SSL Certificates web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Звена » Учебен отдел

Учебен отдел

Съгласно Правилника за устройство и дейността на университета към учебно-научните и обслужващи звена функционира отдел "Учебен".

Като пряко подчинени на ректора и зам.-ректора по учебната работа работещите в отдела извършват дейности, обхващащи целия период на обучението на студентите от записването до дипломирането им – подготвят издаването на студентски книжки, лични карти, уверения, академични справки и дипломи и изготвят семестриалните разписи.

Отделът следи и изпълнява решенията на Академичния съвет, ректорското и факултетните ръководства, свързани с учебния процес. Събира и съхранява цялата учебна документация по специалностите, изучавани в университета /учебни планове, главни книги, дипломни книги, протоколи от изпити и др./. Следи за изпълнението на Закона за висшето образование, Правилника на университета, наредбите за прием на студенти, наредбите за единните държавни изисквания, както и всички останали нормативни документи, регламентиращи дейността по обучението на студентите в различните факултети.

Отделът подготвя всички писма, доклади, заповеди и друга текуща кореспонденция; осъществява връзка между университета и ведомствата и организациите, имащи пряко отношение към подготовката на кадри и тяхната реализация.

Длъжност

Име

Сграда, етаж, стая, телефон, E-mail

Началник отдел "Учебен"

Димитър Бойков
dboykov@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 2, стая 211, тел. 032/261 311

Инспектор

Керанка Антонова
kerant@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 032/261 331

Инспектор

Мая Стоименова
mstoimenova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 032/261 331

 

Име, E-mail

Специалност

Сграда, етаж, стая, телефон

Весела Говедарова
veselag@uni-plovdiv.bg

Българска филология - редовно
Български език и иврит - редовно
Български език и немски език - редовно
Славянска филология (чешки, полски, сръбски и хърватски) - редовно

Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 032/261 354

Антония Илиева
an_il@abv.bg

 

Археология - редовно
Българска филология - задочно
Балканистика - редовно
Лингвистика с маркетинг:
   (английски език и немски език) - редовно
   (английски език и френски език) - редовно
   (английски език и испански език) - редовно
   (английски език и руски език) - редовно
Български език и английски език - редовно
Български език и корейски език - редовно

Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 032/261 344

Галя Куманова
kumanova@uni-plovdiv.bg

Български език и руски език - редовно и задочно
Български език и история - редовно и задочно
Български език и испански език - редовно
Български език и турски език - редовно
Руска филология - редовно и задочно

Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 032/261 330

Лидия Апостолова
l_apostolova@uni-plovdiv.bg

Английска филология - редовно
Лингвистика с информационни технологии
    (английски език и испански език) - редовно
Лингвистика с информационни технологии
    (английски език и немски език) - редовно
Лингвистика с информационни технологии
    (английски език и френски език) - редовно
Английски език и френски език - редовно
Приложна лингвистика(английски език с втори чужд):
    (английски език с испански) - редовно
    (английски език с немски) - редовно
    (английски език с китайски) - редовно
    (английски език с корейски) - редовно
    (английски език с иврит) - редовно
    (английски език с италиански) - редовно
    (английски език с руски) - редовно
Приложна лингвистика(немски език с втори чужд):
    (немски език с английски) - редовно
    (немски език с испански) - редовно
Приложна лингвистика(френски език с втори чужд):
    (френски език с английски) - редовно
    (френски език с испански) - редовно

Ректорат, етаж 2, стая 235, тел. 032/261 373

Петя Лупова
lupova@uni-plovdiv.bg

Български език и френски език - редовно
Лингвистика с бизнес администрация:
  (английски език и немски език) - редовно
  (английски език и френски език) - редовно
  (английски език и испански език) - редовно
  (английски език и руски език) - редовно
Български език и новогръцки език - редовно
Български език и китайски език - редовно
Български език и италиански език - редовно
Право - задочно
Руски език и западен език - редовно
Френска фиология - редовно

Ректорат, етаж 2, стая 225, тел. 032/261 314

Недялка Чиликова
chilikova@uni-plovdiv.bg

Етнология - редовно
История - редовно и задочно
Социална антропология - редовно
Социология на правото, икономиката и иновациите - редовно
Социология и науки за човека - редовно
Теология - редовно и задочно
Философия - редовно

Ректорат, етаж 2, стая 208, тел. 032/261 358

Екатерина Кочовска
kvelk@uni-plovdiv.bg

Инженерна физика - редовно и задочно
Информационна физика и телекомуникации - редовно
Компютърна химия - редовно
Медицинска физика - редовно
Медицинска химия - редовно
Физика и астрономия - редовно
Физика с информационни технологии - редовно
Физика и математика - редовно
Химия и физика - редовно
Телекомуникации с мениджмънт - редовно
Телематика - редовно
Физика с английски език - редовно
Химия - редовно и задочно
Химия с английски език - редовно
Химия с маркетинг - редовно

Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 032/261 394

Таня Стоянова
tania_sto_pu@abv.bg

Право - редовно

 

Ректорат, етаж 2, стая 225, тел. 032/261 319

Снежа Тодорова
snetod@uni-plovdiv.bg

Международни икономически отношения - редовно
Макроикономика - редовно 
Финанси - редовно и задочно

Ректорат, еатж 2, стая 227, тел. 032/261 375

Катя Младенова
katmla@uni-plovdiv.bg

Макроикономика - задочно
Стопанско управление - редовно и задочно

Ректорат, етаж 2, стая 208, тел. 032/261 326

Елена Шишкова
elishi@uni-plovdiv.bg

Маркетинг - редовно и задочно
Политология - редовно

Ректорат, етаж 2, стая 229, тел. 032/261 370

Владислава Митева
vladim@uni-plovidv.bg

Биоинформатика - редовно
Биология и английски език - редовно
Медицинска биология - редовно
Молекулярна биология - редовно

Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 032/261 456

Славка Илиева
slavka@uni-plovdiv.bg

Биология - редовно и задочно
Биология и химия - редовно
Биология и физика - редовно
Екология и опазване на околната среда - редовно и задочно
Екология на биотехнологичните производства - редовно

Ректорат, етаж 1, стая 131, тел. 032/261 393

Диана Минчева
diamin@uni-plovdiv.bg

Бизнес информационни технологии - редовно и задочно
Математика - редовно
Математика и информатика - редовно
Приложна математика - редовно
Софтуерни технологии и дизайн - задочно

Нова сграда, етаж 2, стая 340, тел. 032/261 788

Константина Иванова
kivanova@uni-plovdiv.bg

Бизнес математика - редовно
Информатика - редовно и задочно
Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт - редовно
Софтуерни технологии и дизайн - редовно

Нова сграда, етаж 2, стая 339, тел. 032/261 755

Валентина Иванова
vivanova@uni-plovdiv.bg

Джаз и поп изпълнителско изкуство - редовно
Музика - редовно
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно
Педагогика на обучението по музика - редовно

Нова сграда, етаж 2, стая 216, тел. 032/261 766

Рени Червенкова
reny@uni-plovdiv.bg

Актьорство за драматичен театър - редовно
Бит и технологии - редовно
Педагогика - редовно
Социална педагогика - редовно
Специална педагогика - редовно

Нова сграда, етаж 2, стая 220, тел. 032/ 261 785

Йорданка Господинова
iorgosi@uni-plovdiv.bg

Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно и задочно
Физическо възпитание - редовно и задочно
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - редовно

Нова сграда, етаж 3, стая 319, тел. 032/ 261 786

Радослава Христова
radoslava@uni-plovdiv.bg

Предучилищна педагогика и чужд език  - редовно
Психология - редовно и задочно
Социални дейности - редовно

Нова сграда, етаж 2, стая 219, тел. 032/ 261 784

Последна промяна на 27 Януари 2015