уеб достъпен сайт български език английски език

SPEAR

 

Послания на екипа на ПУ по проект SPEAR:

1)  Равнoпоставеността между жените и мъжете е една от целите на ЕС, интегрирана във всички политики и програми, финансирани от ЕС и насърчавана в държавите-членки и по света. Поради това един съвременен университет (какъвто е ПУ) не трябва да изостава в политиката за равнопоставеност между жените и мъжете.

2)   Предлаганите възможности за равнoпоставеност между жените и мъжете са ключови фактори за подобряване на имиджа на ПУ, които могат да го направят предпочитан университет за бъдещи студенти, преподаватели и административен персонал.

3)   В дигиталната епоха е необходимо да се увеличи участието на жените в образованието и научните изследвания в областта на компютърните науки и технологии.

Основна цел на екипа на ПУ по проект SPEAR - да създаде основа за насърчаване, укрепване, осигуряване и запазване на равен достъп за студенти и служители на университетa до всички дейности и възможности, свързани с образованието и научните изследвания. Извършваните в рамките на проекта дейности ще целят да се:

  • следват европейските и националните политики за гарантиране на равенството между половете за студенти, преподаватели и административен персонал;
  • променят нагласите в ПУ относно традициите и стереотипите в обществото, основаващи се на пола;
  • повишат осведомеността за съществуващите неравенства между половете (дори скрити) в ПУ;
  • насърчат и разпространят култура за равнопоставеност на жените и мъжене в и извън ПУ (чрез международни, национални и университетски дейности, инициативи и мрежи);
  • интегрират теми свързани с равнопоставеността на жените и мъжете в университетските организационни, образователни и изследователски дейности в интерес както на студентите (вкл. бъдещите студенти), така и на персонала;
  • увеличат участието на жените в образованието и научните изследвания в областта на компютърните науки и технологии;
  • повишат осведомеността за възможностите за равенство между половете в ПУ, за да се подобри имиджа на ПУ и да се превърне в предпочитан университет за бъдещи студенти, преподаватели и административен персонал.

За контакти:

Ако темата на проекта представлява интерес за Вас, искате да получавате актуални информация за дейностите по проекта, постигнатите резултати, организираните събития или да споделите своя опит по темата за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научно-изследователската дейност, моля полълнете формата за изразяване на интерес или ни пишете на e-mail pu.gelab@gmail.com
This press release reflects only the author's view; The Research Executive Agency (REA) and the European Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains. 

SPEAR has received funding from the European Commission under H2020-SWAFS-2018-2020 under grant agreement No. 824544.

 

Последна промяна на 06 Януари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол