web accessibility bulgarian flag english flag

Научно-изследователска дейност

Дисертационни разработки в областта на електронното и дистанционното обучение

 1. Евгения Максимова Алендарова, Моделиране на потребителски е-панели за управление на информационни системи, 2017, ръководител проф. Г. Тотков.
 2. Александър Насков Трайков, Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни ресурси, 2017 , ръководител проф. Г. Тотков.
 3. Силвия Николаева Гафтанджиева, Модел и система за динамично оценяване на качеството във висшето образование, 2017, ръководители проф. Р. Донева и проф. Г. Тотков.
 4. Георги Петров Пашев, Динамично генериране и управление на оптимални потоци от дейности и ресурси за провеждане на електронно обучение, ръководител проф. Г. Тотков.
 5. Ваня Емилова Лазарова,  Интегрирана Уеб-базирана информационна система за средното образование, 2015, ръководител проф. Г. Тотков, проф. Р. Донева.
 6. Христо Марчов Инджов, Моделиране и управление на динамични проекти за е-обучение, 2014, ръководител проф. Г. Тотков.
 7. Габриела Георгиева Кирякова, Софтуерни средства за информационна поддръжка на е-обучение, 2014, ръководител проф. Г. Тотков.
 8. Надежда Иванова Ангелова, Софтуерни средства за педагогическа поддръжка на е-обучение, 2014, ръководител проф. Г. Тотков, проф. Р. Донева.
 9. Станка Иванова Хаджиколева, Моделиране и управление на методики за оценяване на качеството (с приложение в образователната система), 2013, ръководител проф. Г. Тотков.
 10. Светослав Енков, Методика и средства за осигуряване на интернет достъпност за лица със специални образователни потребности, 2013, ръководител проф. Г. Тотков.
 11. Христина Александрова Костадинова, „Автоматизирано създаване на адаптивни е-курсове и комбинаторни приложения на матричната алгебра”, 2012, ръководител проф. Г. Тотков.
 12. Николай Маринов Касъклиев, Интегрирана информационна система за управление на учебния процес, 2012, ръководител проф. Г. Тотков, проф. Р. Донева.
 13. Емил Николов Хаджиколев, Моделиране и управление на процедури за оценяване и акредитация на обучението, 2012, ръководители проф. Г. Тотков и проф. Р. Донева.
 14. Марияна Цветанова Соколова-Райкова, Моделиране и създаване на тестови системи, 2011, ръководител проф. Г. Тотков.
 15. Елена Сомова, Инструментална система за проектиране, създаване и поддържане на среди за виртуално обучение, 2003, ръководител проф. Г. Тотков.
 16. Тодор Ангелов Ангелов, Автоматизирано генериране на тестове за диагностика и развитие на когнитивни умения, ръководител проф. Г. Тотков.
 17. Тодор Минков Рачовски, Пловдивски мобилен университет, ръководители проф. Г. Тотков и проф. Р. Донева.
 18. Йордан Божидаров Енев, Система за интерактивно обучение по програмиране, ръководител доц. Е. Сомова.
 19. Иван Владимиров Марков, Концептуално моделиране на учебно съдържание в системи за е-обучение, ръководител проф. Г. Тотков.
 20. Теодора Запрянова Панайотова, Генериране на метаданни за обекти и дейности в системи за е-обучение, ръководител проф. Г. Тотков.  
 21. Десислав Вълков Десев, Интегрирана университетска платформа за е-обучение, ръководители проф. Г. Тотков и проф. Р. Донева.
 22. Лиляна Иванова Русенова-Монева, Модел и система за е-обучение на работното място, ръководител проф. Г. Тотков.
 23. Галя Илиева Шивачева, Виртуална лаборатория за обучение по програмиране, ръководител проф. Г. Тотков.
 24. Илияна Петрова Чакърова, Трансформация на традиционни учебни материали до учебни единици в среди за е-обучение, , ръководител проф. Г. Тотков.
 25. Мариета Иванова Атанасова, Методика за проектиране и съставяне на тестови единици по Блум (с приложение в е-oбучението, ръководител проф. Г. Тотков. 
 26. Стоян Петев Атанасов, Модел и система за мониторинг и управление на информационни инфраструктури (с автоматизирано приемане на обосновани целеви решения), , ръководители проф. Г. Тотков и проф. Р. Донева.
 27. Мария Нинева Жечева, Естествено езиков интерфейс за информационна система от тип „електронен университет“, ръководител проф. Г. Тотков.
 28. Милен Пламенов Близнаков, Система за моделиране и визуализация на достъпни динамични изгледи на цифрови обекти, ръководител проф. Г. Тотков.
 29. Слави Станчев Глухов, Компютърна и комуникационна инфраструктура за изграждане, поддържане и развитие на електронен университет, ръководител проф. Г. Тотков.
 30. Тони Пламенов Каравасилев, Софтуерна рамка за криптографски услуги, ръководители доц. Ел. Сомова и гл. ас. Св. Енков.

    

Публикации

 1. Шивачева Г., Г. Тотков, Р. Донева, „Четене с разбиране на програмен код“, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия В. Техника и технологии, 15-16.07.2017 (в печат).
 2. Тотков Г., Р. Донева, С. Гафтанджиева, Г. Пашев. Автоматично акумулиране и агрегиране на данни за оценка на качеството във висшето образование, Сборник на 10-та Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“, Пловдив, 22-23 юни 2017 г., Асоциация „Развитие на информационното общество“, Ракурси ООД, ISSN 1314-0752, 79-88.
 3. Тотков Г., С. Гафтанджиева, Р. Донева. Акумулативни фреймови модели в е-обучението, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия В. Техника и технологии, 15-16.07.2017 (в печат).
 4. Жекова М., Тотков Г., Панайотова Т., „Акумулативни фреймови модели за осигуряване на естествено-езиков интерфейс в системи за е-обучение“, VII Национална Конференция на младите учени – Пловдив 2017, 15-16 юни 2017 (в печат).
 5. Панайотова Т., Г. Тотков, Ил. Чакърова, „Експериментална система за проектиране на акумулативни фреймови модели“, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия В. Техника и технологии, 15-16.07.2017 (в печат).
 6. Атанасова М., Тотков Г., Панайотова Т., „Фреймови модели при изучаването на продължителните времена в английския език“, Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия В. Техника и технологии, 15-16.07.2017 (в печат).
 7. Алендарова Е., Р. Донева, М. Близнаков, Г. Тотков, За качеството на университетското образование и българските системи от тип „Алумни“, VII национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 27 май 2017 г., Пловдив (в печат)
 8. Angelov Y., G. Pashev, G. Totkov, Applying Machine Learning Classifiers in a Database Smart Indexing Algorithm, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series C. Тechnics and Technologies, Vol. XIV.,  ISSN 1311-9419 (Print),  ISSN 2534-9384 (On- line),  2017; p. 33-36.
 9. Гафтанджиева С., Г. Тотков, Р. Донева, Aвтоматизирано оценяване на качеството на тестa в е-обучението, Сборник научни доклади на VI-та национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Китен, 2-5.6.2016, ISSBN 978-954-07-4114-7, 2-5 6.2016, 333 - 338.
 10. Doneva R., S. Gaftandzhieva, G. Totkov, FETCH Project: The Maturity of Quality Management Through Dynamic Evaluation of the Project Progress, International Journal on Information Technologies & Security, ISSN 1313-8251, Issue 3 (vol. 8), 2016, pp. 29-38.
 11. Doneva R., S. Gaftandzhieva, Towards Formal Acceptance of Using Social Networking in Higher Education, e-Learning’16 Proceedings of the International Conference on e-Learning, 8-9 September 2016, Bratislava, Slovakia, ISSN 2376-6698, 176-181.
 12. Gaftandzhieva S., N. Kasakliev, R. Doneva, Mobile Application for Quality Evaluation of Learning, QED’16: Technology Advanced Quality Learning for ALL, June 13-15, 2016, Sofia, Bulgaria, ISBN ‎978-619-185-261-1, pp. 32-49
 13. Тотков Г., С. Гафтанджиева, Р. Донева, Динамично оценяване на качеството във висшето образование (с приложения в е-обучението), Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: мост между средното и висшето образование, 30 септември – 1 октомври 2016, 8-23.
 14. Doneva R., S. Gaftandzhieva, Social Media in Bulgarian Higher Education: An Exploratory Survey, International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP), ISSN: 1947-3478, Volume 8, Issue 4, 2017, pp.67-83, https://www.igi-global.com/article/social-media-in-bulgarian-higher-education-an-exploratory-survey/187011, SJR 0.224
 15. Пашев Г., Г. Тотков, Автоматизирано генериране на персонализирани учебни пътища чрез аспекти в многомерни пространства, 9-та Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“. Пловдив, 26-27 май 2016 г., Асоциация „Развитие на информационното общество“, Ракурси ООД, ISSN 13140752, 43-52.
 16. Алендарова Е., Г. Тотков, За понятието „Електронен панел“, 26–27 май 2016 г., 9-та Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“. Пловдив, 26-27 май 2016 г., Асоциация „Развитие на информационното общество“, Ракурси ООД, ISSN 13140752, 63-72.
 17. Ангелов Т., Г. Тотков, В. Сивакова, Автоматизирано генериране на тестови единици за оценка на когнитивни умения и езикови знания, 9-та Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“. Пловдив, 26-27 май 2016 г., Асоциация „Развитие на информационното общество“, Ракурси ООД, ISSN 13140752, 79-88,. http://hdl.handle.net/10525/2750.
 18. Tотков Г., За е-обучението, Сборник научни доклади на VI-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София, Китен, 2-5.6. 2016, ISSBN 978-954-07-4114-7, 12 – 17.
 19. Райкова М., Хр. Костадинова, Г. Тотков, Към автоматизирано създаване на е-курсове, Сборник научни доклади на VI-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София, Китен, 2-5.6.2016, ISSBN 978-954-07-4114-7, 216 – 222.
 20. Atanasova M., G. Totkov, Zh. Raikova, COGNITIVE-DIDACTIC MODEL WHEN GENERATING TESTING ITEMS ON THE TOPIC OF “MECHANICAL OSCILLATION”, 2-ра Национална научна конференция с международно участие “ЧОВЕКЪТ И ВСЕЛЕНАТА”, Смолян, 10-11 юни, Publishing House: „Imeon“ Sole-owner, 2016, 229-233, ISBN 978-619-7180-78-7.
 21. Pashev G., G. Totkov, H. Kostadinova, Hr. Indzhov, Personalized Educational Paths through Self-Modifying Learning Objects, In Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016 (CompSysTech '16) Palermo, Italy,, Boris Rachev and Angel Smrikarov (Eds.). ACM, New York, USA, 437-444. DOI: https://doi.org/10.1145/2983468.2983516
 22. Raykova M., Hr. Kostadinova, Totkov, Concept maps generator based on accumulative test items, Proceeding of the 12th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, CSECS 2016,July 01-05 2016, Fulda, Germany (eds. Rumen Stainov, Petya Assenova, Guanglan Zhang), 159 – 176, ISSN 1313-8624, http://www.csecs.org/wp-content/uploads/2017/02/ProgrammeCSECS2016-v1.pdf).
 23. Тотков Г., А. Трайков, Р. Донева, Д. Десев, „Платформи за управление на университетски дигитални архиви: състояние, проблеми и решения“, Раздел II.1. в книга „Университетът, документите, хората“ (ред. М. Шнитер), Студио 18, Пловдив, 2016, 35 – 73, ISBN 978-619-7249-09-5 .
 24. Трайков А., Г. Тотков, Г. Пашев, „Модел и архитектура на платформа за управление на университетско дигитално хранилище“, Раздел II.2. в книга „Университетът, документите, хората“ (ред. М. Шнитер), Студио 18, Пловдив, 2016, 74 – 107, ISBN 978-619-7249-09-5.
 25. Алендарова Е., Г. Тотков, Г. Пашев, А. Трайков, „Документни електронни панели към университетски цифрови архиви“, Раздел II.3. в книга „Университетът, документите, хората“ (ред. М. Шнитер), Студио 18, Пловдив, 2016, ISBN 978-619-7249-09-5, 108 – 138.
 26. Панайотова Т., Г. Тотков, Ил. Чакърова, Акумулиране на метаданни за учебни материали и генериране на тестови единици в Moodle, Научни трудове на СУБ (с доклади от 2-ра Национална научна конференция с международно участие “ЧОВЕКЪТ И ВСЕЛЕНАТА”), Смолян, Том II, Vol. II, ISSN:1314-9490, 2016, 222- 232.
 27. Gaftandzhieva, Automated evaluation of students’ satisfaction, International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), ISSN 1313-8251, Issue No 1 (vol. 8), 2016.
 28. Касъклиев Н., Перспективи пред мобилното обучение в България, Списание „Компютърни науки и комуникации”,  Том 4,  № 1, 57-65, 2015, ISSN: 1314-7846.
 29. Касъклиев Н., Съвременни тенденции при разработката на мобилни приложения, Списание „Компютърни науки и комуникации”,  Том 4,  № 2, 96-105, 2015, ISSN: 1314-7846.
 30. Касъклиев Н., Мобилно уеб приложение - английско-български идиоматичен речник, Списание „Компютърни науки и комуникации”,  Том 4,  № 4, 10-18, 2015, ISSN: 1314-7846.
 31. V. Nedeva, G. Shivacheva, Hr. Zheleva, V.Atanasova, Improving Cooperative Learning Activities by New Moodle Features, Юбилейна научна конференция "20 години Тракийски университет" с международно участие,  Стара Загора, 19-20 май 2015 г., ARTTE Vol. 3, No. 3, 2015 ISSN 1314-8788 (print), ISSN 1314-8796 (online), p. 224-233.
 32. Г. Шивачева, В. Недева, М. Василева, Д. Георгиева, Софтуер за изграждане на виртуални лаборатории, XХІV Международна научна конференция „Мениджмънт и качество” за млади учени, 15 – 16 октомври 2015 г., Ямбол, Сборник научни трудове стр.292-300.
 33. Донева Р., С. Гафтанджиева, Автоматизирано извличане на данни за качеството на дистанционното обучение, Сборник на 8-ма Нац. конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“ (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 28-29 май 2015 г., Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество“, София,  83-93, http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/2446.
 34. Десев Д., С. Гафтанджиева, Р. Донева, Цифрово хранилище на ПУ „Паисий Хилендарски“, VI-та Международна научна конференция на младите учени – Пловдив, 11-13 юни 2015 г., ISSN 1311-9192, 165-169.
 35. R. Doneva, S. Gaftandzhieva, Automated e-learning quality evaluation, e-Learning’15 Proceedings of the International Conference on e-Learning, 11-12 September 2015, Germany, ISSN 2376-6698, 156-162.
 36. R. Doneva, S. Gaftandzhieva, Social Networking in the Information Technology Training, e-Learning’15 Proceedings of the International Conference on e-Learning, 11-12 September 2015, Germany, ISSN 2376-6698, 190-196.
 37. Doneva R., S. Gaftandzhieva, Zh. Doneva, N. Staevsky, Software Quality Assessment Tool Based on Meta-Models, International Journal of Computer Science and Mobile Computing, Vol.4 Issue.5, May- 2015, pg. 574-590, ISSN 2320–088X.
 38. Динков, Х., С. Енков, Е. Мечева, Проектиране, разработване и внедряване на интерактивни платформи и електронни инструменти на мобилен консултативен център за  енергийна ефективност, Научна сесия „Дни на науката 2015” на Съюза на учените в България – Пловдив, 5-6 ноември 2015, Пловдив (в печат).
 39. Тавкова, В., С. Хаджиколева, Е. Хаджиколев, Използване на облачни услуги в обучението по информационни технологии, Научна сесия „Дни на науката 2015” на Съюза на учените в България – Пловдив, 5-6 ноември 2015, Пловдив (в печат).
 40. Г. Тотков, Р. Донева, С. Гафтанджиева, Е. Сомова, С. Хаджиколева, Н. Касъклиев, Г. Кирякова, Н. Ангелова, М. Райкова, Хр. Костадинова, В. Сивакова, Е. Хаджиколев, Увод в е-обучението, първо издание, Изд. Ракурси – Пловдив, 2014, 694 стр., ISBN: 978-954-8852-41-8.
 41. Г. Тотков, М. Райкова, Хр. Костадинова, Тестът в е-обучението, първо издание, Изд. Ракурси – Пловдив, 2014, 205 стр., ISBN: 978-954-8852-42-5.
 42. Г. Тотков, Р. Донева, С. Гафтанджиева, Методика на е-обучението, първо издание, Изд. Ракурси – Пловдив, 2014, 376 стр., ISBN: 978-954-8852-43-2.
 43. Г. Тотков, Г. Кирякова, Н. Ангелова, Р. Донева, С. Гафтанджиева, Свободният софтуер в е-обучението, първо издание, Изд. Ракурси – Пловдив, 2014, 324 стр., ISBN: 978-954-8852-44-9.
 44. Г. Тотков, В. Сивакова, Т. Ангелов, Специално образование и е-обучение, първо издание, Изд. Ракурси – Пловдив, 2014, 238 стр., ISBN: 978-954-8852-45-6.
 45. Г. Тотков, Н. Касъклиев, Р. Донева, Н. Милева, Д. Киигън, Г. Пашев, С. Стоянова, Н. Кафедарова, Д. Стоянова, Съвременни тенденции в е-обучението, първо издание, Изд. Ракурси – Пловдив, 2014, 196 стр., ISBN: 978-954-8852-46-3.
 46. Ф. Бойкова, Е. Петкова, Г. Тотков и кол., Български език, литература и е-обучение, първо издание, Изд. Ракурси – Пловдив, 2014, 207 стр., ISBN: 978-954-8852-47-0.
 47. Г. Тотков, Р. Донева, С. Гафтанджиева, Е. Сомова, Н. Касъклиев, Е.Хаджиколев, С. Хаджиколева, Г. Певичарова, М. Близнаков, Е. Алендарова, Пловдивски електронен университет, първо издание, Изд. Ракурси – Пловдив, 2014, ISBN: 978-954-8852-48-7 (в печат).
 48. Г. Тотков, Р. Донева, С. Гафтанджиева, Н. Касъклиев, Е. Хаджиколев, С. Хаджиколева, Г. Даскалов, Е. Алендарова, М. Близнаков, Д. Десев,    Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски системи, първо издание, Изд. Ракурси – Пловдив, 2014, 229 стр., ISBN: 978-954-8852-48-7.
 49. Гафтанджиева С., Автоматизирано оценяване на активността на обучаваните в Moodle, Сборник на 7-ма Нац. конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“ (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 29-30 май 2014 г., Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество“, София, ISBN 978-954-8986-39-7, 38-48.
 50. Doneva R., S.Gaftandzhieva, A Methodology for Automated Evaluation of Projects Quality, CompSysTech’14 Proceedings of the 15th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM New York, NY, USA ©2014, ISBN: 978-1-4503-2753-4, 325-332.
 51. Гафтанджиева С., Донева Р., Качество на висшето образование – осигуряване, оценяване, автоматизация, Научни трудове на СУБ – Пловдив, Научна сесия "Дни на науката 2014", 31.10-1.11.2014, Пловдив, 2014, ISSN 1311-9419, 230-233.
 52. Тотков Г., Р. Доневa, Пловдивски електронен университет – национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование, 5-та Нац. конференция с международно участие за електронно обучение във висшето образование, 16-17 май 2014 г., Русе ISBN 978-954-712-611-4.
 53. Соколова М., Хр. Костадонова, Г. Тотков, Модел и схема за автоматизирано генериране на тестови единици по Рютер, Хербиг и IMS QTI, 5-та Нац. конференция с международно участие за електронно обучение във висшето образование, 16-17 май 2014 г., Русе  ISBN 978-954-712-611-4.
 54. Гафтанджиева С., Р. Донева, Г. Тотков, Система от университетски стандарти за описание и архивиране на електронни курсове и дигитални ресурси, 5-та Нац. конференция с международно участие за електронно обучение във висшето образование, 16-17 май 2014 г., Русе  ISBN 978-954-712-611-4.
 55. Елена Сомова, Йордан Енев, Георги Тотков, ИНВАРИАНТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОГРАМИРАНЕ, Natural & Mathematical science, Volume IV, Number 3, 2014, 25-30.
 56. Сомова Е., Един опит за използване на съвместната работа на обучаемите като начин за обучение и оценяване, Пета национална конференция по Електронно Обучение във висшите училища, 16-17 Май 2014 г. , Русе.
 57. Касъклиев Н., Е. Сомова, Ст. Хаджиколева, Използване на облачни услуги за подпомагане на мобилното обучение във висшите училища, представена на 24-та международна научна конференция на Съюза на учените в Стара Загора, 5-6 юни 2014, Стара Загора, публикувана в международното научно списание „Наука и технологии”, 2014.
 58. Касъклиев Н., Сигурността в мобилния свят, Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“, 29 май - 30 май 2014 г., ISBN 978-954-8986-39-7, Пловдив, 107-114.
 59. Хаджиколев, Е., С. Хаджиколева, А. Вангелова, Едно решение за автоматизирано генериране на потребителски справки в Мудъл, Пета национална конференция по Електронно Обучение във висшите училища, 16-17 Май 2014 г., гр. Русе, 181-187, 2014 г., ISBN: 978-954-712-611-4.
 60. Хаджиколев, Е., С. Хаджиколева, В. Статкова, Използване на уеб технологии в обучението по изобразителни изкуства, Международна научна конференция “Изкуство и образование - традиции и съвременност”, 23-24 октомври 2014 година, гр. Пловдив.
 61. Юри Хоптериев, Динамично представяне на примери в електронни учебни курсове по SQL, Сборник с резюмета от Юбилейна конференция 125 години математика и природни науки в СУ ”Св. Климент Охридски”, (стр. 95-96), 5-7 декември 2014 г., София.
 62. Shotlekov I.I., S.H. Enkov, M.P. Malcheva, Raising students’ awareness of accessibility as a key element of web design training: project for Web Accessibility Rankings of university websites. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology II(16), Issue: 33, 22-25, 2014, ISSN 2308-5258.
 63. Хаджиколев, Е., С. Хаджиколева, В. Статкова, Използване на уеб технологии в обучението по изобразителни изкуства, Международна научна конференция “Изкуство и образование - традиции и съвременност”, 23-24 октомври 2014 година, гр. Пловдив, 378-389, 2015, ISBN: 978-954-2963-13-4.
 64. С. Гафтанджиева, Донева Р., Интегриране на Moodle с университетските информационни системи, Сборник на 6-та Нац. конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“ (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 30 - 31 май 2013 г., Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество“, София, ISSN 1314-0752, 39-48.
 65. Донева Р., Лазарова В., Подходи при организацията на преподаването за създаване на цифрови учебни материали, Сборник на 6-та Нац. конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“ (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 30 - 31 май 2013 г., Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество“, София, ISSN 1314-0752, 92-100.
 66. Донева Р., С. Гафтанджиева, Интегриране на университетска информационна система и СЕО Moodle, Научна сесия "Дни на науката 2013" на СУ- Пловдив, 30-31 октомври 2013, Пловдив, 2013, 89-92.
 67. Indzhov H., Zhelyazkova P., Totkov G., Supporting Adaptive E-Learning with an Open-source Learning Management System, International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’13,  28-29.06.2013, Ruse, Bulgaria, pp. 321-328, ISBN: 978-1-4503-2021-4.
 68. Костадинова Хр., Г. Тотков, Когнитивно-диагностично моделиране на е-дейности при създаване на адаптивни е-курсове, V Национална научна конференция 2013, Федерация „Наука и висше образование” при пловдивските ВУ, СУБ-Пловдив, 18.05.2013, Имеон, Пловдив, 2013, ISSN: 1314-9547, стр. 196-202.
 69. Алендарова Е., Ал. Трайков, Г. Тотков, За интегрирането на разнотипни информационни системи и ресурси (или от потребителския профил към потребителското е-портфолио), V Национална научна конференция 2013, Федерация „Наука и висше образование” при пловдивските ВУ, СУБ-Пловдив, 18.05.2013, Имеон, Пловдив, 2013, ISSN: 1314-9547, стр. 203-207.
 70. Костадинова Хр., Г. Тотков, Автоматизирано създаване на метаописания и калибрирани тестови банки в е-обучението, Сборник на 5-та Нац. конференция „Образованието в информационното общество“ (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 30 май - 31 май 2013 г., Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество“, София, ISSN 1314-0752.
 71. Тотков, Г., С. Енков, М. Близнаков, Достъпен университетски портал за лица със специални образователни потребности. Научни трудове на СУБ-Пловдив, Серия Б, Естествени и хуманитарни науки, Пловдив, 2013, ISSN 1311-9192.
 72. Георги Пашев, Георги Тотков, ДИНАМИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ УЧЕБНИ ПЪТИЩА, Сборник на 6-та Нац. конференция „Образованието в информационното общество“ (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 30 май - 31 май 2013 г., Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество“.
 73. Касъклиев Н., Осигуряване на мобилно обучение във висшите училища, Национална конференция „Образованието в информационното общество“, 30 май - 31 май 2013 г., ISSN 1314-0752, Пловдив, 128-137.
 74. Хаджиколев, Е., С. Хаджиколева, Компонентен модел на методики за оценяване на качеството на обучението, Сборник с доклади от шеста национална конференция "Образованието в информационното общество", 30-31 май 2013 г., гр. Пловдив, 248-257, ISSN: 13140752.
 75. Донева Р., С. Гафтанджиева, Интегриране на web 2.0 инструменти в Moodle, Сборник на 5-та Нац. конференция „Образованието в информационното общество“ (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 31 май - 1 юни 2012 г., Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество“, София, ISSN 1314-0752, 137-145.
 76. Донева Р., Н. Касъклиев, Стандартизирана университетска информационна система, Сборник на 5-та Нац. конференция „Образованието в информационното общество“ (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 31 май - 1 юни 2012 г., Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество“, София, ISSN 1314-0752, 31-40.
 77. Донева Р., С. Гафтанджиева, Уеб 2.0 технологии в е-обучението, Научни трудове на СУБ – Пловдив, Научна сесия "Дни на науката 2012" , 25-26 октомври 2012, Пловдив, 2012, ISSN 1311-9192, 93-96.
 78. Тотков Г., Ил. Гюдженов, Р. Донева, Ст. Хаджиколева, Ем. Хаджиколев, Към критериална система за оценяване и акредитация на дистанционни програми във висшето образование, 4-та Нац. Конференция с международно участие за електронно обучение във висшето образование, 11-13 май 2012 г., Свищов, ISBN: 978-954-23-0747-1, 9-31.
 79. Ил. Чакърова, Г. Тотков, От конвенционални към електронни на обучение, Юбилейна научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства”, 19-21 Октомври 2012 г., Смолян, 195-200, ISBN: 978-954-8767-43-9.
 80. Донева Р., Ж. Донева, Ем. Хаджиколев, Ст. Хаджиколева, Г. Тотков, Автоматизиране на процедури за оценяване на качеството на висшето образование (на базата на мета-модел), 4-та Нац. Конференция с международно участие за електронно обучение във висшето образование, 11-13 май 2012 г., Свищов, ISBN: 978-954-23-0747-1, 221-228.
 81. Хаджиколев Е., С. Хаджиколева, Г. Тотков, Р. Донева, Автоматизиране на процедури за (само)оценяване на качеството във висшето образование, Сборник на 5-та Нац. конференция „Образованието в информационното общество“ (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 31 май - 1 юни 2012 г., Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество“, София, ISSN 1314-0752, 9-18.
 82. Костадинова Хр., Г. Тотков, Хр. Инджов, Акумулативни учебни е-дейности по Блум (с експеримент за персонализирано обучение в Moodle), Сборник на 5-та Нац. конференция „Образованието в информационното общество“ (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 31 май - 1 юни 2012 г., Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество“, София, ISSN 1314-0752, 50-58.
 83. Хаджиколева, С., Е. Хаджиколев, Г. Тотков, Р. Донева,  Ж. Донева, Метамодел на методики за оценка на качеството на обучението, Юбилейна научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства”, 19-21 Октомври 2012 г., Смолян, 125-130, ISBN: 978-954-8767-43-9.
 84. Kostadinova H., Totkov G., Indzhov H., Adaptive E-learning System Based on Accumulative Digital Activities in Revised Bloom’s Taxonomy. International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’12, 22-23.06.2012, Ruse, Bulgaria, pp. 368-375, ISBN: 978-1-4503-1193-9.
 85. Рачовски Т., Б. Ковачев, Г. Тотков, Към мобилна университетска система, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Серия Б, Естествени и хуманитарни науки, Пловдив, 25-26 октомври 2012.
 86. Вангелова А., С. Хаджиколева, Оценка на адаптивността на системите за електронно обучение, Юбилейна научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства”, 19-21 Октомври 2012 г., Смолян, 83-88, ISBN: 978-954-8767-43-9.
 87. Манев. Х, С. Енков, „Интерактивно обучение по Теория на графите”, Сборник доклади на V национална конференция „Образованието в информационното общество“, 31 май - 1 юни 2012, Пловдив, стр. 41-49, ISSN 1314-0752.
 88. Росица Донева, Николай Касъклиев, Ваня Лазарова, Към интегрирана информационна система за средното образование, Сборник на 4-та Нац. конференция „Образованието в информационното общество“ (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 26-27 май 2011 г., Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество“, София, ISSN 1314-0752, 149-156.
 89. Росица Донева, Силвия Гафтанджиева, Инварианти в обучението по Електронни таблици, 4-та Нац. конференция „Образованието в информационното общество“, Сборник на 4-та Нац. конференция „Образованието в информационното общество“ (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 26-27 май 2011 г., Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество“, София, ISSN 1314-0752, 293-302.
 90. Костадинова Х., Г. Тотков, М. Райкова, Към автоматизирано генериране на тестове по Блум, Сборник на 40-та пролетна конференция на СМБ, Боровец, 5-9 април 2011, 413-422.
 91. Рачовски Т., Г. Тотков, С. Енков, “Мобилно управление и администриране на е-Обучение в Moodle”, IV Национална Научна Конференция 2011, Федерация „Наука и Висше Образование” при Пловдивски ВУЗ, СУБ-Пловдив, стр. 117-121, 30.04.2011, ISSN: 978-954-9449-44-0.
 92. Костадинова Хр., Г. Тотков, Д. Благоев, Автоматизирано генериране на метаданни за учебни обекти, Сборник на 4-та Нац. конференция „Образованието в информационното общество“, (ред. Г. Тотков и Ив. Койчев), 26-27 май 2011 г., Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество“, София, ISSN 1314-0752, 44-52.
 93. Indzhov Hr., G. Totkov, R. Doneva, E = MA2 (E-Learning in a Moodle-based Adaptive and Accumulative System), ACM International Conference Proceeding Series; Vol. 578, Proc. of the 12th International Conference on Computer Systems and Technologies 2011, ISBN 978-1-4503-0917-2, Vienna, Austria, June 2011, IV.498-IV.503.
 94. Raykova M., Hr. Kostadinova, G. Totkov, Adaptive Test System Based on Revised Bloom’s Taxonomy, ACM International Conference Proceeding Series; Vol. 578, Proc. of the 12th International Conference on Computer Systems and Technologies 2011, ISBN 978-1-4503-0917-2, Vienna, Austria, June 2011, 504-509.
 95. Sivakova V., G. Totkov, D. Blagoev, Phonetic Database for Automated Generating of Logoped Exercises, ACM International Conference Proceeding Series; Vol. 578, Proc. of the 12th International Conference on Computer Systems and Technologies 2011, ISBN 978-1-4503-0917-2, Vienna, Austria, June 2011, 558 – 563.
 96. Донева Р., Н. Касъклиев, Г. Тотков, Хр. Инджов, Нормативни изисквания при проектирането на е-университет, Международна конференция "Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието", 2-3 XII 2011 г., София, 408-415.
 97. Хаджиколева, С., Е. Хаджиколев, Г. Тотков, Р. Донева, Модел и система за многокритериално (само)оценяване на качеството във висшето образование, Международна конференция "Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието", 2-3 XII 2011 г., София, 421-428. ISBN: 978-954-92247-3-3.
 98. Костадинова Хр., Г. Тотков, Проектиране на адаптивни системи за е-обучение, 4-та Международна конференция "Приложение на инфорационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието", 2-3 XII 2011 г., София, 460 – 466.
 99. Енков С., С. Господинов, В. Кирева,  „Разширение на портал за е-Обучение на лица със СОП”, Сборник доклади на IV национална конференция „Образованието в информационното общество“, 26-27 май 2011, Пловдив, стр. 259-266, ISSN 1314-0752.
 100. Рачовски Т., Г. Тотков, С. Енков, “Мобилно управление и администриране на е-Обучение в Moodle”, IV Национална Научна Конференция 2011, Федерация „Наука и Висше Образование” при Пловдивски ВУЗ, СУБ-Пловдив, стр. 117-121, 30.04.2011, ISSN: 978-954-9449-44-0.
 101. Енков С., “Сравнение на две реализации на портал за е-Обучение на лица със СОП”, IV Национална Научна Конференция 2011, Федерация „Наука и Висше Образование” при Пловдивски ВУЗ, СУБ-Пловдив, стр. 141-146, 30.04.2011, ISSN: 978-954-9449-44-0.
 102. Tuparova D., Tuparov, G., Doneva R., Staevsky N., eLEARNING IN BULGARIA, in CASES ON CHALLENGES FACING E-LEARNING AND NATIONAL DEVELOPMENT: Institutional Studies and Practices, Vol. 1 (eds. DEMIRAY Ugur), Midas eBook, Electronic ISBN 978-975-98590-8-4 (1.c), 978-975-98590-7-7 (tk.), 2010, pp, 77-106.
 103. Р. Донева, С. Гафтанджиева, За обучението по информационни технологии в бакалавърските програми за непрофесионалисти, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. XIII, ISSN 1311-9192, Научна сесия "Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки", Дом на учените, 11-12 ноември 2010, Пловдив, 39-42.
 104. Енков С, Г. Тотков, С. Господинов, В. Кирева, Е-обучение за лица със специални образователни потребности, Национална конференция "Образованието в информационното общество, Пловдив, 27-28 май 2010, с. 133-140,   ISSN: 1314-0752
 105. Ангелова-Сивакова В, Г. Тотков, С.Енков, «Електронна терапия и корекция на заекването», Национална конференция «Образованието в информационното общество», Асоциация «Развитие на информационното общество», 27-28 май 2010, гр. Пловдив,  стр. 125-132, ISSN: 1314-0752/
 106. Сивакова В., Г. Тотков, Д. Благоев, Автоматизирано генериране на логопедични фонетични задачи, Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т.ХIII. Научна сесия „Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”, 11-12 ХІ 2010, Пловдив, 221-224.
 107. Хаджиколева, С., Хаджиколев, Е., Тотков, Г., Моделиране на методики за автоматизирно оценяване на качеството на обучението. Международна научна конференция „Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, т. 3., 25-26 юни 2010 г., гр. Бургас, 256-262.
 108. Hadzhikoleva, S., Hadzhikolev, E., Doneva, R., Totkov, G., Web-based system for quality assessment of e-learning in higher education, International research conference “Challenges for higher education and scientific researches in the state of crisis”, Bourgas, June 25-26, 2010, 263-268. , ISBN: 978-954-9370-72-0
 109. Г. Тотков и др., Анализ на съвременните тенденции в развитието на международните стандарти и системите за е-обучение, проект D002 308 (TK01/0439), 2010, 52 с.
 110. Г. Тотков и др., Стандарти ARIADNE, LOM, IMS QTI, IMS CP, SCORM, проект D002 308 (TK01/0439), 2010, 85 с.
 111. Г. Тотков и др., Анализ на съвременните тенденции в развитието на стандартите и системите за е-обучение и културно-историческо наследство (в български контекст), проект D002 308 (TK01/0439), 2010, 36 с.
 112. Hadzhikoleva, S., Hadzhikolev, E., Totkov, G., Doneva, R., About Electronic Assessment, Accreditation and Management of the Quality of Teaching in Higher Education, Proceedings of the Anniversary International Conference, Research and Education in Mathematics, Informatics and their Applications, REMIA'2010.  December 10-12, 2010, Plovdiv, Bulgaria, 263-270. , ISBN: 978-954-423-648-9.
 113. Соколова М., Инджов Х., Тотков Г., Автоматизирано генериране на тестови въпроси, оценяващи знания по таксономията на Блум, 3-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”, 27-28.5.2010 г., Пловдив, стр. 117-124, ISSN: 1314-0752.
 114. Благоев Д., Инджов Х., Тотков Г., Моделиране и управление на адаптивни учебни курсове, съставени от учебни дейности, базирани на Moodle, Трудове на годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски“, 30.9. − 01.10.2010
 115. Indzhov H., Sokolova M., Totkov G., A Software Frame for Modelling and Runtime Controlof Adaptive Testing, International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’10, 17-18.06.2010, Sofia, Bulgaria, pp. 370-375, ISBN: 978-1-4503-0243-2.
 116. Тотков Г., Автоматизирано извличане и генериране на метаданни за е-документи, Межд. конференция „Информационни технологии в управлението на бизнеса”, 16-17 октомври 2009, Изд. „Наука и икономика”, Варна, 2010, 25-37.
 117. Хаджиколев, Е., Хаджиколева, С., Донева, Р. Web-базирана система за моделиране и управление на процедури за оценяване на качеството на обучението. Сборник с доклади от национална конференция "Образованието в информационното общество", 27-28 май 2010 г., гр. Пловдив, 61-68, ISSN: 1314-0752.
 118. Шотлеков И., С. Енков, Софтуерни средства за разработване на уеб базирани дидактически материали за обучение по ИТ, Сборник доклади на VII научна конференция „Мениджмънт и предприемачество“, 22-23 октомври 2010, Пловдив, България, стр. 148-153, ISSN: 1313-9460
 119. Enkov S., I. Shotlekov, Approaches to Building Websites for Training People with Special Education Needs, Proceedings of the Anniversary International Conference, Research and Education in Mathematics, Informatics and their Applications, December 10-12, 2010, Plovdiv, Bulgaria, p. 411-418, ISBN: 978-954-423-648-9.
Последна промяна на 14 Септември 2017