уеб достъпен сайт български език английски език

Инженерна физика

Професионално направление: Физически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер-физик

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

  През първите две години на следването си студентите от специалността „Инженерна физика“ изучават общообразователни математически и физически дисциплини, които формират базисното обучение.

   Студентите от специалността получават и подготовка по информационни технологии, статистическа обработка на данни, електротехника, специализиран приложен софтуер, химия и др.

   В учебния план са включени набор от специализиращи избираеми дисциплини в едно от предлаганите направления: НОВИ МАТЕРИАЛИ; ПОЛИМЕРИ И
ПОЛИМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ;
ЛАЗЕРНИ И ФОТОННИ ТЕХНОЛОГИИ, които студентите избират според интересите си. През третата и четвъртата година на следването има както фундаментални курсове, така и 540 часа избираеми дисциплини, които дават възможност за специализирано обучение в областта на инженерната физика, като се съчетават теоретичните знания с експериментални умения.

   Избираемите дисциплини в направлението „Нови материали“ са предназначени за желаещите да се занимават в областта на разработването и охарактеризирането на нови материали. Иновативните материали са в основата на бурното развитие на технологиите през последното десетилетие, което определя необходимостта от специалисти в това направление. Предвидените за изучаване дисциплини дават задълбочени познания за структурата, физичните и химичните свойства на различни нови материали, като диелектрици, полупроводници, полимери, метали, хибридни и нанокомпозитни материали. Модулът съчетава теоретичните знания с експериментални умения. Обучаващите се ще бъдат запознати и с конкретни практически приложения на новите материали в различни области на науката и промишлеността. На базата на получените комплексни знания и умения студентите могат да придобият самочувствие на компетентни и конкурентоспособни съвременни специалисти. Реализацията на студентите може да бъде в широк кръг от области, например изпълняване на технологични процедури във фирми от машиностроенето, приборостроенето, полимерната и химическата промишленост, биотехнологиите, здравеопазването и др.; заемане на ръководни позиции в отделите „Научноизследователска дейност“ на големи компании; изява като водещи учени в различни изследователски лаборатории и научни институти или като преподаватели във висши училища.

   Избираемите дисциплини в направлението ПОЛИМЕРИ И ПОЛИМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИимат за цел да запознаят обучаващите се със специфични особености на свойствата на високомолекулните съединения и разнообразните области на приложението им. Включени са учебни дисциплини, които изграждат фундаментални знания за физичните, физикохимичните и физико-механичните характеристики на полимерите в контекста на причинно-следствените връзки структура – свойства – приложения. Специално внимание се обръща върху най-съвременни тенденции в науката и икономиката, свързани с класове полимери, получавани от възобновяеми източници. Познаването на техните физични и физикохимични свойства дава възможност за разработването на нови материали, които са екологично чисти, биоразградими и в повечето случаи – нетоксични. Придобиват се компетентности за разработване и приложение на нови самоорганиращи се полимерни материали в медицината, биотехнологиите и нанотехнологиите. В същото време се предвижда получаването на технологични знания в областта на рециклирането и преработката на „класическите“ синтетични полимери.

   Избираемите дисциплини в направлението „ЛАЗЕРНИ И ФОТОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ са синтез от учебни дисциплини, които имат за цел да създадат една стабилна и универсална система от знания, на базата на която се изграждат практически умения, необходими за овладяването на съвременните оптични технологии. Тази специалност има амбицията да подготвя кадри, които след дипломирането си благодарение на придобитите универсални знания и умения ще са способни за кратко време да овладяват нови компетентности и да се адаптират бързо към изискванията на индустрията. Това особено се отнася до високотехнологичните области с висок темп на технологично обновление, каквито например са лазерните и оптичните технологии.

   Завършилите специалността „Инженерна физика“ могат да провеждат експериментална, теоретична, технологична и конструкторска дейност по разработване, внедряване и усъвършенстване на съществуващи методи за анализ, контрол и изпитания на материалите в индустриални, научноизследователски, учебни и здравни лаборатории, както и да работят в софтуерни фирми, медицински центрове, банки и др.

   След завършване на специалността студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър“ във факултета, в други факултети на университета или в друго висше училище.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол