web accessibility bulgarian flag english flag

Медицинска физика

Професионално направление: Физически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер-физик по медицинска физика

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   През първите две години на следването си студентите от специалността "Медицинска физика" изучават общообразователни математически и физически дисциплини, които формират базисното обучение.

   В учебния план са включени и специализиращи дисциплини, които запознават със средствата и методите за профилактика, диагностика и лечение на заболяванията на човека, основани на използването на физически методи, а също изучаване на въздействието на физическите фактори върху човека и другите биологични обекти.

   По същество всяко постижение на медицината представлява приложение на физически и химически методи в нейната практика. Всички методи за диагностика и лечение имат за основа или използват физически явления или закономерности. Съвременната медицина се нуждае от много по-сериозно присъствие на специалисти по физика, отколкото досега. Навлизането на все по-модерна техника в здравните заведения налага наличието в тях на екипи, в състава на които трябва непременно да има физици и инженери.

   Завършилите специалност „Медицинска физика” са подготвени да провеждат експериментални и теоретични изследвания и практическа работа по съвременните перспективни направления на приложната физика, свързани с използването на физичните основи на медицинската апаратура.

Последна промяна на 17 Януари 2019