уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Структура
 4. »
 5. Обслужващи звена
 6. »
 7. Отдел "Развитие на академичния състав и докторантури" (РАСД)

Отдел "Развитие на академичния състав и докторантури" (РАСД)

Отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“ е специализирано звено от администрацията на Университета и се подчинява пряко на Ректора. Отделът подпомага ръководството на Университета за осъществяване на оперативна организация, координиране и контрол на университетските дейности, свързани с развитието на академичния състав. Работата му се осъществява в следните направления:

 1. процедури, свързани със заемане на академични длъжности;
 2. процедури по прием на докторанти;
 3. процедури за присъждане на образователната и научна степен ‘доктор’ и научната степен ‘доктор на науките’;
 4. информационно обслужване на посочените направления – поддържане на специализирани и достъпни интернет-страници, съдържащи обща информация; нормативни документи и решения на академичното ръководство; информация относно обявени, текущи и приключили процедури, включително е-публикуване и др.;
 5. поддържане на актуален електронен каталог на акредитираните и предлаганите докторски програми за съответната учебна година, форми на обучение и др.;
 6. публикуване и осигуряване на публичен достъп до електронен архив, в който се съхраняват екземпляри от авторефератите на дисертационните трудове, съвместно с Университетската библиотека;
 7. изпращане на  информация за приключителите процедури за придобитите научни степени и заетите академични длъжности в Националния център за информация и документация.

За контакти

 

Име

Длъжност

Телефон/Имейл/Стая

Ваня Григорова-Миланова

Заместник-началник на отдел

032/261 406

grigorova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 1, стая 123

Теодора Райчева

Експерт

032/261 407

t.raycheva@uni-plovdiv.bg

Ректорат, етаж 1, стая 123

  

Приемно време

Понеделник - петък: 10:30 – 12:00 часа

                                14:00 – 16:00 часа

 

Специализиран сайт http://procedures.uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 22 Май 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол