уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Кандидатстудентска кампания 2024 г.
 6. »
 7. Приложение 1: Балообразуване

Приложение 1: Балообразуване

БАЛООБРАЗУВАНЕ

по факултети/филиали, специалности и форми на обучение

 

ЛЕГЕНДА

Р – редовно обучение; З – задочно обучение;

И1, И2, И3 – изпити;

КСИ – кандидатстудентски изпит;

ДЗИ, ДЗИ1, ДЗИ2 – държавни зрелостни изпити, положени:

- в периода от 2008 г. до 2021 г., включително;

- в периода от 2022 г. до 2024 г. като задължителни или допълнителни.

О – оценки от:

- дипломата за средно образование от задължителната подготовка – за дипломи, издадени в периода от 2008 г. до 2021 г., включително;

- дипломата за средно образование – за завършващите средно образование в периода от 2022 г. до 2024 г., а при липса – от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средното образование.

СО – общ успех от дипломата за средно образование;

СЧЕ – сертификати за владеене на чужд език, които се признават за КСИ по приравнителна скала за съответния език, обявена в кандидатстудентския справочник, и са с валидни срокове към годината на кандидатстване.

ОС – оценки от олимпиади или състезания (международни, национални, регионални, университетски) по предмет, съответстващ на конкурсен изпит в ПУ и признавани от факултетите за резултат от кандидатстудентски изпит. Правата се ползват от лица, завършващи средно образование в годината, в която се провеждат олимпиадата или състезанието.

* Забележки:

 1. В балообразуването оценките от всички ДЗИ участват с еднакъв коефициент с изключение на маркираните със * в Приложение №1.
 2. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки от ДЗИ по балообразуващи предмети, при образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната специалност.
 3. В случай че кандидатстващите с оценки от ДЗИ положат и съответните конкурсни изпити, при образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната специалност.
 4. При успешно полагане на повече от един алтернативен за дадена специалност кандидатстудентски изпит, в балообразуването участва най-високата оценка.
 5. Когато за дадена специалност са посочени повече от един варианти за образуване на състезателния бал, класирането се извършва въз основа на варианта, формиращ най-висок бал.
 6. При липса на оценка от ДЗИ по български език и литература в дипломата за средно образование (дипломи, издадени преди 2008 г.), която участва в образуването на състезателния бал за дадена специалност, за балообразуваща се счита оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература. Не е приложимо за балообразуването на специалност „Право“.
 7. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.
 8. Когато в образуването на състезателния бал участва оценката по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето не е вписана такава, вместо нея за балообразуваща може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа. Минималното ниво на теста не може да е по-ниско от В2. Оценката от успешно положения тест се приравнява към „отличен“ (6,00) и не може да замества оценката от държавен зрелостен изпит, ако тя участва в образуването на състезателния бал.

 

ОКС

ФАКУЛТЕТ/СПЕЦИАЛНОСТ И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

БАЛООБРАЗУВАНЕ

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Бакалавър

 • Математика (Р)
 • Бизнес математика (Р)
 • Приложна
  математика (Р)
 • Математика, информатика и информационни технологии (Р)
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт (Р)
 • Информатика (Р, З)
 • Бизнес информационни технологии (Р, З)
 • Софтуерни технологии и дизайн (Р, З)
 • Софтуерно инженерство (Р, З)

3xИ+2xO1+O2

 

И:     КСИ (Математика или Информатика

или

ДЗИ (Математика или Информатика, или Информационни  технологии, или 80% от Български език и литература)

или

ДЗИ за придобиване на професионална квалификация по специалности от професионални направления (приложна информатика, компютърни науки и други в областта на информатиката)

или

ОС (Математика или Математическа
лингвистика, Информатика или
Информационни технологии)

О1:  Математика

О2:  Математика или Информатика, или

        Информационни технологии

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Бакалавър

 • Българска филология (Р, З)

6xИ

И:     КСИ (Български език)

или

 ДЗИ (Български език и литература),

или

 ОС (Български език и литература)

Магистър

 • Славистика (Р)

(Полски език, Чешки език, Сръб­ски език)

6xИ

И:     КСИ (Български език или Английски език, или Немски език, или                Френски език

или

ДЗИ (Български език и литература или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Руски език)

или

ОС (Български език и литература)

Бакалавър

 • Руска филология (Р, З*)
 • Български език и руски език
  (Р, З*)

* Обучението в задочна форма се провежда само ако броят на записаните студенти е не по-малък от 10. При неизпълнение на това условие приетите студенти могат да се пренасочат в редовната форма на обучение.

6xДЗИ

или

6хИ1

или

3xИ2 + 3xО

ДЗИ:  (Руски език)

И1:  ОС (Руски език или Български език и литература)

или

СЧЕ (Руски език)

И2:  КСИ (Български език)

или

ДЗИ2 (Български език и литература),

О:   Руски език или Английски език, или Френски език, или Немски език, или Испански език, или Италиански език)

Бакалавър

 • Френска филология (Р)
 • Приложна лингвистика

(френски език с втори чужд език) (Р)

Чужд език – английски, испански или италиански език

6xИ

И:    КСИ (Френски език)

или

 ДЗИ* (Френски език)

или

 СЧЕ (Френски език)

или

 ОС (Френски език)

* ДЗИ, положен в периода:

– 2008 г.– 2021 г.;

– 2022 г.– 2024 г. на ниво В2.

ДЗИ, положен в периода 2022 г.- 2024 г. на ниво, по-ниско от В2, се включва в балообразуването със следните коефициенти на приравняване към ниво В2:

Ниво В 2.1:    0.9хДЗИ

Ниво В 1:       0.8хДЗИ

Ниво В 1.1:    0.7хДЗИ

Бакалавър

 • Английска филология (Р)
 • Български език и английски език (Р)
 • Английски език и културно наследство
 • Лингвистика с ИТ
  (англ. език с втори чужд език) (Р)

Чужд език – немски, френски, испански, руски, чешки, полски или сръбски език

 • Приложна лингвистика (англ. език с втори чужд език) (Р)

Чужд език – испански, немски, френски, италиански, руски, чешки, полски, сръбски, ново­гръцки, турски, корейски или китайски език

 • Лингвистика с маркетинг
  (англ. език с втори чужд език) (Р)

Чужд език – немски, френски, испански, руски, чешки, полски или сръбски език

 • Лингвистика с бизнес администрация

(англ. език с втори чужд език) (Р)

Чужд език – немски, френски, испански, руски, новогръцки, турски, чешки, полски или сръбски език

6xИ

И:    КСИ (Английски език)

или

ДЗИ* (Английски език)

или

СЧЕ (Английски език)

или

ОС (Английски език)

или

СО (среден успех от легализирана диплома за средно образование от Англия или САЩ)

* ДЗИ, положен в периода:

- 2008 г. – 2021 г.

- 2022 г.- 2024 г. на ниво В2.

ДЗИ, положен в периода 2022 г.- 2024 г. на ниво, по-ниско от В2, се включва в балообразуването със следните коефициенти на приравняване към ниво В2:

Ниво В 2.1:    0.9хДЗИ

Ниво В 1:       0.8хДЗИ

Ниво В 1.1:    0.7хДЗИ

Бакалавър

 • Приложна лингвистика (немски език с втори чужд език) (Р)

Чужд език – испански, английски или китайски език

6xИ

И:    КСИ (Немски език)

или

ДЗИ* (Немски език)

или

СЧЕ (Немски език)

или

ОС (Немски език)

* ДЗИ, положен в периода:

– 2008 г.– 2021 г.;

– 2022 г.– 2024 г. на ниво В2.

ДЗИ, положен в периода 2022 г.- 2024 г. на ниво, по-ниско от В2, се включва в балообразуването със следните коефициенти на приравняване към ниво В2:

Ниво В 2.1:    0.9хДЗИ

Ниво В 1:       0.8хДЗИ

Ниво В 1.1:    0.7хДЗИ

Бакалавър

 • Приложна лингвистика
  (испански език с втори чужд език) (Р)

Чужд език – английски, немски, френски, италиански или руски език

6xИ

И:     КСИ (Испански език)

или

ДЗИ* (Испански език)

или

СЧЕ (Испански език)

или

ОС (Испански език)

* ДЗИ, положен в периода:

– 2008 г.– 2021 г.;

– 2022 г.– 2024 г. на ниво В2.

ДЗИ, положен в периода 2022 г.- 2024 г. на ниво, по-ниско от В2, се включва в балообразуването със следните коефициенти на приравняване към ниво В2:

Ниво В 2.1:    0.9хДЗИ

Ниво В 1:       0.8хДЗИ

Ниво В 1.1:    0.7хДЗИ

Бакалавър

 • Български език и испански език (Р)

6xИ

И:     КСИ (Испански език или Български език)

или

ДЗИ (Испански език или Български език и литература)

или

СЧЕ (Испански език)

или

ОС (Испански език или Български език и литература)

Бакалавър

 • Български език и немски език (Р)

6xИ

И:     КСИ (Немски език или Български език)

или

ДЗИ (Немски език или Български език и литература)

или

СЧЕ (Немски език)

или

ОС (Немски език или Български език и литература)

Бакалавър

 • Български език и френски език (Р)

6xИ

И:    КСИ (Френски език или Български език)

или

ДЗИ (Френски език или Български език и литература)

или

СЧЕ (Френски език)

или

ОС (Френски език или Български език и литература)

Бакалавър

 • Български език и италиански език (Р)

6xИ

И:     КСИ (Български език)

или

ДЗИ (Италиански език или Български език и литература),

или

СЧЕ (Италиански език),

или

ОС (Български език и литература или Италиански език)

Бакалавър

 • Български език и ново­гръцки език (Р)

6xИ

И:     КСИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или                  Български език)

или

ДЗИ (Български език и литература или Английски език, или Немски език, или Френски език)

или

СЧЕ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Ново­гръцки език)

или

ОС (Български език и литература)

Бакалавър

 • Български език и турски език (Р)
 • Български език и корейски език (Р)

6xИ

И:     КСИ(Английски език или Немски език, или Френски език, или Български език)

или

ДЗИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Български език и литература)

или

СЧЕ (Английски език или Немски език, или Френски език)

или

ОС (Български език и литература)

Бакалавър

 • Български език и
  китайски език (Р)

6xИ

И:     КСИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Български език)

или

ДЗИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Български език и литература)

или

СЧЕ (Английски език или Немски език, или Френски език), или приравнена оценка[1] от удостоверението за издържан HSK

или

ОС (Български език и литература или Китайски език)

Бакалавър

 • Български език и история (Р, З)

6xИ

И:     КСИ (Български език или История на България)

или

ДЗИ (Български език и литература или История и цивилизации),

или

ОС (Български език и литература)

Бакалавър

 • Български език, гражданско образование и философия (Р)

6хИ

И:    КСИ (Български език или История на България, или География на България, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Математика)

или

ДЗИ (Български език и литература или Философия/Философски цикъл, или География и икономика, или История и цивилизации, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език, или Математика)

или

ОС (Български език и литература или Философия, или История и цивилизации, или Национален кръг на ученическата олимпиада по философия и гражданско образование)

 или

СЧЕ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език)

 

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Бакалавър

 • История (Р, З)
 • Археология (Р)
 • Документалистика и архивистика (Р)
 • История и културно наследство (Р)
 • История и чужд език (Р)

6xИ

 

И:    КСИ (История на България или Български език, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език)

или

ДЗИ (История и цивилизации  или Български език и литература, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език, или География и икономика, или Философия/Философски цикъл, или Предприемачество)

или

ОС(История и цивилизации или Български език и литература, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език, или Философия, или Гражданско образование)

Бакалавър

 • Философия (Р)

6xИ

И:     КСИ (Български език или История на България, или География на България, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Математика)

или

ДЗИ (Български език и литература или Философия/Философски цикъл, или Математика, или География и икономика, или История и цивилизации, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език)

или

ОС (Философия или Гражданско образование, или Български език и литература или История и цивилизации)

или

СЧЕ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език)

 

Бакалавър

 • Социология и науки
  за човека (Р)
 • Гражданско образование, философия и чужд език (Р)

6xИ

 

И:   КСИ (Български език или История на България, или Математика, или Биология, или География на България, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език)

или

ДЗИ (Български език и литература или Философия/Философски цикъл, или География и икономика, или История и цивилизации, или Биология и здравно образование, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език, или Математика),

или

СЧЕ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език)

или

ОС (Философия или Гражданско образование, или История и цивилизации, или Математика)

 

Бакалавър

 • Социология на правото,
  икономиката и иновациите (Р)
 • Европейски изследвания, програми и проекти (Р)

6xИ

 

И:   КСИ (История на България или Математика, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Български език)

 или

 ДЗИ: (Български език и литература или Философия/Философски цикъл, или чужд език, или География и икономика, или История и цивилизации, или Математика, или Предприемачество)

или

ДЗИ за придобиване на професионална квалификация за специалност код 3450212 „Предприемачество и мениджмънт“ от професионално направление 345 Администрация и управление

или

СЧЕ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език),

или

ОС (Философия или Гражданско образование, или География и икономика, или Математика)

Бакалавър

 • Културен туризъм (Р)
 • Културна и социална антропология (Р)

6xИ

И:  КСИ (Български език или История на България, или География на България, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Математика)

или

ДЗИ (Български език и литература или Философия/Философски цикъл или География и икономика, или История и цивилизации, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език, или Математика)

или

ОС (Философия или История и цивилизации, или Гражданско образование)

или

СЧЕ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език)

Бакалавър

 • География, технологии и предприемачество (Р)

6xИ

 

 

И:   КСИ (Български език или История на България, или География на България, или Математика)

или

ДЗИ (Български език и литература или География и икономика, или Предприемачество, или История и цивилизации, или Математика, или Философия/Философски цикъл)

Бакалавър

 • Теология (Р)

6xИ

 

И:    КСИ (Теология) 

или

ДЗИ (Български език и литература или Философия/Философски цикъл или География и икономика, или История и цивилизации, или Английски език или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език, или Математика)

или

ОС (Философия или История и цивилизации)

или

СЧЕ (Английски език или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Италиански език, или Руски език)

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Магистър

 • Право (Р)

5xДЗИ+СО 

Само за кандидатите без оценка от ДЗИ:  6хСО

 ДЗИ: Български език и литература

 СО: Общ успех от дипломата

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Бакалавър

 • Биология (Р, З)
 • Молекулярна биология (Р)
 • Медицинска биология (Р)
 • Микробиология и вирусология (Р)
 • Екология и ООС (Р, З)
 • Фармацевтични
  биотехнологии (Р, З)

6xИ1

или

4хИ2 + 2хО

И1: КСИ (Биология или Химия)

или

ДЗИ (Биология и здравно образование или Химия и опазване на околната среда)

или
ОС (Биология)

И2: КСИ (Български език)

или

ДЗИ (Български език и литература)

О: Биология

Бакалавър

 • Биология и химия (Р)

6xИ1

или

4хИ2 + 2хО

И1: КСИ (Биология или Химия, или Физика)

или

ДЗИ (Биология и здравно образование или Химия и опазване на околната среда, или Физика и астрономия)

или
ОС (Биология)

И2: КСИ (Български език)

или

ДЗИ (Български език и литература)

О: Биология

Бакалавър

 • Биология и английски език (Р)

3xИ1 + 3xИ2

или

3хИ1 + 3хО2

или

3хИ2 + 3хО1

или

2хИ3 + 2хО1 + 2хО2

И1:  КСИ (Биология)

или

ДЗИ (Биология и здравно образование)

или

ОС (Биология)

И2:  КСИ (Английски език)

или

ДЗИ* (Английски език)

И3:  КСИ (Български език)

или

ДЗИ (Български език и литература)

О1: Биология

О2: Английски език

* ДЗИ, положен в периода:

– 2008г. – 2021 г.

– 2022г. – 2024г. на ниво В2.

ДЗИ, положен в периода 2022 г.- 2024 г. на ниво, по-ниско от В2, се включва в балообразуването със следните коефициенти на приравняване към ниво В2:

Ниво В 2.1:    0.9хДЗИ

Ниво В 1:       0.8хДЗИ

Ниво В 1.1:    0.7хДЗИ

Бакалавър

 • Педагогика на обучението по физическо възпитание (Р, З)

СО + ДЗИ + 4хО

ДЗИ:  ДЗИ (Български език и литература)

О: Оценката по физическо възпитание (една от следните)

 • оценка по физическо възпитание и спорт от дипломата за средно образование
 • оценка от ДЗИ по теория и практика на професията или средна стойност на оценката по спортна подготовка и ТMСТ (за завършилите спортно училище)
 • оценка от профилираната подготовка по физическо възпитание и спорт (за завършилите с профилирана подготовка по физическо възпитание и спорт)
 • отлична оценка 6.00 за държавни медалисти

СО:  Общ успех от дипломата

Забележка: За участие в класирането кандидатите, които са европейски, световни и олимпийски медалисти получават максимален бал.

Бакалавър

 • Биология и физическо възпитание (Р)

2хИ1 + 2хО1 + 2хО2

И1: КСИ (Биология или Български език)

или

ДЗИ (Биология и здравно образование или Български език и литература)

или

ДЗИ (Теория и практика на професията за завършилите спортно училище)

О1:   Биология

О2:   Оценката по физическо възпитание (една от следните)

 • оценка по физическо възпитание и спорт от дипломата за средно образование
 • оценка от ДЗИ по теория и практика на професията или средна стойност на оценката по спортна подготовка и ТMСТ (за завършилите спортно училище)
 • оценка от профилираната подготовка по физическо възпитание и спорт (за завършилите с профилирана подготовка по физическо възпитание и спорт)
 • отлична оценка 6.00 за държавни медалисти

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Бакалавър

 • Психология (Р, З)

6хИ

или

2хДЗИ1+4хДЗИ2

 

И:   КСИ (Български език или История на България, или Математика, или Биология, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език)

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература)

ДЗИ2: ДЗИ (Философия/Философски цикъл или История и цивилизации, или Математика, или Биология и здравно образование, или  Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Руски език)

 

За участие в класирането кандидатите полагат задължително и изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

        Бакалавър    

 • Педагогика (Р)
 • Социална педагогика (Р)
 • Специална педагогика (Р)
 • Социални дейности (Р)

6xИ

или

5xДЗИ+СО

И:   КСИ (Български език или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Математика)

ДЗИ:   ДЗИ (Български език и литература или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Руски език, или Математика)

СО:     Общ успех от дипломата

 

За участие в класирането кандидатите полагат задължително и изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

Бакалавър

 • Начална училищна педагогика и чужд език (Р)

6xИ

или

5xДЗИ+СО

И:   КСИ (Български език или Английски език, или Математика, или История на България)

ДЗИ: ДЗИ (Български език и литература или Английски език, или Математика, или История и цивилизации)

СО: Общ успех от дипломата

 

За участие в класирането кандидатите полагат задължително и изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

Бакалавър

 • Начална училищна педагогика (Р)
 • Предучилищна педагогика и чужд език (Р)
 • Предучилищна педагогика (Р)
 • Предучилищна и начална училищна педагогика (Р,З)

6xИ

или

5xДЗИ+СО

И:   КСИ (Български език или Математика, или История на България) или

ДЗИ: ДЗИ (Български език и литература или Математика, или История и цивилизации)

СО: Общ успех от дипломата

 

За участие в класирането кандидатите полагат задължително и изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

Бакалавър

 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство (Р)

4хИ+О+СО

И:    КСИ (Изобразително изкуство)

или

ДЗИ (Изобразително изкуство)

О:   Оценка по Български език и литература

СО: Общ успех от дипломата

За участие в класирането кандидатите полагат задължително и изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

Бакалавър

 • Графичен дизайн с реклама (Р)

4хИ+О+СО

И:     КСИ (Изобразително изкуство)

или

ДЗИ (Изобразително изкуство)

О:   Оценка по Български език и литература

СО: Общ успех от дипломата

Бакалавър

 • Актьорство за драматичен театър (Р)

3xИ1+3хИ2

или

6хДЗИ

И1: КСИ (втори кръг)

И2: КСИ (трети кръг)

или

ДЗИ за придобиване на професионална квалификация (Теория и практика на професията / Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация / професия "Актьор", специалност "Актьорство за драматичен театър")

Бакалавър

 • Педагогика на обучението по музика (Р)

6хИ

или

2хДЗИ+4хО

или

6хО

И:     КСИ (Музика)

        или

        ДЗИ (Музика)

        или

ДЗИ за придобиване на професионална квалификация (Теория и практика на професията / Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация / Музика-пп)

О:  Музикален инструмент или пеене

 За участие в класирането кандидатите полагат задължително и изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.

Бакалавър

 • Джаз и поп изпълнителско изкуство (Р)
 • Музика (Р)

6хИ

или

2хДЗИ+4хО

И:     КСИ (Музика)

        или

        ДЗИ (Музика)

       или

ДЗИ за придобиване на професионална квалификация (Теория и практика на професията / Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация / Музика-пп)

О: Музикален инструмент или пеене

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Бакалавър

 • Инженерна физика (Р, З)
 • Технологии в медицината (Р)
 • Технологии в телекомуникациите (Р, З)
 • Телекомуникационно инженерство (Р)
 • Телекомуникации
  с мениджмънт (Р)
 • Информационно и компютърно инженерство (Р)
 • Компютърно индустриално инженерство и дизайн (Р)
 • Автомобилна техника (Р)
 • Хардуерни и софтуерни системи (Р)
 • Автомобилни електронни системи (Р)
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане (Р)
 • Екоенергийни технологии (Р)
 • Информационно и компютърно инженерство с мениджмънт (Р)
 • Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното образование (Р,З)

6 x И

И:    КСИ (Тест със събеседване по физика или изпит по Математика или Биология, или Химия, или Български език)

или

ДЗИ (Физика и астрономия или Математика, или Биология и здравно образование, или Химия и опазване на околната среда, или Български език и литература, или Информатика, или Информационни технологии)

или

ОС (Физика и астрономия или Математика, или Технически дисциплини)

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Бакалавър

 • Химия (Р, З)
 • Медицинска химия (Р)
 • Химия с маркетинг (Р)
 • Химичен анализ и контрол на качеството (Р)
 • Зелена химия и екоикономика (Р)
 • Криминалистична химия (Р)

4xИ+2xО

 

И:     КСИ (Химия или Математика, или Биология, или Тест със събеседване по физика, или Английски език, или Български език)

или

ДЗИ  (Химия и опазване на околната среда или Физика и астрономия, или Математика, или Биология и здравно образование, или Английски език, или Български език и литература)

или

СЧЕ (Английски език)

или

ОС (Химия)

О: Химия и опазване на околната среда

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавър

 • Химия и английски език (Р)

3xИ1+3хИ2

или

3xИ1+3хO

 

И1:   КСИ (Химия или Математика, или Биология, или Английски език, или Български език, или Тест със събеседване по физика)

или

ДЗИ (Химия и опазване на околната среда или Физика и астрономия, или Математика, или Биология и здравно образование, или *Английски език, или Български език и литература)

или

ОС (Химия)

И2:   КСИ (Английски език)

или

 ДЗИ* (Английски език)

или

СЧЕ (Английски език)

О:  Английски език

* ДЗИ, положен в периода:

– 2008г. – 2021 г.

– 2022г. – 2024г. на ниво В2.

ДЗИ, положен в периода 2022 г.- 2024 г. на ниво, по-ниско от В2, се включва в балообразуването със следните коефициенти на приравняване към ниво В2:

Ниво В 2.1:    0.9хДЗИ

Ниво В 1:       0.8хДЗИ

Ниво В 1.1:    0.7хДЗИ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

Бакалавър

 • Икономика и бизнес (Р, З)
 • Маркетинг (Р, З)
 • Финанси (Р,З)
 • Счетоводство (Р, З)
 • Бизнес мениджмънт (Р, З)
 • Публична администрация (Р, З)
 • Мениджмънт на туристическия бизнес (Р, З)
 • Национална сигурност (Р, З)

6хИ

 

 

И:    КСИ (География на България, или Математика, или История на България, или Български език)

или

ДЗИ (География и икономика, или Математика, или История и цивилизации, или Български език и литература)

Бакалавър

 • Политология (Р)
 • Международна политика и бизнес дипломация (Р)

4xИ+2xДЗИ

или

6xИ

или

6xДЗИ

 

 

И:    КСИ (История на България или География на България, или Английски език, или Немски език, или Френски език)

или

СЧЕ (Английски език или Немски език, или Френски език)

ДЗИ:   ДЗИ (Български език и литература или История и цивилизации, или География и икономика)

Бакалавър

 • Международни икономически отношения (Р)

 

4хИ1+2хИ2

 

И1: КСИ (География на България или Математика, или История на България, или Български език)

или

ДЗИ (География и икономика или Математика, или История и цивилизации, или Български език и литература)

 

И2: КСИ (Английски език или Немски език, или Френски език)

или

СЧЕ (Английски език или Немски език, или Френски език)

или

       ДЗИ (Английски език или Немски         език, или Френски език)

 

 

[1] Удостоверението за издържан HSK от Ниво ІV за държалите HSK (0.2) и Ниво V за държалите HSK (0.3) приравнява получените точки по следната скала: 120 – 3,00; 125 – 3,30; 130 – 3,50; 135 – 3,80; 140 – 4,00; 145 – 4,30; 150 – 4,50; 155 – 4,80; 160 – 5,00; 165 – 5,30; 170 – 5,50; 175 – 5,80; 180 – 6,00.

Последна промяна на 11 Юни 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол