уеб достъпен сайт български език английски език

Автомобилни електронни системи

 (Обучението се провежда в базата на факултета в гр. Смолян.)

Професионално направление: Електротехника, електроника и автоматика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер по Автомобилни електронни системи

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    Бакалаврите от специалността „Автомобилни електронни системи" са подготвени да участват в разработването и производството на електронни автомобилни системи, да настройват електронните системи в автомобила, да използват компютърни и комуникационни технологии за мониторинг на дейности в областта на автомобилната електроника.     

   Специалната подготовка предвижда изучаването на избираеми дисциплини, разпределени в три модула, включващи дисциплините: технология за производство на автомобилна електроника, осветителни системи в автомобила, силови преобразувателни устройства за електромобили, двуколесни транспортни средства с електрическо задвижване и др.

   Обучението включва изучаването на задължителни академични курсове от различни области на автомобилните електронни системи, включващи: автомобилни сензори, системи за управление на автомобила, комуникационни протоколи в автомобила, вградени микропроцесорни системи в автомобила, електрически и хибридни автомобили, автомобилни компютърни модули, батерийни системи за електрически и хибридни автомобили др.

   Получената подготовка от обучението на студентите по специалността „Автомобилни електронни системи" дава възможност да придобият и притежават професионални компетенции за проектиране, производство, експлоатация и диагностика на електронните системи в автомобила.

   Придобилите ОКС „бакалавър“ по „Автомобилни електронни системи" могат да:

  • използват съвременни компютри и програмни продукти за анализ, проектиране и симулация на електронни схеми;
  • използват съвременни микропроцесорни системи за електронизация на автомобилните системи;
  • поддържат нормалното функциониране на автомобила.

   Завършилите бакалавърската програма „Автомобилни електронни системи”, придобивайки съвременни знания, професионални умения и компетенции в курса на обучение, са подготвени да извършват конструкторска, монтажна и диагностична работа и др. Ще могат да работят във фирми с производствена, диагностична, ремонтна и търговска дейност.

   Те ще прилагат успешно наученото по специалността при: измерването, контрола, диагностиката и настройките на параметрите, управлявани от електронните системи; събирането и анализирането на специализирана информация за решаване на проблеми от областта на автомобилните електронни системи; настройването и ремонта на електрообзавеждането и електронните системи в автомобила и др.

 

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол