovdiv.bg  

Български език и италиански език - редовно
Български език и китайски език - редовно
Български език и новогръцки език - редовно
Лингвистика с бизнес администрация (английски език и втори чужд език)
Приложна лингвистика (английски език с втори чужд език)
Френска филология - редовно

Ректорат, ет.2, стая 217,
тел. 032/261 344

Галя Куманова
kumanova@uni-plovdiv.bg

Български език и английски език - редовно
Български език и история - редовно и задочно
Български език и испански език - редовно
Български език и корейски език - редовно
Български език и руски език - редовно и задочно
Български език и турски език - редовно
Български език и френски език - редовно
Лингвистика с маркетинг (английски език и втори чужд език) - редовно
Руска филология - редовно и задочно

Ректорат, ет.2, стая 235,
тел. 032/261 330

Лидия Апостолова
l_apostolova@uni-plovdiv.bg 

Английска филология - редовно
Лингвистика с информационни технологии (английски език и втори чужд език)
Приложна лингвистика (немски език с втори чужд):
Приложна лингвистика (френски език с втори чужд):
Приложна лингвистика (испански с втори чужд език)

Нова сграда, ет.4, стая 402,
тел. 032/261 780

Цветомира Чомпалова
cvetomira@uni-plovdiv.bg

Право - редовно
Право - задочно

Ректорат, ет.2, стая 225,
тел. 032/261 314

Недялка Чиликова
chilikova@uni-plovdiv.bg

География, технологии и предприемачество - редовно
Гражданско образование, философия и чужд език - редовно
Гражданско образование и чужд език - редовно
Документалистика и архивистика - редовно
Етнология - редовно
История - редовно и задочно
История и чужд език - редовно
История и културно наследство - редовно
Културен туризъм - редовно
Културна и социална антропология - редовно
Социална антропология - редовно
Социология и науки за човека - редовно
Социология на правото, икономиката и иновациите - редовно
Теология - редовно и задочно
Философия - редовно
Европеистика - редовно и задочно

Ректорат, ет.2, стая 206,
тел. 032/261 358

Екатерина Кочовска
kvelk@uni-plovdiv.bg

Екоенергийни технологии - редовно
Инженерна физика - редовно и задочно
Информационна физика и комуникации - редовно и задочно
Информационно и компютърно инженерство - редовно
Медицинска физика - редовно
Телекомуникации с мениджмънт - редовно
Телекомуникационни и информационни системи - редовно
Учител по "Човек и природа" - редовно
Възобновяема енергия - редовно
Технологии в телекомуникациите - редовно и задочно
Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното образование - редовно и задочно

Ректорат, ет.1, стая 131,
тел. 032/261 394

Росица Пищалова
rpishtalova@uni-plovdiv.bg

Автомобилна техника - редовно
Автомобилни електронни системи - редовно
Електроенергийна техника - редовно
Електроснабдяване и електрообзавеждане - редовно
Компютърни и комуникационни системи - редовно
Машиностроителна техника и технологии - редовно
Хардуерни и софтуерни системи - редовно
Информационно и компютърно инженерство с мениджмънт - редовно

база на ФТФ - гр. Смолян,
ул. „Полк. Дичо Петров“ 28,
стая 202,
тел.  0878503055

Филка Чавдарова
fchavdarova@uni-plovdiv.bg

Химичен анализ и контрол на качеството - редовно
Анализ и контрол - редовно
Зелена химия и екоикономика - редовно
Компютърна химия - редовно
Медицинска химия - редовно
Химия и английски език - редовно
Химия и физика - редовно
Химия - редовно и задочно
Химия с маркетинг - редовно 

Ректорат, ет.2, стая 207,
тел. 032/261 319

Снежа Тодорова
snetod@uni-plovdiv.bg

Невена Тиролска
ntirolska@uni-plovdiv.bg


Международни икономически отношения - редовно
Счетоводство - редовно и задочно
Финанси - редовно и задочно

Ректорат, ет.2, стая 227,
тел. 032/261 375

Юлия Христакиева
yulia@uni-plovdiv.bg

Икономика и бизнес - редовно и задочно
Макроикономика - редовно и задочно
Бизнес мениджмънт - редовно и задочно
Публична администрация - редовно и задочно
Стопанско управление - редовно и задочно
Национална сигурност - редовно

Ректорат, ет.2, стая 208,
тел. 032/261 326

Елена Шишкова
elishi@uni-plovdiv.bg

Маркетинг - редовно и задочно
Мениджмънт на туристическия бизнес - редовно и задочно
Международна политика и бизнес дипломация - редовно
Политология - редовно
Национална сигурност - задочно

Ректорат, ет.2, стая 229,
тел. 032/261 370

Даниела Георгиева
dani@uni-plovdiv.bg

Медицинска биология - редовно
Молекулярна биология - редовно
Микробиология и вирусология - редовно
Биоинформатика - редовно
Фармацевтични биотехнологии - редовно и задочно
Биология и английски език -редовно
Биология - редовно и задочно
Биология и химия - редовно
Екология и опазване на околната среда - редовно и задочно
Екология на биотехнологичните производства - редовно

Ректорат, ет.1, стая 131,
тел. 032/261 456

Мария Краевска
mkraevska@uni-plovdiv.bg

Физическо възпитание - редовно и задочно
Музика - редовно
Джаз и поп изпълнителско изкуство - редовно
Педагогика на обучението по музика - редовно

Нова сграда, ет.1, стая 124,
тел. 032/261 776

Диана Минчева
diamin@uni-plovdiv.bg

Бизнес информационни технологии - редовно
Математика и информатика - редовно - от 3 курс
Математика и информатика и информационни технологии - редовно
Информатика - задочно
Софтуерни технологии и дизайн - задочно

Нова сграда, ет.3, стая 340,
тел. 032/261 788

Мариaна Колева-Петрова
mkoleva@uni-plovdiv.bg

Бизнес математика - редовно
Софтуерно инженерство - редовно
Софтуерни технологии и дизайн - редовно

Нова сграда, ет.3, стая 339,
тел. 032/261 755

Нели Тодорова
todorova@uni-plovdiv.bg

Бизнес информационни технологии - задочно
Информатика - редовно
Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт - редовно
Математика - редовно
Приложна математика - редовно
Софтуерно инженерство - задочно

Нова сграда, ет.3, стая 337,
тел. 032/ 261 736

Славка Томова
slavka@uni-plovdiv.bg

Начална училищна педагогика - редовно
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно
Предучилищна педагогика - редовно

Нова сграда, ет.2, стая 218,
тел. 032/261 766

Галина Антонова
antonova_galina@uni-plovdiv.bg

Актьорство за драматичен театър - редовно
Графичен дизайн и реклама - редовно
Бит и технологии - редовно
Педагогика - редовно
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - редовно
Педагогика на обучението по технологии и предприемачество - редовно
Социална педагогика - редовно
Специална педагогика - редовно

Нова сграда, ет.2, стая 220,
тел. 032/ 261 785

Петя Иванова
ivanova_petya@uni-plovdiv.bg

Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно и задочно

Нова сграда, ет.3, стая 319,
тел. 032/ 261 786

Петя Лупова
p_lupova@uni-plovdiv.bg

Психология - редовно и задочно
Социални дейности - редовно

Нова сграда, ет.2, стая 219,
тел. 032/ 261 784

Последна промяна на 19 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол