уеб достъпен сайт български език английски език

Телекомуникационни и информационни системи

Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер по телекомуникационни и информационни системи

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

    

   Специалността „Телекомуникационни и информационни системи“ предлага:

  • изучаване на базови дисциплини в областта на информационните и телекомуникационните технологии и обработката на сигнали, електронната схемотехника и физиката;
  • обучение по специализиращи дисциплини, надграждащи придобитите основни знания и умения;
  • практическа подготовка и умения за работа с: езици за програмиране, бази от данни, комуникационни протоколи, компютърни мрежи, стационарни, безжични и мобилни телекомуникационни устройства;
  • практическа подготовка за проектиране и разработване на информационни системи в областта на телекомуникациите.

  Обучението се извършва по съвременни интернет базирани методи на обучение и комуникации със студентите, в собствена интернет базирана среда DIPSEIL, което дава възможност на студентите да работят и учат едновременно.

  Завършилите специалността „Телекомуникационни и информационни системи“ получават професионални компетенции и перспективи за развитие при производството, използването, внедряването и експлоатацията на комуникационни системи в областта на стационарните, мобилните, безжичните комуникации; компютърните и информационните технологии; техническите средства и технологиите за охрана, сигурност и защита на информацията.

  Професионалната реализация на успешно завършилите може да бъде в телекомуникационни компании, фирми в областта на интернет услугите и цифровата телевизия, в институции и производствени фирми, които използват информационните технологии за извършване на проучвателна, внедрителска, експлоатационна, производствена, технологична, фирмена и сервизна дейност в областта на телекомуникационната техника и технологии. Дипломираните студенти ще могат да намират реализация като инженер-физици, конструктори, сервизни специалисти в областта на радиорелейни, кабелни, сателитни и мултимедийни комуникационни системи, както и в областите, където тези системи се използват.

  Осигурени са стажове и практики във водещи компании в посочените сфери с възможност за оставане на работа при успешно завършване на обучението.

  След завършване на специалността студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър“ във Физико-технологичния факултет, в други факултети на университета или в друго висше училище.

  Учете информационни технологии и телекомуникации с добра подготовка по физика и станете по-различният инженер!!! Гъвкаво интернет базирано обучение, което ви дава възможност свободно да планирате времето си, последваща европейска магистърска програма на български и английски, стажове и работни места.

Последна промяна на 18 Февруари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол