уеб достъпен сайт български език английски език

Автомобилна техника

 (Обучението се провежда в базата на факултета в гр. Смолян.)

Професионално направление: Машинно инженерство

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: машинен инженер

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

   Бакалавърската програма по Автомобилна техника отговаря на потребностите на Смолянския регион, като подготвя машинни инженери със задълбочени познания в областта на автомобилната техника и автомобилния транспорт.

  Обучението се осъществява по учебен план, съобразен с държавните изисквания и е разработен с оглед на учебните планове на наши и чужди висши училища, обучаващи студенти по същата или сродни специалности.

  По време на курса на обучение студентите получават общоинженерна теоретична и практическа подготовка и изучават дисциплини в областта на автомобилното машиностроене, техническата експлоатация и ремонта на автомобилната техника и технологията и управлението на автомобилния транспорт. В специалността се изучават съвременни конструкции и системи за управление на автомобилни двигатели, хибридни автомобили и електромобили.

  Студентите от специалността изучават задължителни и избираеми дисциплини с практическа насоченост, включващи специализирана и технологична подготовка, практическа и компютърна подготовка, необходими за тяхната квалификация в областта на автомобилите.

  Специализираните избираеми дисциплини за специалността „Автомобилна техника“ са оформени в 4 блока, един от които е в областта на хибридните автомобили и електромобилите.

  Обърнато е специално внимание на графичната инженерна подготовка на студентите с помощта на лицензирани софтуерни продукти от висок клас за машиностроенето и автомобилостроенето, съответно Creo 2,0 и САТІА V5, и приложението за полимерни материали Moldex3D, инсталирани в специализирана CAD/CAM/CAE лаборатория.

  Лабораторните упражнения по специализиращите дисциплини се провеждат с помощта на съвременно измервателно и диагностично оборудване и стендове на двигатели и автомобили, както и с автомобили за превоз на пътници и товари за определяне на тяхното текущо техническо състояние.

  Предвидени са факултативни дисциплини съобразно с желанието и интересите на студентите за развитие – в специализираната подготовка по ан­глийски език, в терминологията на автомобилната техника и спорт.

  Инженерите по автомобилна техника ще умеят да прилагат в своята дейност съвременни решения за диагностика и техническо обслужване на автомобилите; ще си служат добре с конструктивна и технологична документация на машини и съоръжения в автомобилостроенето; ще оптимизират и контролират организацията, технологията, експлоатацията и ремонта на автомобилната техника; ще провеждат съответните решения за повишаване на безопасността на движението; ще прилагат съвременните принципи за управление и организация на автомобилния транспорт в рамките на дадена фирма или организация; ще познават съвременните графични и диагностични програмни продукти и новите постижения в областта на автомобилния транспорт и автомобилостроенето.

Те могат да се реализират в областите, свързани със:

  • организацията на експлоатацията, сервизното обслужване и ремонта на автомобилната техника;
  • диагностиката на уредбите, агрегатите и възлите на автомобилите;
  • организацията на товарните и пътническите автомобилни превози;
  • организацията и безопасността на движението;
  • конструирането на полимерни автомобилни детайли и технологиите за тяхното изработване;
  • конструирането на инструменти и екипировка за производство на полимерни автомобилни детайли;
  • организацията на сглобяването на автомобилни детайли и възли от полимерни материали.

  След завършване на специалността „Автомобилна техника“ студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър“ в други висши училища.

 

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол