web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Звена » Университетскo информационно осигуряване

Университетскo информационно осигуряване

УнИОс (Университетскo информационно осигуряване) е самостоятелно звено, което има за задача да осигурява и поддържа информационната инфраструктура на ПУ. Дейността си осъщестява в три основни направления:

Mрежи и комуникации - администриране, управление, техническа поддръжка и развитие на университетската компютърна мрежа, осигуряване на Интернет услуги, обучение и консултации на потребителите на мрежови услуги и др.

Административни информационни системи - проектиране, развитие, поддържане и експлоатация на информационните системи в ПУ и интегрирането им в общата изчислителна среда на УКМ.

Информационен сервиз - информационно обезпечаване на кандидатстудентската кампания, софтуерни реализации, консултации, техническа поддръжка на компютърната техника и др.

Една от основните задачи на УнИОс е да поддържа университетските сървъри, върху които са поместени основните информационни масиви на ПУ. Важен приоритет в работата на УнИОс е проектирането, създаването и експлоатирането на програмни ресурси и локални мрежи, с помощта на които се решават основни задачи за управление на финансовите, учебните, административните и други ресурси на Университета.

Открит е нов телефон за технически проблеми, на който ще бъде отговаряно за всякакъв тип технически запитвания към УнИОс относно проблеми, консултации, сигнали за неработещи услуги. 

Кандидатстудентска информация                                                                  032/261 303
Информационен център         032/261 302
Сист. администратори към УнИОс за технически проблеми        032/261 305

 

Състав

Име

Длъжност

Телефон

E-mail

Евгения Алендарова

ръководител

032/261 209

jeni@uni-plovdiv.bg

Слави Глухов

мениджър, администриране на системи

032/261 260

sgluhov@uni-plovdiv.bg

Иво Юруков

сист. администратор

032/261 821

ivoyurukov@uni-plovdiv.bg

Петко Стайков сист. администратор 032/261 205 petkostaykov@uni-plovdiv.bg

Максим Мединский

сист. администратор

032/261 287

max_med@uni-plovdiv.bg

Венцислав Начев

сист. администратор

032/261 287

vnachev@uni-plovdiv.bg

Костадин Костадинов

сист. администратор

032/261 287

kostadinov@uni-plovdiv.bg

Антоанета Текьова

сист. администратор

032/261 305

tyurukova@uni-plovdiv.bg

Александър Игнатов

експерт, сигурност

032/261 823

ignatov@uni-plovdiv.bg

Диляна Илиева

кандидатстудентска информация

032/261 302

dilyana_ilieva@uni-plovdiv.bg 

Елена Василева

експерт

032/261 302

elivas@uni-plovdiv.bg

Златка Владимирова

сътрудник

032/261 306

zvlad@uni-plovdiv.bg

Милен Близнаков

сист. програмист БД

032/261 304

milen@uni-plovdiv.bg

Владислав Куцев

програмист, софтуерни приложения

032/261 423

vladikucev@uni-plovdiv.bg

Ахмед Коджаахмед

програмист, софтуерни приложения

032/261 472

a.kodjaahmed@uni-plovdiv.bg

Петър Величков

програмист, софтуерни приложения

032/261 472

petarkv@uni-plovdiv.bg

Венцислав Петров

специалист мултимедия

032/261 272

vpetrov@uni-plovdiv.bg

 

За контакти

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Университетскo информационно осигуряване

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24

Последна промяна на 09 Декември 2019