уеб достъпен сайт български език английски език

Телекомуникации с мениджмънт

Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер по телекомуникации с менидж­мънт

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    Обучението по специалността „Телекомуникации с мениджмънт“ ще даде на студентите необходимите технически и икономически познания в областта на телекомуникациите, ще развие у тях способност за вземане на бизнес решения – необходими знания и умения на един ефективен мениджър в телекомуникационния бизнес.

    Специалността обхваща аспектите на съвременните телекомуникации, включва курсове в областта на електрониката, безжичните и мобилни комуникации, компютърните мрежи, както и курсове по мениджмънт и маркетинг в телекомуникациите, иновации и предприемачество, интелектуална собственост, управление на проекти в телекомуникациите, бизнес-комуникации.

    Обучението се извършва по съвременни интернет базирани методи на обучение и комуникации със студентите, в собствена интернет базирана среда DIPSEIL, което дава възможност на студентите да работят и учат едновременно.

    Студентите получават подготовка с широк профил, гарантираща успешна професионална реализация у нас и в чужбина. Специфична за обучението е силно застъпената практическа подготовка, гаранция за успешна професионална реализация. Завършилите специалността „Телекомуникации с мениджмънт“ ще умеят:

  • да решават технически и икономически проблеми в телекомуникациите и да организират внедряването на нови технологии в тази област;
  • да организират диагностиката, административната и търговската дейност на телекомуникационни компании;
  • творчески да прилагат придобитите знания и световните постижения в областта на съвременните телекомуникации и технологии в практиката.

    Осигурени са стажове и практики във водещи компании в областта на телекомуникациите с възможност за оставане на работа при успешно завършване на обучението.

    След завършването на бакалавърската програма студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър“ във Физико-технологичния факултет, в други факултети на университета или в друго висше училище.

    Учете телекомуникационни и информационни технологии с добра подготовка по маркетинг и мениджмънт и по управление на проекти в телекомуникациите! Гъвкаво интернет базирано обучение, което ви дава възможност свободно да планирате времето си, последваща магистърска програма, стажове и работни места.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол