уеб достъпен сайт български език английски език

Информационно и компютърно инженерство

Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер по информационно и компютърно инженерство

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   Специалността „Информационно и компютърно инженерство“ е проектирана да отговори на изискванията на бъдещи студенти, които искат да получат знания и умения по информационни, компютърни и телекомуникационни технологии, да разширят познанията си и да увеличат възможностите си за реализация. Обучението по специалността предоставя голяма адаптивност в съответствие с изискванията на пазара на труда, като се комбинира обучение в разнообразни аспекти на съвременните тенденции на развитие на информационното и компютърно инженерство.

   Специфично за обучението е силно застъпената практическа подготовка под формата на практикуми и лабораторни упражнения, гаранция за успешна професионална реализация. Осигурени са стажове и практики във водещи компании в областта на телекомуникациите и IT бизнеса с възможност за оставане на работа при успешно завършване на бакалавърската програма.

   Обучението се извършва по съвременни интернет базирани методи на обучение и комуникации със студентите, в собствена интернет базирана среда DIPSEIL, което дава възможност на студентите да работят и учат едновременно.

   Целта на обучението в специалността „Информационно и компютърно инженерство“ е да се създават кадри с добра професионална подготовка и технически умения. Това позволява на завършилите да извършват производствено-технологична дейност, да заемат изпълнителски, ръководни и други длъжности в областта на телекомуникациите и в технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютърни и информационни системи и приложения.

   След завършването на бакалавърската програма студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър“ във Физическия факултет, в други факултети на университета или в друго висше училище.

   Нуждата от кадри, завършили специалността „Информационно и компютърно инженерство“, е безспорна, а в бъдеще ще нараства, тъй като това е една от най-модерните и динамично развиващите се в наши дни сфера, която има огромна роля в съвременното общество.

 

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол