уеб достъпен сайт български език английски език

ДИГД

Спечелен проект с участието на ПУ за създаване на Център за компетентност по ИКТ

 

Проект

  

По процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (компонент 2. „Информатика и ИКТ“, е сключен договор № BG05М2ОР001-1.002- 0002-С 01 за проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД).

Ръководител на проекта - проф. д.ик.н. Стати Василев Статев

Начало на проекта: 30.03.2018; Край на проекта: 11.2023.

 

Проектът се изпълнява от консорциум в състав:

 •  УНСС – Водеща организация;
 •  ТУ Габрово – партньор;
 •  ИУ Варна – партньор;
 •  Русенски университет „Ангел Кънчев“ – партньор;
 •  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – партньор;
 •  Институт по Информационни и комуникационни технологии – БАН – партньор;
 •  „Ваптех“ ЕООД – асоцииран партньор;
 •  Universidade Nova de Lisboa / Faculdade de Ciencieas e Tecnologia – асоцииран партньор;.

Подробности за проекта

Конкурс за изследовател(и), срок 18.11.2019 г.

Конкурс за изследовател(и), срок 18.07.2022 г.

Минали семинари на екипо от ПУ - 2019-2020 год.:

 • 25.7.2019 г. - дневен ред: а) обсъждане на разпределение на работата между ПУ и ИИКТ (БАН) по разработване на Научно-изследователски услуги 1 и 2 от групата „Избор на ИКТ продукти“ (Дейност II, т.1, PП 2); б) приемане на 6-месечен план (за работата на изследователите от ПУ (докладва проф. Г. Тотков);
 • 26.6.2020 г. - отчитане на изпълнението на проекта за периода 1.7.2019 – 31.6.2020 и планиране на задачите за юли 2020 – декемрви 2020 (докладва проф. Г. Тотков).
 • 28.08.2019 г. - „Избор на модел за реализация на ИКТ решението за дигитализация – вътрешно фирмено, с хостване, или посредством облачни технологии“ (докладва гл. ас. С. Гафтанджиева);
 • 9.09.2019 г. - „Създаване на модели за трансформиране на полу-структурирани данни в структурирани като данни от имейл, уеб страници, офис документи и пр.: (докладва гл. ас. д-р Пашев);
 • 25.10.2019 г. - „Създаване на методи и модели за анализ на големи данни“ (докладва гл. ас. С. Гафтанджиева);
 • 20.11.2019 г. - „Методи за прилагане на средства на компютърната лингвистика при дигитализация на бизнес процеси“ (докладва гл. ас. Г. Пашев);
 • 17.12.2019 г. - Устройство и принципи на университетска разпределена система за обработка на големи данни (докладва инж. Сл. Глухов); Компютърно моделиране на обработката на големи данни с MapReduce (докладва гл. ас. д-р Г. Пашев);
 • 22.1.2020 г. - „Оценяване на цифровата култура на фирмата/организацията и на комплексността на съществуващата компютърна инфраструктура (докладва гл. ас. С. Гафтанджиева);
 • 24.2.2020 г. - представяне на услуга „Създаване на модели за трансформиране на полу-структурирани данни в структурирани като данни от имейл, уеб страници, офис документи и пр. (докладва гл. ас. д-р Г. Пашев);
 • 27.3.2020 г. - „Определяне на отделни компютърни приложения за прилагане или на компютърни системи за цялостни бизнес процеси“ (докладва гл. ас. С. Гафтанджиева);
 • 27.4.2020 г. - представяне на рамка за приложение на услуга „Създаване на модели за трансформиране на полу-структурирани данни в структурирани като данни от имейл, уеб страници, офис документи и пр. (докладва гл. ас. д-р Г. Пашев);
 • 27.5.2020 г. - представяне на рамка за приложение на услуга „Оценяване на цифровата култура на фирмата/организацията и на комплексността на съществуващата компютърна инфраструктура (докладва гл. ас. С. Гафтанджиева).
Последна промяна на 08 Юли 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол