уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Кандидатстудентска кампания 2023 г.
 6. »
 7. Приложение 2: Балообразуване

Приложение 2: Балообразуване

СПИСЪК

на специалностите и конкурсните изпити,
които участват в образуването на бала

 

Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали е институционално акредитиран в рамките на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Всички специалности притежават програмна акредитация в съответните професионални направления.

Срокът на обучение във филиала е 4 години, а формата на обучение е редовна. Завършилите получават диплома за образователно-квалифи­ка­цион­ната степен „бакалавър“.

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит или с оценка от държавен зрелостен изпит.

В таблицата е посочен начинът на балообразуване за всяка специалност.

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

СПЕЦИАЛНОСТ

КОНКУРСНИ
ИЗПИТИ

ДЪРЖАВЕН
ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

Бакалавър

Български език
и английски език

(БЕАЕ)

 • Български език
  (ушесторена)

Един по избор от:

 • Английски език
 • Български език и литература (ушесторена)

Бакалавър

Български език
и история

(БЕИ)

 • Български език
  (ушесторена)

Един по избор от:

 • История и цивилизации
 • Български език и литература
 • Предметен цикъл „Философия“ (ушесторена)

Бакалавър

Български език, гражданско образование и философия

(БЕГОф)

 • Български език

(ушесторена)

Един по избор от:

 • История и цивилизации
 • Български език и литература
 • Предметен цикъл „Философия“ (ушесторена)

Бакалавър

Начална училищна педагогика и чужд език (НУПЧЕ)

 • Български език
  (ушесторена)

Един по избор от:

 • Английски език
 • Немски език
 • Руски език
 • Френски език
 • Български език и литература
 • Математика
 • История и цивилизации
 • Предметен цикъл „Философия“ (ушесторена)

Бакалавър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)

 • Български език
  (ушесторена)

Един по избор от:

 • Български език и литература
 • История и цивилизации
 • Математика
 • Предметен цикъл „Философия“ (ушесторена)

Бакалавър

Биология и управление на природните ресурси

(БУПР)

 • Български език
  (ушесторена)

Един по избор от:

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда
 • Математика
 • География и икономика
 • Български език и литература
  (ушесторена)

 

ВАЖНО!

 1. Признават се оценки от държавни зрелостни изпити (ДЗИ), положени:
  • в периода от 2008 г. до 2021 г., включително като задължителни или допълнителни;
  • след 2022 г., включително.
 2. В балообразуването оценките от всички ДЗИ участват с еднакъв коефициент.
 3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки от ДЗИ по балообразуващи предмети, при образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната специалност.
 4. В случай че кандидатстващите с оценки от ДЗИ положат и съответните конкурсни изпити, при образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната специалност.
 5. При успешно полагане на повече от един алтернативен за дадена специалност кандидатстудентски изпит, в балообразуването участва най-високата оценка.
 6. Когато за дадена специалност са посочени повече от един варианти за образуване на състезателния бал, класирането се извършва въз основа на варианта, формиращ най-висок бал.
 7. При липса на оценка от ДЗИ по български език и литература в дипломата за средно образование (дипломи, издадени преди 2008 г.), която участва в образуването на състезателния бал за дадена специалност, за балообразуваща се счита оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ

 1. 1. За специалността „Български език и английски език“ приоритетно се класират кандидатите с оценка от държавен зрелостен изпит по английски език. Останалите свободни места се попълват от кандидати, успешно положили посочения за тази специалност конкурсен изпит, но задължително имат оценка в дипломата по английски език.
 2. За специалност НУПЧЕ:
 • Първо се класират кандидатите с оценка от държавен зрелостен изпит по чужд език. Останалите свободни места се попълват от кандидати, успешно положили посочения за тази специалност конкурсен изпит;
 • Не се приемат документи за кандидатстване в специалностите НУПЧЕ и ПНУП без удостоверение за успешно издържан устен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности.
 1. Форматът на кандидатстудентския изпит по български език е съобразен с този на изпита в ПУ „Паисий Хилендарски“.
 2. Признават се оценки от конкурсен изпит по български език, положен в други висши училища.
 3. Кандидати, участвали в областни състезания, организирани от ПУ – Филиал „Л. Каравелов“, съвместно с РУО – Кърджали, също и в областни и национални кръгове на олимпиадите по български език и литература, математика, история, география, английски, немски, френски, руски език, химия и биология и получили оценка над 5,00, могат да се запишат във филиала без приемен изпит. При липса на оценки се прилага таблица за признаване на точковата система, приета в ПУ „Паисий Хилендарски“.
 4. Конкурсният изпит по чужд език се признава за успешно издържан (оценка 6,00) от кандидат-студентите:
 • Немски език – положили успешно Deutsches Abitur или изпитите Deutsches Sprachdiplom der Stufe II (DSD II), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) или TestDaF, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие;
 • Английски език – положили успешно международни изпити за владеене на английски език, като това се удостоверява с оригинален документ и негово копие, както следва:
 1. CAE (Cambridge Certificate in Advanced English)
 2. CPE (Certificate of Proficiency in English)
 3. IELTS (bands 6.7.8.9)
 4. PITMAN – Higher Intermediate – Advanced
 5. TOEFL (с минимум 550, 213 или 100 т.);
 • Завършилите езикови гимназии.
 1. След първо и второ класиране кандидатите, приети по второ и следващи желания, е необходимо да подадат в рамките на посочения срок за записване декларация за участие в следващо класиране. Класирани кандидати, непотвърдили желанието си да се обучават или незаписали се в определените срокове, отпадат от класирането.
 2. Устният изпит за проверка на говорните и комуникативните способности за специалностите НУПЧЕ и ПНУП се провеждат всеки работен ден от 1 юни до 30 юни 2023 г. във филиала.

КОНКУРСЕН ИЗПИТ

Приемане на документи: от 1 юни до 30  юни 2023 г.

Кандидатстудентският изпит по български език във филиала ще се проведе на  3 юли 2023 г.

НАЧАЛО НА ИЗПИТА: 9:00 часа.

Кандидат-студентите следва да бъдат в указаните за провеждане на изпита зали най-късно до 8:30 часа.

Допълнителни сведения за кандидатстудентската кампания

 1. Приемане на удостоверения за положени изпити от други висши училища – най-късно до 5 юли 2023 г.
 2. Обявяване на първо класиране – 7 юли 2023 г.
 3. Записване на приетите студенти – от 10 до 12 юли 2023 г. включително.
 4. Обявяване на второ класиране – 14 юли 2023 г.
 5. Записване на приетите студенти – от 17 до 19 юли 2023 г. включително.
 6. Обявяване на трето класиране – 21 юли 2023 г.
 7. Записване на приетите след трето класиране – от 24 юли до 26 юли 2023 г. включително.
 8. Начало на учебната година – 11 септември 2023 г.

 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ

6600 Кърджали, бул. „Беломорски“ № 26

тел.: 0361/ 6 23 52

www.uni-kardzhali.com

 

Последна промяна на 31 Януари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол