уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Кандидатстудентска кампания 2024 г.
 6. »
 7. Проверка и оценка на писмените работи

Проверка и оценка на писмените работи

 1. Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама проверители, независимо един от друг, по ред и критерии, определени от ПУ „Паисий Хилендарски“. Всеки екзаминатор оценява работата с точност до 0,10.
 2. При разлика в оценките на двамата проверители до 0,50 включително, крайната оценка е средноаритметична от двете оценки.
 3. Когато разликата в оценките на двамата преподаватели е повече от 0,50, работата се дава за арбитриране. Оценката на арбитъра е окончателна, но тя не може да бъде по-ниска от най-ниската оценка на двамата проверители. Задължително се арбитрират и работите, получили средноаритметична оценка от 2,50 до 2,90 и от 5,50 до 6,00 (вкл.).
 4. След оповестяване на резултатите от писмените изпити кандидатите лично могат в обявения срок да идентифицират писмените си работи и да проверят дали не е допусната техническа грешка при разсекретяването на работата или при пренасянето на оценката. Ако смятат, че е допусната техническа грешка, те могат да подадат молба до ректора за нейното отстраняване преди обявяване на първото класиране.
 5. Писменият изпит по химия и тестът със събеседване по физика са явни. Комисията проверява и съобщава резултатите на кандидат-студентите непосредствено след приключването на изпита/теста със събеседване. Това се отнася и за устния изпит по теология.
 6. Обявените оценки на писмените работи са окончателни, работите не се преразглеждат и не се преоценяват.
 7. Резултатите от конкурсните изпити са окончателни и важат за класирането само в годината, в която са проведени изпитите.

Проверка и оценка на практическите изпити

 1. Практическите изпити се провеждат от комисии, в чийто състав влизат най-малко трима членове. Знанията и уменията се оценяват по шестобалната система.
 2. Резултатите от практическите изпити се оценяват с точност до 0,10. Оценката на комисията е окончателна.
Последна промяна на 08 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол