web accessibility bulgarian flag english flag

Мисия

Визията ни за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) в след­ващите години е:

Образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и национална значимост, разпознаваема в глобалния свят, отличаваща се с ус­тойчиво и динамично раз­витие и конкурентоспособни предимства в областта на науките за природата, човека, обществото, културата и технологиите.

Мисията на Университета е:

  • да реализира основните принципи на университетската идея – ус­пешна со­циализация на младите хора, критическо обновяване и предаване на на­учни, културни и исторически традиции и създаване на модели на пуб­лично гражданско поведение.
  • да пренася и продължава във времето делото на своя патрон – преподоб­ния Паисий Хилен­дарски, като утвърждава съзнание за нацио­нална иден­тичност и осигурява развитие на образователния, научния, кул­турния и ико­номическия потенциал на България в интерес и полза на хората и общест­вото.

За да осъществи своята мисия, следвайки българските образователни традиции, Университетът:

  • предлага и осъществява успешни модели и практики на достъпно, специали­зи­рано, интердисциплинарно качествено обучение на евро­пейско равнище;
  • провежда иновативни изследвания в приоритетни научни области, в инте­рес и полза на обществото;
  • прилага технологии и методи за ефективно управление, като използва зна­ни­ята, опита и потенциала на своя академичен състав;
  • осигурява конкурентни предимства на образователния и научния пазар на идеи, технологии и продукти.

Най-важната задача на Университета е да осигурява обща и професионална подготовка на специалисти в различни научни направления на европейско равнище, способни на гъвкави интердисциплинарни решения в своята професионална прак­тика, отговарящи на предизвикателствата на съвременния свят.

ПУ определя своя академичен профил в широк спектър от специалности и форми на обучение в областта на науките за природата, човека, обществото, култу­рата и технологиите.

Основна цел, която Университетът трябва да постигне в следващия период, е:

Утвърждаване на Университета като водеща българска образователна, из­следователска и културна институция с европейско лице и модерна инфраструктура — пример на академи­чен модел за качествено образова­ние, територия на съвременни научни изследвания и иновации, желан и пред­почи­тан партньор с ясни конкурентоспособни предимства.

Пътят за осъществяване на основната цел е представен в Стратегия за развитие на ПУ (2011 – 2020), приета от АС на 19.12.2011 г. Реализацията на Стратегията ще бъде конкретизирана в пет последователни двугодишни план-програми, първата от които вече се изпълнява (План-програма 2011 – 2012).

Последна промяна на 13 Февруари 2013