уеб достъпен сайт български език английски език

За проекта

SPEAR - „Подкрепа за въвеждане на планове за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност“

В най-общ план, проектът SPEAR адресира проблемите свързани с интегриране на принципите за равенство между половете (и изобщо по всички възможни признаци) в академични и научни организации. Основните му дейности са насочени към проектиране, планиране, прилагане, наблюдаване и оценка на мерките, които се предприемат в институциите от гледна точка на равнопоставеността на половете (и по други признаци), за да бъдат преодолени неравенствата, под каквато и да е форма, в научните организации и висшите училища, не само за академичния и административен персонал, а и по отношение на студентската общност.

Проектът е на обща стойност 3 млн. евро, финансира се по програма Хоризонт 2020 на ЕС и в продължение на четири години ще се изпълнява в сътрудничество с 11 партньорски организации от 9 европейски страни. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" е част от този консорциум, който се координира от Университета на Южна Дания (University of Southern Denmark, SDU). 

SPEAR стартира официално на 23 януари 2019 година в Одензе, Дания. На встъпителната среща партньорските организации споделиха, че виждат в този проект още и възможност да споделят добри практики и опит по една изключително важна за съвременното общество тема, в контекста на засилено международно сътрудничество и създадена благоприятна среда за оптимален обмен на знания. Първите дискусии ясно показаха, че целите на проекта са особено актуални, а участващите екипи разполагат с необходимия капацитет и мотивация, за да ги постигнат.

Цели, дейности и очаквано въздействие

Проектът SPEAR си поставя четири главни цели, които са в синхрон с общи европейски цели за постигане на равенство между половете в научноизследователското пространство, а именно;

 • Увеличаване броя на изследователските организации с въведени планове за равнопоставеност;
 • Отстраняване на бариерите и подобряване на професионалните перспективи за жените в академичните среди;
 • Засилване отразяването на аспекти на равнопоставеността в  изследователското съдържание;
 • Подобряване на баланса в управленските структури.

Планираният системен подход, провеждането на задълбочени изследвания и анализи, както и създаването на структури в подкрепа на работата за равенство между половете при изпълнението на проекта, ще подсилят значително реализирането на тези общи цели. Процесът на осъществяването им ще премине през изпълнението на следните специфични цели, насочени към:

 • Подпомагане на ключовите участници от организациите в процеса на въвеждане на планове за равнопоставеност
 • Сътрудничество чрез общности: „Общност за обучение“ и „Общност за практика“;
 • Осигуряване на дългосрочна устойчивост на резултатите от проекта.

Начин на реализация и очаквани резултати

Съществена част от работата по проекта ще се съсредоточи върху изследването на практиките и процесите свързани с въвеждането на планове за равенство между половете в деветте европейски научноизследователски организации, партньори по проекта. Заложеният стратегически подход цели не само да увеличи броят на жените в научните изследвания, а да въведе институционални промени, които да подобрят баланса на равнопоставеност и да преодолеят предразсъдъците и негативните институционални практики присъщи на научноизследователската система.

В дизайна на проекта е заложен и силен елемент на партньорска подкрепа. В състава на SPEAR консорциума са включени девет научноизследователски организации: три подкрепящи партньора, с известен опит във въвеждането и изпълнението на планове за равенство между половете и шест организации без подобен опит, които ще работят по разработването и въвеждането на подобни планове през времетраенето на проекта. Деветте участници в консорциума са организирани в три клъстера за обучение и подкрепа. Клъстерните структури ще подпомагат обмена на информация на различни нива и в различните етапи от развитието на политиките и въвеждането на плановете за равенство между половете.  

Трите подкрепящи партньорски институции се намират в три различни европейски страни, които изнасят статистика за стабилни резултати (Германия и Швеция) или за постигането на значителен напредък (Дания) по отношение на прилагането на планове за равенство между половете в научноизследователските организации. Шестте въвеждащи партньорски организации идват от държави-членки на ЕС със слаб или незначителен напредък в този аспект (Литва, България, Португалия, Хърватия). Към момента, за две от тези държави-членки, България и Литва, не са изнесени данни за прилагане на планове за равнопоставеност в академичните и научни организации. Поради тази причина в проекта са включени по две партньорски организации от всяка от тези страни.

В рамките на проекта ще бъде стимулирано и сътрудничеството, чрез създаване на общности: „Общност за обучение“ и „Общност за практика“. В изградената „Общност за обучение“ подкрепящите партньори ще организират провеждането на обучителни сесии, по време на които ще се представят различни подходи за действие в зависимост от идентифицираните институционални потребности. Успоредно с това, в рамките на SPEAR, ще бъде създадена и „Общност за практика“, която ще се фокусира върху споделянето на практически опит и трансформирането на теоретичните знания в конкретни действия. Двете общности ще бъдат взаимосвързани, ще си взаимодействат и ще подсилят мрежата за сътрудничество.

Подробна информация за напредъка на проекта може да намерите на адрес: https://gender-spear.eu/

 

SPEAR  – Supporting and Implementing Plans  for Gender Equality in Academia and Research


SPEAR (Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research) is a Coordination and Support Action project funded by the European Union’s Horizon 2020 Science with and for Society (SwafS) programme. Despite numerous EU-wide projects aimed at improving gender equality (GE) in academia, challenges persist, and GE practitioners and change agents experience fatigue and lack of support structures. SPEAR will initiate institutional change in nine European research performing organizations (RPOs) by implementing gender equality plans.

With a total budget of €3 million SPEAR is coordinated by Eva Sophia Myers and Liv Baisner (University of Southern Denmark) as principal investigator. The project involves 11 partners from 9 European countries and runs for 4 years, from January 2019 till December 2022. The project will launch in Odense, Denmark on January 23rd 2019.

Aims, activities and expected impacts

SPEAR will focus on supporting implementation of gender equality plans (GEPs) in European universities in accordance with the European Institute for Gender Equality (EIGE)’s toolkit GEAR.

The project will establish communities of learning where supporting partners facilitate sessions as all project partners start to identify both shared and different needs for action in the various institutions. In tandem, SPEAR also establishes communities of practice where focus is on sharing practical experiences and transforming learning points into action and practice as the institutions start their GEP work.

SPEAR thus offers supportive structures through its interconnected Community of Learning (CoL) and Community of Practice (CoP). CoL will provide learning platforms while CoP provides an arena for experience exchanges. Both are crucial to successful and sustainable implementation of gender equality plans (GEPs), a key instrument to improving GE.

SPEAR’s central objective is to support and implement GEPs based on a step-by-step guide to GEP implementation devised by the European Institute for Gender Equality. SPEAR employs this guide with a unique methodological path committed to creative, open, mitigating, processual, accountable, SMART and sustainable changes (SPEAR’s COMPASS).

Integral to SPEAR’s project design is an enhanced impartial evaluation scheme to boost the feedback and learning of participants throughout the project. SPEAR also employs strategic dissemination to boost its central sustainability commitment during and after SPEAR.

SPEAR aims to foster sustainability in GE-practices in academia through a range of measures and outcomes, including ties to other EU-based GE projects, network and community building within and beyond SPEAR, and formulation of practicable policy recommendations.

Expected impacts include:

 • Increased numbers of RPOs and HEIs implementing gender equality plans
 • Increased participation of women in R&I and improvement of their careers prospects
 • Improved gender balance in decision-making bodies in research organizations; and
 • Strengthened gender dimension in research content

The consortium:

The SPEAR consortium comprises 11 partners from 9 European countries: University of Southern Denmark (Denmark), Uppsala University (Sweden), RWTH Aachen University (Germany), Europa Media Non-profit Ltd. (Hungary), Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH (Austria), South-West University (Bulgaria), University of Plovdiv (Bulgaria), Vilnius University (Lithuania), Vytautas Magnus University (Lithuania), Universidade Nova de Lisboa (Portugal) and University of Rijeka (Croatia). An advisory group representing key GE-stakeholders is affiliated.
Press contact:

Eva Sophia Myers, Co-Coordinator, myers@sdu.dk, +45 6011 1898.
This press release reflects only the author’s view; the Research Executive Agency (REA) and the European Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains. 

SPEAR has received funding from the European Commission under H2020-SWAFS-2018-2020 under the grant agreement No. 824544

Последна промяна на 06 Януари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол