web accessibility bulgarian flag english flag

Инженерна физика

Професионално направление: Физически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер-физик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    През първите две години на следването си студентите от специалността „Инженерна физика“ изучават общообразователни математически и физически дисциплини, които формират базисното обучение.

    Студентите от специалността получават и подготовка по информационни технологии, статистическа обработка на данни, електротехника, специализиран приложен софтуер, химия и др.

    В учебния план са включени четири профилиращи модула: МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА; НОВИ МАТЕРИАЛИ; ПОЛИМЕРИ И ПОЛИМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ; ЛАЗЕРНИ И ФОТОННИ ТЕХНОЛОГИИ, които студентите избират според интересите си. В модулите има както фундаментални курсове, така и 600 часа избираеми дисциплини, които дават възможност за получаване на специфични знания и умения, пряко свързани с облика на модула.

    Профилиращият модулМЕДИЦИНСКА ФИЗИКАвключва дисциплини, които изучават средствата и методите за профилактика, диагностика и лечение на заболяванията на човека, основани на използването на физически методи, а също изучаване на въздействието на физическите фактори върху човека и другите биологични обекти.

    По същество всяко постижение на медицината представлява приложение на физически и химически методи в нейната практика. Всички методи за диагностика и лечение имат за основа или използват физически явления или закономерности. Съвременната медицина се нуждае от много по-сериозно присъствие на специалисти по физика, отколкото досега. Навлизането на все по-модерна техника в здравните заведения налага наличието в тях на екипи, в състава на които трябва непременно да има физици и инженери.

    Профилиращият модул „Нови материали“ е предназначен за желаещите да се занимават в областта на разработването и охарактеризирането на нови материали. Иновативните материали са в основата на бурното развитие на технологиите през последното десетилетие, което определя необходимостта от специалисти в това направление. Предвидените за изучаване дисциплини дават задълбочени познания за структурата, физичните и химичните свойства на различни нови материали, като диелектрици, полупроводници, полимери, метали, хибридни и нанокомпозитни материали. Модулът съчетава теоретичните знания с експериментални умения. Обучаващите се ще бъдат запознати и с конкретни практически приложения на новите материали в различни области на науката и промишлеността. На базата на получените комплексни знания и умения студентите могат да имат самочувствие на компетентни и конкурентоспособни съвременни специалисти. Реализацията на завършилите модула може да бъде в широк кръг от области, например изпълняване на технологични процедури във фирми от машиностроенето, приборостроенето, полимерната и химическата промишленост, биотехнологиите, здравеопазване и др.; заемане на ръководни позиции в отделите „Научноизследователска дейност“ на големи компании; водещи учени в различни изследователски лаборатории и научни институти или да бъдат преподаватели във висши училища.

    Профилиращият модул „ПОЛИМЕРИ И ПОЛИМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИима за цел да запознае обучаващите се със специфични особености на свойствата на високомолекулните съединения и разнообразните области на приложението им. В модула са включени учебни дисциплини, които изграждат фундаментални знания за физичните, физикохимичните и физико-механичните характеристики на полимерите в контекста на причинно-следствените връзки структура – свойства – приложения. Специално внимание се обръща върху най-съвременни тенденции в науката и икономиката, свързани с класове полимери, получавани от възобновяеми източници. Познаването на техните физични и физикохимични свойства дава възможност за разработването на нови материали, които са екологично чисти, биоразградими и в повечето случаи – нетоксични. Модулът осигурява компетентности за разработване и приложение на нови самоорганиращи се полимерни материали с приложение в медицината, биотехнологиите и нанотехнологиите. В същото време се предвижда получаването на технологични знания в областта на рециклирането и преработката на „класическите“ синтетични полимери.

    Профилиращият модул „ЛАЗЕРНИ И ФОТОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ представлява синтез от учебни дисциплини, които имат за цел да създадат една стабилна и универсална система от знания, на базата на която се изграждат практически умения, необходими за овладяването на съвременните оптични технологии. Тази специалност има амбицията да подготвя кадри, които след дипломирането си благодарение на придобитите универсални знания и умения ще са способни за кратко време да овладяват нови компетентности и да се адаптират бързо към изискванията на индустрията. Това особено се отнася до високотехнологичните области с висок темп на технологично обновление, каквито например са лазерните и оптичните технологии.

    Предвидена е стажантска практика във водещи регионални предприятия, учреждения и институти.

    Завършилите тази специалност могат да провеждат експериментална, теоретична, технологична и конструкторска дейност по разработване, внедряване и усъвършенстване на съществуващи методи за анализ, контрол и изпитания на материалите в индустриални, научноизследователски, учебни и здравни лаборатории, както и да работят в софтуерни фирми, медицински центрове, банки и др.

    След завършване на специалността студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър“ във факултета, в други факултети на университета или в друго висше училище.

Последна промяна на 19 Януари 2017