уеб достъпен сайт български език английски език

Хардуерни и софтуерни системи

 (Обучението се провежда в базата на факултета в гр. Смолян.)

Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер по хардуерни и софтуерни системи

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      Все повече млади хора избират да изучават хардуерните и софтуерните системи. Търсенето в областта е голямо, а браншът е един от малкото в страната и чужбина, който може да осигури добро заплащане и професионално израстване.

      С развитието на информационните и компютърните технологии, специалността „Хардуерни и софтуерни системи” е все по-актуална и перспективна, защото е динамично  развиваща се и променяща се с приложение във всички аспекти на живота.

      „Хардуерни и софтуерни системи“ е специалност, в която се обучават бакалаври,  способни да се реализират успешно на пазара на труда и в условия на конкуренция.

      Учебният процес е гъвкав и дава възможност на студентите да учат и работят едновременно. Обучението осигурява професионална подготовка в една от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютърни, хардуерни и софтуерни системи и приложения.

      Учебният план, по който се провежда обучението, включва специализирани, избираеми и  факултативни дисциплини.

      Студентите по време на обучението си ще формират умения за компютърни архитектури, компютърна периферия, проектиране на вградени микрокомпютърни системи с микроконтролери, диагностика на компютърни системи и периферия и др. Ще изучават базовите езици за програмиране, като C, C++ и C#, съвременните езици и технологии за създаване на динамични уеб сайтове и клиентски уеб приложения. С изучаването на езика Java ще могат да изграждат мащабируеми уеб приложения за различни потребители и системи. Те ще овладеят най-важните и актуални езици за програмиране в днешно време.

      В учебния план са включени модули за изучаване на мобилни платформи, cloud (облачни) технологии, операционни и вградени системи.

      В резултат на обучението си бакалаврите ще придобият професионални компетенции за създаване, разработване и поддържане на модерни хардуерни и софтуерни системи, адаптиране на приложен и системен софтуер за стандартно и специализирано компютърно оборудване, разширяване на  функционалните способности на хардуера и софтуера на съвременните компютърни системи, разработване, адаптиране и реализация на актуални информационно-технологични решения в различни области на приложение, анализ и асемблиране на компютърни системи.

      Специфично за обучението е практическата подготовка под формата на практикуми и лабораторни упражнения, гарантираща успешна професионална реализация. За насърчаването на самостоятелното учене се предлагат съвременни интернет-базирани методи за обучение и комуникации със студентите.

      Инженер-бакалаврите намират професионална изява като разработчици на софтуерни и хардуерни системи. Те ще могат да извършват внедрителска, експлоатационна, производствена, технологична и сервизна дейност в областта на компютърните системи и технологии, прилагани в промишлеността, науката, образованието, държавния и частния бизнес, банковото дело, транспорта, екологията  и др.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол