уеб достъпен сайт български език английски език

Електроснабдяване и електрообзавеждане

 (Обучението се провежда в базата на факултета в гр. Смолян.)

Професионално направление: Електротехника, електроника и автоматика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер по електроснабдяване и електрообзавеждане

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ e широкопрофилна инженерна специалност, която подготвя квалифицирани специалисти в областта на електротехниката, електроснабдяването, електрообзавеждането и автоматиката в индустрията. През първите две години от обучението се изучават фундаментални, специализирани и практически дисциплини, които осигуряват необходимите общотехнически знания и умения на студентите. През третата и четвъртата година от обучението се изучават задължителни, факултативни и избираеми дисциплини. Разработват се курсови проекти, като се използват специализирани софтуерни продукти.

  Специализираните учебни дисциплини подготвят квалифицирани технически специалисти в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането на индустриални и битови потребители. Подготовката по дисциплините Електротехника, Електрически измервания, Електронна схемотехника, Електрически машини и Електрически апарати е предпоставка за задълбочено изучаване на професионално насочените курсове по Електрически мрежи и системи, Електроснабдяване, Електрозадвижване, Електрообзавеждане на производствени процеси, Осветителна и инсталационна техника, Автоматизация на електроснабдителни системи, Компютърно моделиране на електроснабдителни системи и други.

  Включени са модули избираеми дисциплини свързани с възобновяеми енергийни източници, електроснабдяване на населени места, механична част на електропроводи, електроснабдяване и електрообзавеждане на специализирани производства, управление на осветителни уредби и други.

  В курса на обучение са включени дисциплини, които осигуряват познания за инвестиционното проектиране, организационните и икономическите проблеми в съвременната практика и формират умения за работа в екип.

  След завършване на обучението си студентите ще знаят:

 • да проектират електрически мрежи на електроснабдителни системи, на индустриални фирми и автоматизация на електроенергийни обекти;
 • да проектират електрически силови и оперативни схеми, електрозадвижване, електрообзавеждане и автоматизация на производствени машини, линии и процеси;
 • да участват или самостоятелно да организират дейности, свързани с монтажа и техническата експлоатация на електрическите съоръжения;
 • да контролират потреблението на електрическа енергия и да прилагат методите и средствата за контрол на показателите при производството;
 • да организират дейност и контрол по спазване на нормативните документи по безопасност на труда в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането;
 • основните положения от теорията на пазарното стопанство, на икономиката и организацията на производството, екологията и условията за устойчиво развитие.

  Електроинженерите от специалността „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ са подготвени да се реализират като:

 • специалисти, организатори и оперативен персонал във фирми за производство, пренос и разпределение на електроенергия;
 • ръководители и специалисти в енергомеханичните отдели на индустриални фирми;
 • проектанти, технолози и сътрудници в бюра, в енергийни фирми и изследователски центрове;
 • технически ръководители и предприемачи в електромонтажни фирми;
 • експерти, консултанти и мениджъри в държавни и обществени институции, търговски дружества и организации, и в частния бизнес.

  Професионалните компетенции на дипломираните бакалаври са предпоставка за конкурентоспособност и успешна реализация на пазара на труда.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол