уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Кандидатстудентска кампания 2024 г.
 6. »
 7. Образуване на бала за класиране

Образуване на бала за класиране

 1. Начинът за формиране на бала за класиране на кандидат-студентите по отделните специалности е посочен в Приложение № 1 (за специалности в ПУ), Приложение № 2 (за специалности от филиал – гр. Кърджали) и Приложение № 3 (за специалности от филиал – гр. Смолян)
 • Когато за дадена специалност са посочени повече от един варианти за образуване на състезателния бал, класирането се извършва въз основа на варианта, формиращ най-висок бал.
 • При успешно полагане на повече от един алтернативен за дадена специалност кандидатстудентски изпит, в балообразуването участва най-високата оценка.
 • В балообразуването оценките от всички ДЗИ участват с еднакъв коефициент с изключение на маркираните със * в Приложение №1.
 • В случай че кандидатстващите с оценки от държавни зрелостни изпити положат и съответните конкурсни изпити, при образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната специалност.
 • Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки от ДЗИ по балообразуващи предмети, при образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната специалност.
 • При липса на оценка от ДЗИ по български език и литература в дипломата за средно образование (дипломи, издадени преди 2008 г.), която участва в образуването на състезателния бал за дадена специалност, за балообразуваща се счита оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература;
 • Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.
 • Когато в образуването на състезателния бал участва оценка по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето не е вписана такава, вместо нея за балообразуваща може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа. Минималното ниво на теста не може да е по-ниско от В2. Оценката от успешно положения тест се приравнява към „отличен“ (6,00) и не може да замества оценката от държавен зрелостен изпит, ако тя участва в образуването на състезателния бал.
 • За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, при кандидатстване за специалности, за които в образуването на състезателния бал участва оценката от държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, вместо нея за балообразуваща се взема средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката от успешно положения тест по български език, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа.
 1. При липсваща компонента във формулата за балообразуване или при оценка от кандидатстудентски изпит, по-ниска от Среден 3,00, не се образува бал за участие в класирането.
 2. Не участват в класирането кандидат-студенти с бал, по-нисък от минималния за прием в университета (18,00).
 3. Кандидат-студентите, притежаващи диплома за средно образование, които в годините на обучението си във втори гимназиален етап са станали лауреати на национални и международни олимпиади или състезания по български език и литература, английски език, немски език, френски език, руски език, испански език, италиански език, математика, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, информатика, информационни технологии, лингвистика, история и цивилизация, география и икономика, философия и гражданско образование, или носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства,  се признава оценка Отличен 6,00 за съответния конкурсен изпит, която участва при формиране на състезателния бал за специалностите.
 4. Оценката на кандидат-студенти - участници в олимпиади, състезания, фестивали, форуми с конкурсен характер (международни, национални, регионални, вкл. организирани и от факултетите на ПУ) по предмет, съответстващ на конкурсен изпит в ПУ, се признават за резултат от кандидатстудентски изпит за определени специалности съгласно с Приложение № 1 и при условия, определени от съответните факултети. Правата се ползват само за олимпиади и състезания, признавани от съответния факултет, и за лица, завършващи средно образование в годината, в която се провеждат олимпиадата и състезанието.
 5. Оценки от сертификати за владеене на чужд език се признават за резултат от кандидатстудентски изпит за определени специалности съгласно с Приложение № 1 и при условия, определени от съответните факултети. Сертификатите за владеене на чужд език трябва да са с валидни срокове към годината на кандидатстване.
Последна промяна на 08 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол