web accessibility bulgarian flag english flag

МУ19-ФТФ-001

Проект МУ19-ФТФ-001 „Интелигентен анализ на данни за подобряване на резултатите от обучението

Проект „Интелигентен анализ на данни за подобряване на резултатите от обучението“ е двугодишенпроект, финансиран от Фонда за научни изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски”.

Основна цел на Проекта:

Основна цел на Проекта е да се пред­ложат, изследват и апробират автоматизи­рани средства за интелигентен анализ на данни за подобряване на резултатите от обучението във висшето образование.

Предполага се, с използване на методи за интелигентен анализ на данни, извлечени от различни източници на данни, да бъдат създадени интелигентни софтуерни решения за повишаване качеството на постигнатите резултати в различните елементи на процеса на е-обучение (учене, преподаване, мониторинг, взимане на решения и др.) и за нуждите на съответните заинтересовани страни във висшето образование.

Очаквани резултати:

Основен резултат на Проекта е предлагането на модели, методи и софтуерни средства за интелигентен анализ на данни за подобряване на резултати от обучението във висшето образование.

Измерими резултати на планираното изследване са анализи и обзори по проектната тематика, създадени и апробирани методи и модели, разработени функционални спецификации, проекти, научни публикации, финансови и научни отчети (след приключване на 1-ви и 2-ри етап), доклади на национални и международни научни конференции, обсъждания на университетски семинари.

Основни научни приноси на Проекта са разработените модели с набор от индикатори, позволяващи проследяване на резултати от обучението, както и съответно предложените методи за извличане и интелигентен анализ на данни от различни университетски информационни системи.

Планират се и значими научно-приложни приноси. Разработените софтуерни средства ще позволяват провеждане на експерименти от заинтересовани страни (студенти, преподаватели, ръководители на програми, членове на комисии по качество и ръководни органи, външни експерти) за извършване на мониторинг на провежданото обучение в реално време, с цел подобряване на качеството и насърчаване на дейности за постигане на по-високи резултати.

Получените научни и научно-приложни резултати ще имат широко практическо приложение в образователната дейност. Разработените модели (с набори от индикатори за различни заинтересовани страни) и методи служат като основа за разработване на софтуерни средства, подобряващи резултатите от обучението. Разработените средства ще бъдат апробирани за целевата група, включваща всички заинтересовани страни от подобряването на качеството на провежданото обучение и постигнатите резултати – студенти, преподаватели, ръководители на програми, комисии по качество, деканско и ректорско ръководство, външни експерти. Създадените в рамките на Проекта софтуерни средства ще осигуряват интелигентна поддръжка и ще удовлетворяват потребностите на целевата група за подобряване на резултатите от учене, преподаване, мониторинг, осигуряване на качеството, вземане на решения и др.

Публикации:

Постигнатите до момента проекти резултати са публикувани в 12 научни публикации и представени на конференции в страната и чужбина.

Повече информация за постигнатите резултати може да намерите на адрес https://www.researchgate.net/project/Inteligenten-analiz-na-danni-za-podobravane-na-rezultatite-ot-obucenieto-Learning-Analytics

Последна промяна на 11 Октомври 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg