уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Обслужващи звена

Обслужващи звена

Половин век Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обучава специалисти в почти всички професионални сфери на управлението в Република България. Наред с научно-преподавателските кадри, които с „паисиевски дух“ са обучавали и обучават академичната младеж, с изпълнение на каузата за подготовката на съвременни висши кадри на европейско ниво е ангажиран учебно-помощен и административно-стопански обслужващ персонал, без които управлението на Университета не би било пълноценно и ефективно. Функционирането на административните служби осигурява жизнеспособността на управленския организъм на всички нива – ректорат, факултети, департаменти, филиали, центрове и катедри. Тяхната дейност се ръководи от заместник-ректори и гл. експерт по стопанската дейност, които пряко отговарят за стопанската и финансовата част, поддръжката на сградния фонд и снабдяването с основни средства, суровини, материали и химикали, транспорт и комуникации, обезпечават условията за провеждане на учебни практики и стажове на студенти, стипендиите и общежитията, организират почивното дело на преподаватели и служители. За спортната дейност в Университета отговаря помощник-ректор. Главната мисия на административно-стопанските звена в Пловдивския университет е да подпомагат управлението на учебните процеси и научноизследователската дейност, като осъществяват двупосочна връзка между управленските органи, преподавателите и студентите.

Последна промяна на 09 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол