уеб достъпен сайт български език английски език

Информационно и компютърно инженерство с мениджмънт

 (Обучението се провежда в базата на факултета в гр. Смолян.)

Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер по информационно и компютърно инженерство с мениджмънт

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    

Целта на обучението в специалността „Информационно и компютърно инженерство с мениджмънт“ е да се създават кадри, които да могат да работят като експерти по управление на информацията, системни администратори, експерти логистика на инженерингови фирми, консултантски компании и фирми, специализирани във внедряване на информационните технологии.

Студентите ще придобият знания и практически умения за използване  на ресурсите на облачните технологии, за програмиране, за разработване и използване на мобилни приложения и софтуерни продукти, за работа с масиви от данни.

В курса на обучение се изучават дисциплините: Маркетинг, Мениджмънт, Икономика на техническата промяна, Мениджмънт в информационните технологии и Управление на проекти в информационното инженерство, които осигуряват познания за управление на риска и технологичното предприемачество, и формират уменията за комуникация и управление на екипи, предприемачество, финанси, мениджмънт, управление на промените и др., които пряко кореспондират с компютърната индустрия.

Завършилите студенти ще придобият професионална квалификация инженер по информационно и компютърно инженерство с мениджмънт.

 

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол