web accessibility bulgarian flag english flag

Български език и руски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по руски език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

       

      Спе­циал­ност­та „Бъл­гар­ски език и ру­ски език“ предлага на студентите задълбочени знания и умения за прилагането им в областта на българския и на руския език. Потенциалът и перспективността при избора на спе­циал­ност­, включваща руски език, са предопределени от редица обективни факти: руският е езикът на една от водещите световни икономики; съгласно с последните данни той запазва второто място по разпространеност за създаване на съдържание в интернет пространството и по степента на увеличаване на броя сайтове, в които се използва; това е езикът на държава, която традиционно е един от основните външнотърговски партньори на България и се нарежда сред най-големите чужди инвеститори за страната ни; броят на рускоговорещите туристи заема едно от челните места в сравнение с останалите, а статистиката сочи, че руснаците са най-голямата група чужди граждани, живеещи в България. Очертаният контекст е показателен за нуждата от подготвени в областта на руския език специалисти.

      Специалността предлага подготовка както за студенти от нулево ниво на владеене на руски език, така и за такива, владеещи езика на различни нива, за които се осигурява надграждащо специализирано обучение. Ква­ли­фи­ка­цион­на­та под­го­тов­ка на за­върш­ва­щи­те спе­циал­ност­та се осъ­ще­ствя­ва в рам­ки­те на об­що­тео­ре­тич­но, спе­циа­ли­зи­ра­но и прак­ти­че­ско обучение чрез за­дъл­жи­тел­ни, из­би­ра­е­ми и фа­ку­лта­тив­ни дис­ци­пли­ни и ос­игу­ря­ва кон­ку­рен­тос­по­соб­ност на съ­вре­мен­ния па­зар на тру­да. Изу­ча­ват се ези­коз­на­ние и ли­те­ра­ту­роз­на­ние, основни теоретични аспекти на съвременния руски език, ис­то­рия на бъл­гар­ска­та ли­те­ра­ту­ра и на за­пад­но­ев­ро­пей­ска­та ли­те­ра­ту­ра, ис­то­рия на ру­с­ка­та ли­те­ра­ту­ра, стра­ноз­на­ние, ис­то­рия и съ­вре­мен­но съ­стоя­ние на бъл­гар­ския език, практически руски език, ос­нов­ни ме­то­ди­че­ски и пе­да­го­ги­че­ски дис­ци­пли­ни. Утвърдена практика е включването в учебния план на модулни дисциплини, водени от гост лектори от Русия. В хо­да на след­ва­не­то на сту­ден­ти­те се пре­до­ста­вят въ­змож­но­сти за по­се­ща­ва­не на ези­ко­ви кур­со­ве в Ру­сия и за уча­стие в меж­ду­на­род­ни­те про­гра­ми за сту­дент­ски об­мен.

      На разположение на студентите е богато оборудван със съвременни технологии Център за руски език и култура, разполагащ с дискове и касети с филми и музика, както и с разнообразна литература на хартиен носител.

      За­вър­ши­ли­те мо­гат да ра­бо­тят ка­то учи­те­ли по български език и литература и по ру­ски език и ли­те­ра­ту­ра в об­що­об­ра­зо­ва­тел­ни­те учи­ли­ща, в спе­циа­ли­зи­ра­ни шко­ли и ин­сти­ту­ти, в раз­лич­ни об­ра­зо­ва­тел­ни и ку­лтур­ни ин­сти­ту­ции; ка­то кон­сул­тан­ти по ру­ски език и ку­лту­ра в мест­ни, на­цио­нал­ни и меж­ду­на­род­ни ор­га­ни­за­ции и ин­сти­ту­ции; ка­то прево­да­чи, се­кре­тар-ре­фе­рен­ти, ко­рес­пон­ден­ти, ли­те­ра­тур­ни съ­труд­ни­ци, ре­дак­то­ри, ко­рек­то­ри в пе­чат­ни и елек­трон­ни ме­дии – ра­дио, те­ле­ви­зия и др.; ка­то съ­труд­ни­ци в ре­кла­мни аген­ции и из­да­тел­ства; ка­то ту­ро­пе­ра­то­ри и съ­труд­ни­ци на ту­ри­сти­че­ски фир­ми, както и да осъ­ще­ствя­ват учеб­на, на­уч­но-ме­то­ди­че­ска и ор­га­ни­за­цион­но-упра­влен­ска дей­ност в си­сте­ма­та на про­све­та­та.

      Дипломиралите се в спе­циал­ност­та „Бъл­гар­ски език и ру­ски език“ мо­гат да продъл­жат об­уче­ние­то си в широка гама от специалности за придобиване на об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­цион­ната сте­пен „магистър“ (до­пъл­ни­тел­но не по-мал­ко от ед­на го­ди­на) и в об­ра­зо­ва­тел­ната и научна сте­пен „доктор“.

Последна промяна на 27 Юни 2019