web accessibility bulgarian flag english flag

Звена

Половин век Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обучава специалисти в почти всички професионални сфери на управлението в Република България. Наред с научно-преподавателските кадри, които с „паисиевски дух“ са обучавали и обучават академичната младеж, с изпълнение на каузата за подготовката на съвременни висши кадри на европейско ниво е ангажиран учебно-помощен и административно-стопански обслужващ персонал, без които управлението на Университета не би било пълноценно и ефективно. Функционирането на административните служби осигурява жизнеспособността на управленския организъм на всички нива – ректорат, факултети и катедри. Тяхната дейност се ръководи от помощник-ректор, който пряко отговаря за стопанската и финансовата част, поддръжката на сградния фонд и снабдяването с основни средства, суровини, материали и химикали, транспорт и комуникации, обезпечава условията за провеждане на учебни практики и стажове на студенти, стипендиите и общежитията, организира почивното дело на преподаватели и служители. Главната мисия на административно-стопанските звена в Пловдивския университет е да подпомагат управлението на учебните процеси и научноизследователската дейност, като осъществяват двупосочна връзка между управленските органи, преподавателите и студентите.

Последна промяна на 12 Юли 2013
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg