уеб достъпен сайт български език английски език

Екоенергийни технологии

Професионално направление: Физически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: физик, екоенергийни технологии

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

     

      Програмата за обучение по специалността „Екоенергийни технологии“ (ЕЕТ) е създадена, за да подготвя високо-квалифицирани специалисти в една изключително динамично развиваща се, модерна и перспективна област – технологиите за производство, съхранение и ефективно използване на енергия от възобновяеми и екологични източници.

      Възобновяемата енергия е ново, привлекателно направление, защото дава възможност да се разнообразят енергийните източници и да се намали прекомерната зависимост от газ, въглища и нефт. Тя е мощно средство, с което могат да се намалят вредните емисии и да се повиши сигурността на енергийните доставки. Технологичната индустрия за възобновяема енергия се разраства, осигурява работни места, разработва нови технологии, както и помага на Европа да запази водещата си позиция в областта на световните промишлени иновации. Всичко това определя необходимостта от специалисти в това направление. Ето защо в процеса на обучение са предвидени дисциплини, които дават задълбочени познания за различните видове възобновяеми енергийни източници, технологиите на енергоефективни системи в икономиката, транспорта, граждански сгради и други.

     Завършилите специалността ще могат да заемат ръководни и изпълнителски позиции във фирми и институции, занимаващи се с:

  • Енергиен мениджмънт и технико-икономическа оценка на енергийна ефективност на сгради, промишлени обекти, транспорт и комунално-битови обекти;
  • Проектиране, производство, монтаж и експлоатация на: слънчеви системи за отопление и охлаждане на сгради; фотоволтаични системи за производство на електроенергия; геотермални инсталации; ветро-генераторни системи; инсталации за производство на биомаса и енергия от нея;
  • Извършване на технико-икономическа и екологична оценка на проекти за внедряване на екоенергийни технологии в различни области с цел осигуряване на тяхното устойчиво развитие;
  • Разработка и използване на нови горива, базирани на водородни технологии; електромоболи; системи за акумулиране на енергия; екологични аспекти на възобновяемите енергийни източници.

    Завършилите специалността „Екоенергийни технологии“ ще могат да заемат ръководни позиции в отделите «Научно-изследователска дейност» на големи компании, различни изследователски лаборатории и научни институти или да бъдат преподаватели във Висши училища.

    Обучението по тази специалност е с продължителност 8 семестъра и е обособено в два модула. През първия модул – първите 4 семестъра, се придобиват фундаментални познания в областта на висшата математика, физиката и химията. Получават се практически знания и умения по електротехника, информационни технологии и техническо документиране.

    Обучението през втория модул – от 5-ия до 8-ия семестър, включва задължителни и избираеми дисциплини. През този период се получават знания в областта на електрониката, измервателната техника и други, като акцентът е върху, курсове, даващи специализирани знания и умения за различните източници на възобновяема енергия, като слънчева, вятърна, геотермална, енергия от биомаса. Част от дисциплините покриват различни аспекти на енергоспестяващите технологии.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол