уеб достъпен сайт български език английски език

Медицинска физика

Професионално направление: Физически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: физик, медицинска радиологична физика

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна 

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

  През първите две години на следването си студентите от специалността Медицинска физика“ изучават общообразователни математически и физически дисциплини, които формират базисното обучение.

  В учебния план са включени и специализиращи дисциплини, които запознават със средствата и методите за профилактика, диагностика и лечение на заболяванията на човека, основани на използването на физически методи, а също и с въздействието на физическите фактори върху човека и другите биологични обекти.

  По същество всяко постижение на медицината представлява приложение на физически и химически методи в нейната практика. Всички методи за диагностика и лечение имат за основа или използват физически явления или закономерности. Съвременната медицина се нуждае от много по-сериозно присъствие на специалисти по физика, отколкото досега. Навлизането на все по-модерна техника в здравните заведения налага наличието в тях на екипи, в състава на които трябва непременно да има физици и инженери.

  Завършилите специалността „Медицинска физика“ са подготвени да провеждат експериментални и теоретични изследвания и практическа работа по съвременните перспективни направления на приложната физика, свързани с използването на физичните основи на медицинската апаратура.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол