web accessibility bulgarian flag english flag

Екоенергийни технологии

Професионално направление: Физически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: физик, екоенергийни технологии

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

     

      Програмата за обучение по специалността „Екоенергийни технологии“ (ЕЕТ) е създадена, за да подготвя високо-квалифицирани специалисти в една изключително динамично развиваща се, модерна и перспективна област – технологиите за производство, съхранение и ефективно използване на енергия от възобновяеми и екологични източници.

      Възобновяемата енергия е ново, привлекателно направление, защото дава възможност да се разнообразят енергийните източници и да се намали прекомерната зависимост от газ, въглища и нефт. Тя е мощно средство, с което могат да се намалят вредните емисии и да се повиши сигурността на енергийните доставки. Технологичната индустрия за възобновяема енергия се разраства, осигурява работни места, разработва нови технологии, както и помага на Европа да запази водещата си позиция в областта на световните промишлени иновации. Всичко това определя необходимостта от специалисти в това направление. Ето защо в процеса на обучение са предвидени дисциплини, които дават задълбочени познания за различните видове възобновяеми енергийни източници, технологиите на енергоефективни системи в икономиката, транспорта, граждански сгради и други.

     Завършилите специалността ще могат да заемат ръководни и изпълнителски позиции във фирми и институции, занимаващи се с:

  • Енергиен мениджмънт и технико-икономическа оценка на енергийна ефективност на сгради, промишлени обекти, транспорт и комунално-битови обекти;
  • Проектиране, производство, монтаж и експлоатация на: слънчеви системи за отопление и охлаждане на сгради; фотоволтаични системи за производство на електроенергия; геотермални инсталации; ветро-генераторни системи; инсталации за производство на биомаса и енергия от нея;
  • Извършване на технико-икономическа и екологична оценка на проекти за внедряване на екоенергийни технологии в различни области с цел осигуряване на тяхното устойчиво развитие;
  • Разработка и използване на нови горива, базирани на водородни технологии; електромоболи; системи за акумулиране на енергия; екологични аспекти на възобновяемите енергийни източници.

    Завършилите специалността „Екоенергийни технологии“ ще могат да заемат ръководни позиции в отделите «Научно-изследователска дейност» на големи компании, различни изследователски лаборатории и научни институти или да бъдат преподаватели във Висши училища.

    Обучението по тази специалност е с продължителност 8 семестъра и е обособено в два модула. През първия модул – първите 4 семестъра, се придобиват фундаментални познания в областта на висшата математика, физиката и химията. Получават се практически знания и умения по електротехника, информационни технологии и техническо документиране.

    Обучението през втория модул – от 5-ия до 8-ия семестър, включва задължителни и избираеми дисциплини. През този период се получават знания в областта на електрониката, измервателната техника и други, като акцентът е върху, курсове, даващи специализирани знания и умения за различните източници на възобновяема енергия, като слънчева, вятърна, геотермална, енергия от биомаса. Част от дисциплините покриват различни аспекти на енергоспестяващите технологии.

Последна промяна на 10 Юни 2021
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол