уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Структура » Департаменти » Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти

Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти

Департаментът за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти (ДЕСПЧС) е основно звено на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ), създадено с решение на Академичния съвет (АС) от 21.02.2005 г. (Протокол № 12) в съответствие с изискванията на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти в българските висши училища (ПМС № 79/2000 г.), за осигуряване на обучение по български език като чужд и по други езици, на които ще се осъществява обучението в съответните специалности на ПУ, както и по специални предмети, свързани с професионалното направление, в което ще се обучават чуждестранните студенти.

ДЕСПЧС разполага с екип от висококвалифицирани преподаватели. Плод на техния професионализъм е непрекъснатото актуализиране на учебните програми, усъвършенстването на тестовото изпитване, разработването на учебници и учебни помагала.

 

 

Последна промяна на 09 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол