уеб достъпен сайт български език английски език

Машиностроителна техника и технологии

(Обучението се провежда в базата на факултета в гр. Смолян.)

Професионално направление: Машинно инженерство

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: машинен инженер

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   Бакалавърската програма по "Машиностроителна техника и технологии" отговаря на потребностите на фирмите от региона от високо квалифицирани специалисти, които могат да си служат с конструктивна и технологична документация и да вземат участие в производството на машиностроителни изделия, инструменти и технологично оборудване за общото машиностроене и пластмасовото производство.

   Обучението се осъществява по учебен план, съобразен с държавните изисквания и е разработен с оглед на учебните планове на наши и чужди висши училища, обучаващи студенти по същата или сродни специалности.

   Студентите от специалността изучават задължителни и избираеми дисциплини с практическа насоченост, включващи: специализирана, технологична, практическа и компютърна подготовка, необходими за тяхната квалификация в областта на машиностроителната техника, като в обучението се изучават съвременни CAD/CAM/CAE системи.

   Усвоените в процеса на обучение знания и умения позволяват кариерно развитие, свързано с конструирането, внедряването и експлоатацията на разнообразни устройства, машини и комплекси.

   Учебният план покрива основните теоретични и практически умения. От студентите се очаква да придобият определен кръг знания и умения в областта на проектно-конструкторската, проектно-технологичната, организационно-управ­ленската, маркетинговата и други дейности и ще притежават следните общи умения:

 • да разбират и да си служат с конструктивната и технологичната документация на машини, уреди и инструменти;
 • да конструират и експлоатират машини, уреди и съоръжения;
 • да проектират технологични процеси за получаване и обработка на детайли и за сглобяване на изделия;
 • да конструират инструменти и технологична екипировка;
 • да настройват металорежещи и металообработващи машини и машини с ЦПУ;
 • да организират и контролират правилната експлоатация на машините и инструментите;
 • да контролират качеството на произвежданите изделия, стандартизацията и методите за разработване на техническа документация;
 • да познават основите на икономиката, организацията и управлението на машиностроителното производство.

   Специализираните избираеми дисциплини за специалността са оформени в три модула:

   Модул 1 – „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“;

   Модул 2 – „Инструментално производство“;

   Модул 3 – „Технология и инструменти за полимерното производство“.

   Всички студенти получават фундаментална подготовка в областта на машинното и общото инженерство, специализирани компютърни умения за моделиране и симулиране на процеси в различни среди, иновативни дизайнерски познания по съвременни CAD-CAM-CAE системи от среден и висок клас, креативни мениджърски и лидерски умения в управлението на големи производствени процеси и цикли.

   Ще бъдат подготвени за организацията на дейността по поддържането, диагностиката и ремонта на технологичното оборудване, средствата и начините за извършване на ремонт на металорежещи машини и машини, използвани в полимерното производство, както и насоките за модернизацията им. Ще могат да проектират специализирана инструментална екипировка със съвременни автоматизирани системи AutoCAD, Solid Works, Pro Engineer, както и от висок клас за CAD/CAM/CAE инженерни платформи: CATIA V5 6R2014; PTC Creo 2; Moldex3D.

   Завършилите тази специалност могат да работят като:

 • конструктори на машиностроителни изделия, уреди, апарати, автоматизирано оборудване, екипировка и спомагателно оборудване;
 • технолози и проектанти в различни звена на материалното производство;
 • инспектори и инженери във фирмени лаборатории и отдели по контрол на качеството на материалите и изделията и др.


   След завършване на специалността студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър“.

 

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол