уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Кандидатстудентска кампания 2024 г.
 6. »
 7. Приложение 3: Балообразуване

Приложение 3: Балообразуване

СПИСЪК

на специалностите, на конкурсните изпити и на
държавните зрелостни изпити, които участват в образуването на бала

 

Филиалът на Пловдивския университет в град Смолян е институционално акредитирана структура в рамките на ПУ „Паисий Хилендарски“. Специалностите, по които се провежда обучение във филиала в Смолян, имат получена програмна акредитация в съответните професионални направления.

Обучението по всички специалности е за получаване на образователно-ква­ли­фи­кационната степен „бакалавър“, редовна и задочна форма, със срок на обучение 4 години.

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит или с оценка от конкурсен изпит. Балообразуваща е по-висо­ката оценка.

В таблицата е посочен начинът на балообразуване за всяка специалност.

ЛЕГЕНДА

И изпити;

КСИ – кандидатстудентски изпит;

ДЗИ – държавни зрелостни изпити, положени:

- в периода от 2008 г. до 2021 г., включително;

- в периода от 2022 г. до 2024 г. като задължителни или допълнителни.

* Забележки:

 1. В балообразуването оценките от всички ДЗИ участват с еднакъв коефициент.
 2. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки от ДЗИ по балообразуващи предмети, при образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната специалност.
 3. В случай че кандидатстващите с оценки от ДЗИ положат и съответните конкурсни изпити, при образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната специалност.
 4. При успешно полагане на повече от един алтернативен за дадена специалност кандидатстудентски изпит, в балообразуването участва най-високата оценка.
 5. Когато за дадена специалност са посочени повече от един варианти за образуване на състезателния бал, класирането се извършва въз основа на варианта, формиращ най-висок бал.
 6. При липса на оценка от ДЗИ по български език и литература в дипломата за средно образование (дипломи, издадени преди 2008 г.), която участва в образуването на състезателния бал за дадена специалност, за балообразуваща се счита оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература. Не е приложимо за балообразуването на специалност „Право“.
 7. За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, при кандидатстване за специалности, за които в образуването на състезателния бал участва оценката от държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, вместо нея за балообразуваща се взема средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката от успешно положения тест по български език, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа.

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

СПЕЦИАЛНОСТИ

ФОРМА
НА ОБУЧЕНИЕ

БАЛООБРАЗУВАНЕ

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ

Бакалавър

Начална училищна педагогика и чужд език (английски)*

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Английски език или Български език, или Математика, или География на България, или История на България)

или

ДЗИ (Английски език или Български език и литература, или Математика, или География и икономика, или История и цивилизации)

Бакалавър

Български език и английски език*

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Английски език или Български език) или

ДЗИ (Английски език или Български език и литература)

Бакалавър

Български език
и история

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Български език или История на България)

или

ДЗИ (Български език и литература или История и цивилизации, или
предметен цикъл „Философия“)

Бакалавър

Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Математика или Информатика, включително и положени в друго ВУ, или Български език) или

ДЗИ (Математика или Информатика, или Информационни технологии, или Български език и литература)

Бакалавър

Маркетинг

(само платено
обучение)

Изнесено обучение на  ФИСН

Задочна

 

6 х И

И:     КСИ (Математика или Български език, или История на България, или География на България, или Икономика, положен в друго ВУ) или

ДЗИ (Математика или Български език и литература, или История и цивилизации, или География и икономика)

Бакалавър

История
и география

Редовна

6 х И

И:   КСИ (Български език или История на България, или География на България, или Математика)  или

      ДЗИ (Български език и литература или История и цивилизации, или География и икономика, или Математика, или предметен цикъл „Философия“)

Бакалавър

Математика,
информатика и информационни технологии

Редовна

6 х И

И:     КСИ (Математика или Информатика, включително и положени в друго ВУ, или Български език) или

ДЗИ (Математика или Информатика, или Информационни технологии, или Български език и литература)

*     Кандидатите, които нямат оценка по английски език в дипломата, задължително се явяват на кандидатстудентски изпит по английски език.

Забележка: Кандидатстващите за специалността „Начална училищна педагогика и чужд език (английски)“ се явяват на устен изпит за проверка на говорните и комуникативните способности в сградата на филиала всеки работен ден от 3 юни до 5 юли 2024 г. (от 9.00 до 16.00 ч.).

Програмите за конкурсните изпити са аналогични на представените от съответните факултети на Пловдивския университет. Изпитите са явни, писмени и се провеждат под формата на тестове.

Класирането за всички специалности е по низходящ ред на бала.

Признават се оценки от конкурсни изпити, положени в други висши училища, по обявените във филиала учебни предмети.

На първенците в националните кръгове на олимпиадите се признава оценка Отличен 6,00 за съответния изпит, която участва при формиране на състезателния бал за специалността съгласно с Приложение № 3. Признават се също така и оценките от национални и регионални състезания, публикувани на сайта на Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

График

 1. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Кандидатстудентски документи се подават:

 • онлайн, през сайта на филиала, от 1 април до 5 юли 2024 г.;
 • присъствено, във филиала, всеки работен ден от 3 юни до 5 юли 2024 г. включително.
 1. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ВЪВ ФИЛИАЛА В СМОЛЯН

Конкурсните изпити ще се проведат на 6 юли 2024 г.

 1. Български език
 2. География на България
 3. Английски език
 4. История на България
 5. Математика

Всички изпити започват в 9.00 ч.

III. Обявяване на първо класиране – на 8 юли 2024г.

IV. Записване на приетите студенти – от 9 до 12 юли 2024 г. включително.

V. Обявяване на второ класиране – на 15 юли 2024 г.

VI. Записване на приетите студенти – от 16 до 20 юли 2024 г. включително.

VII. Обявяване на трето класиране – на 22 юли 2024 г.

VIII. Записване на приетите студенти – от 23 до 26 юли 2024 г. включително.

 

Кандидатстудентска информация

4700, гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 32, тел. (0301) 6 23 39, 6 24 05

GSM: 0885 899 573

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/45/

 

Последна промяна на 22 Март 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол