уеб достъпен сайт български език английски език

Български език и руски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по руски език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

       

      Специалността „Български език и руски език“ предлага на студентите задълбочени знания и умения за прилагането им в областта на българския и на руския език. Потенциалът и перспективността при избора на специалност, включваща руски език, са предопределени от редица обективни факти: руският е езикът на една от водещите световни икономики; съгласно с последните данни той запазва второто място по разпространеност при създаване на съдържание в интернет пространството и по степента на увеличаване на броя сайтове, в които се използва; рускоговорещата диаспора е най-голямата в сравнение с останалите чужди националности и продължава да нараства. Очертаният контекст е показателен за нуждата от подготвени в областта на руския език специалисти.

     Специалността предлага подготовка както за студенти от нулево ниво на владеене на руски език, така и за такива, владеещи езика на различни нива, за които се осигурява надграждащо специализирано обучение. Квалификационната подготовка на завършващите специалността се осъществява в рамките на общотеоретично, специализирано и практическо обучение чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и осигурява конкурентоспособност на съвременния пазар на труда. Изучават се езикознание и литературознание, основни теоретични аспекти на съвременния руски език, история на българската литература и на западноевропейската литература, история на руската литература, странознание, история и съвременно състояние на българския език, практически руски език, основни методически и педагогически дисциплини.

     На разположение на студентите е ресурсен център за руски език и култура, включващ библиотека с над 1200 заглавия (учебно-методическа, научна, художествена и справочна литература), филмотека и изкуствотека, който се ползва за учебни цели. Материално-техническата база осигурява възможност за използване на иновационни технологии за обучение.

    Завършилите могат да работят като учители по български език и литература и по руски език и литература в общообразователните училища, в специализирани школи и институти, в различни образователни и културни институции; като консултанти по руски език и култура в местни, национални и международни организации и институции; като преводачи, секретар-референти, кореспонденти, литературни сътрудници, редактори, коректори в печатни и електронни медии – радио, телевизия и др.; като сътрудници в рекламни агенции и издателства; като туроператори и сътрудници на туристически фирми, както и да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата.

   Дипломиралите се в специалността „Български език и руски език“ могат да продължат обучението си в широка гама от специалности за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ (допълнително не по-малко от една година) и на образователната и научна степен „доктор“.

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол