web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2019/2020 » Справочник за кандидат-студенти 2019/2020 » Характеристика на специалности » Физико-технологичен факултет » Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното образование (Учител по предмета „Човекът и природата“)

Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното образование (Учител по предмета „Човекът и природата“)

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по „Човекът и природата“ (5-6-ти клас), учител по биология в прогимназиален етап, учител по химия в прогимназиален етап, учител по физика в прогимназиален етап

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

  

   Обучението в ОКС „Бакалавър“ по специалността "Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното образование (Учител по предмета „Човекът и природата“)" има за цел да подготви учители по интегрирания учебен предмет „Човекът и природата“ (5-6 клас), както и по природните науки - биология, химия и физика за основното училище (7-ми клас). Студентите получават базисни познания в областта на физиката, астрономията, биологията, химията и педагогическите науки. Предлага се също и приложна педагогическа подготовка, както и психологически познания, което позволява завършилите да провеждат преподавателска и възпитателна  дейност в прогимназиалния етап на българското училище.

   Учебният план, по който се обучават тези специалисти е внимателно балансиран по отношение на научни и на педагогически учебните дисциплини. Обучението се фокусира само върху основните знания по природните науки, необходими на бъдещите учители в прогимназиалната образователна степен, за да се избегне трудността, с която обикновено се свързва изучаването на природните науки. Разнообразието от учебни дисциплини прави обучението по тази специалност интересно и съвременно.

   Дипломираните по тази специалност имат много добри възможноси да започнат работа като учители по четири учебни предмета в прогимназиален етап – Човекът и природата (5. и 6. клас), биология, химия и физика в 7-ми клас. След едногодишно обучение по магистърска програма по някои от природните науки, тези учители биха могли да преподават и в гимназиалния етап на българското училище. 

 

Последна промяна на 15 Май 2019