уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Кандидатстудентска кампания 2023 г.
 6. »
 7. Документи за кандидатстване

Документи за кандидатстване

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление до ректора (по образец на ПУ).
 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието.

    

       Завършилите професионални гимназии представят оригинал и копие на свидетелството за професионална квалификация.

 

       Кандидат-студенти, завършващи средно образование през 2023 г., които нямат в дипломата оценка по балообразуващ учебен предмет за съответната специалност, задължително представят и удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование (оригинал и копие).

 

Завършилите средно образование в чужбина представят удостоверение за   завършено средно образование с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата. Удостоверението се издава от Регионално управление на образованието по местоживеене.

       ЗАБЕЛЕЖКА

       Завършващите през 2023 г. кандидат-студенти с неиздадени дипломи за средно образование до момента на подаване на кандидатстудентски документи могат да кандидатстват с разпечатка от страницата на МОН, в която са отразени оценките от положените ДЗИ. Кандидатите се задължават да представят оригинал и ксерокопие на дипломата не по-късно от 4 юли 2023 г.

Непредставилите дипломата в указания срок си не участват в класирането!

 

 1. Състезателен картон за класиране (по образец на ПУ).
 2. Документ за платена такса за кандидатстване (таксата не се възстановява при отказ от кандидатстване или при отказ от явяване на конкурсен изпит).

 

Таксата за кандидатстване е 40 лв. и включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит. За всеки следващ изпит се заплащат по 25 лв. Таксата за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит е 40 лв.

 

Таксата за кандидатстване се внася, както следва:

 • в Спортната зала на Пловдивския университет непосредствено при подаване на кандидатстудентските документи (Пловдив, бул. „България“ № 236);
 • по банков път – по банкова сметка на ПУ „Паисий Хилендарски“:

„Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF;

 • през e-pay при подаване на документи по интернет.
 1. Документ за лауреат на национална олимпиада или състезания и форуми с конкурсен характер (ако има такъв).
 2. Копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;
 3. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%, военноинвалидите, военнопострадалите, кръглите сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, майките с три и повече деца до 6-годишна възраст и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление в университета, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

ВАЖНО!

 • При подаване на кандидатстудентски документи длъжностното лице след проверка отбелязва един и същи входящ номер на заявлението, на състезателния картон и на компютърната разпечатка, която се връща на кандидата подписана и подпечатана.
 • При подаване на документи по електронен път кандидатите разпечатват генерирания от системата за онлайн кандидастване документ с входящ номер.
 • Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо, както и изпратените по пощата или чрез куриерски фирми.
 • Не се правят промени и допълнения във вече подадени документи и генериран входящ номер. Изключения се допускат само при допуснати технически грешки и в рамките на обявения срок за прием на кандидатстудентски документи.
 • Кандидатстудентски документи не се приемат след определените в справочника срокове.
 • Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за обучение в редовна и задочна форма по държавна поръчка и за обучение срещу заплащане и кандидатът отговаря на необходимите условия за класиране.

 

Плик-заявление и състезателен картон се закупуват в комплект при подаване на документите (за Пловдив – САМО ОТ КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“).

Последна промяна на 10 Май 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол