SSL Certificates web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Звена » Учебен отдел

Учебен отдел

Съгласно Правилника за устройство и дейността на университета към учебно-научните и обслужващи звена функционира отдел "Учебен".

Като пряко подчинени на ректора и зам.-ректора по учебната работа работещите в отдела извършват дейности, обхващащи целия период на обучението на студентите от записването до дипломирането им – подготвят издаването на студентски книжки, лични карти, уверения, академични справки и дипломи и изготвят семестриалните разписи.

Отделът следи и изпълнява решенията на Академичния съвет, ректорското и факултетните ръководства, свързани с учебния процес. Събира и съхранява цялата учебна документация по специалностите, изучавани в университета /учебни планове, главни книги, дипломни книги, протоколи от изпити и др./. Следи за изпълнението на Закона за висшето образование, Правилника на университета, наредбите за прием на студенти, наредбите за единните държавни изисквания, както и всички останали нормативни документи, регламентиращи дейността по обучението на студентите в различните факултети.

Отделът подготвя всички писма, доклади, заповеди и друга текуща кореспонденция; осъществява връзка между университета и ведомствата и организациите, имащи пряко отношение към подготовката на кадри и тяхната реализация.

Длъжност

Име

Сграда, етаж, стая, телефон, E-mail

Началник отдел "Учебен"

Димитър Бойков
dboykov@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 2, стая 211, тел. 032/261 311

Инспектор

Керанка Антонова
kerant@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 032/261 331

Инспектор

Мая Стоименова
mstoimenova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 032/261 331

 

Име, E-mail

Специалност

Сграда, етаж, стая, телефон

Весела Говедарова
veselag@uni-ploviv.bg

Българска филология - редовно
Български език и немски език - редовно
Славянска филология (чешки, полски, сръбски и хърватски) - редовно

Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 032/261 354

Антония Илиева

Българска филология - задочно
Балканистика - редовно
Педагогика на обучението по български език и английски език - редовно
Археология - редовно

Лингвистика с маркетинг   

Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 032/261 344

Галя Куманова
kumanova@uni-plovdiv.bg

Педагогика на обучението по български език и руски език - редовно и задочно
Педагогика на обучението по български език и история - редовно и задочно
Педагогика на обучението по български език и испански език - редовно
Педагогика на обучението по български език и турски език - редовно
Руска филология - редовно и задочно

Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 032/261 330

Лидия Апостолова

 

Английска филология - редовно
Педагогика на обучението по английски език и физика - редовно
Приложна лингвистика - редовно
Лингвистика с информационни технологии

Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 032/261 373

Петя Лупова
lupova@uni-plovdiv.bg

Педагогика на обучението по български език и новогръцки език - редовно
Български език и френски език - редовно
Руски език и западен език - редовно
Педагогика на обучението по български език и китайски език - редовно
Педагогика на обучението по български език и италиански език - редовно
Френска фиология - редовно
Право - задочно

Ректорат, етаж 2, стая 225, тел. 032/261 314

Недялка Чиликова
chilikova@uni-plovdiv.bg

Етнология - редовно
История - редовно и задочно
Социология на правото, икономиката и иновациите - редовно
Социология и науки за човека - редовно
Теология - редовно и задочно
Философия - редовно
Социална антропология - редовно

Ректорат, етаж 2, стая 208, тел. 032/261 358

Екатерина Кочовска

Информационна физика и телекомуникации - редовно
Телекомуникации с мениджмънт - редовно
Инженерна физика - редовно и задочно
Педагогика на обучението по физика и математика - редовно
Физика с английски език - редовно
Педагогика на обучението по физика с информационни технологии - редовно
Педагогика на обучението по физика и астрономия - редовно
Медицинска физика - редовно
Компютърна химия - редовно
Химия - редовно и задочно
Медицинска химия - редовно
Химия с маркетинг - редовно
Химия с английски език - редовно
Педагогика на обучението по химия и физика - редовно

Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 032/261 394

Таня Стоянова
tansto@uni-plovdiv.bg

Право - редовно

 

Ректорат, етаж 2, стая 225, тел. 032/261 319

Снежа Тодорова
snetod@uni-plovdiv.bg

Международни икономически отношения - редовно
Макроикономика - редовно 
Финанси - редовно и задочно

Ректорат, еатж 2, стая 227, тел. 032/261 375

Катя Младенова
katmla@uni-plovdiv.bg

Макроикономика - задочно
Стопанско управление - редовно и задочно

Ректорат, етаж 2, стая 208, тел. 032/261 326

Елена Шишкова
elishi@uni-plovdiv.bg

Маркетинг - редовно и задочно
Политология - редовно

Ректорат, етаж 2, стая 229, тел. 032/261 370

Мариана Колева-Петрова
mkoleva@uni-plovdiv.bg

 

Биология - редовно и задочно
Педагогика на обучението по биология и английски език - редовно
Педагогика на обучението по биология и химия - редовно
Педагогика на обучението по биология и физика - редовно
Екология и опазване на околната среда - редовно и задочно
Молекулярна биология - редовно
Биоинформатика - редовно
Медицинска биология - редовно
Екология на биотехнологичните производства - редовно

Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 032/261 393

Диана Минчева
diamin@uni-plovdiv.bg

Бизнес информационни технологии - редовно и задочно
Математика - редовно
Педагогика на обучението по математика и информатика - редовно
Приложна математика - редовно

Нова сграда, етаж 2, стая 340, тел. 032/261 788

Константина Иванова

Бизнес математика - редовно
Информатика - редовно и задочно
Софтуерни технологии и дизайн - редовно и задочно

Нова сграда, етаж 2, стая 339, тел. 032/261 755

Валентина Иванова

Начална училищна педагогика и чужд език - редовно
Педагогика на обучението по музика - редовно
Джаз и поп изпълнителско изкуство - редовно
Музика - редовно

Нова сграда, етаж 2, стая 216, тел. 032/261 766

Рени Червенкова
reny@uni-plovdiv.bg

Актьорство за драматичен театър - редовно
Педагогика на обучението по бит и технологии - редовно
Педагогика - редовно
Социална педагогика - редовно
Специална педагогика - редовно

Нова сграда, етаж 2, стая 220, тел. 032/ 261 785

Йорданка Господинова
iorgosi@uni-plovdiv.bg

Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно и задочно
Педагогика на обучението по физическо възпитание - редовно и задочно
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - редовно

Нова сграда, етаж 3, стая 319, тел. 032/ 261 786

Радослава Христова
radoslava@uni-plovdiv.bg

Предучилищна педагогика и чужд език  - редовно
Психология - редовно и задочно
Социални дейности - редовно

Нова сграда, етаж 2, стая 219, тел. 032/ 261 784

Последна промяна на 18 Ноември 2013