web accessibility bulgarian flag english flag

Балканистика

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: филолог балканист и учител по новогръцки език

Срок на обучение: 10 семестъра (5 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

     

      Спе­циал­ност­та „Бал­ка­ни­сти­ка“ е ком­плекс­на уни­вер­си­тет­ска спе­циал­ност и се осъ­ще­ствя­ва по ма­ги­стър­ска про­гра­ма. В нея се под­го­твят спе­циа­ли­сти по бал­кан­ски ези­ци и ку­лту­ри. В учеб­ния план са вклю­че­ни об­що­фи­ло­ло­ги­че­ски (ези­ко­вед­ски и ли­те­ра­ту­ро­вед­ски), ис­то­ри­че­ски и ку­лтур­но­ис­то­ри­че­ски дис­ци­п­ли­ни. Сту­ден­ти­те при­до­би­ват поз­на­ния за ду­хов­на­та и ма­те­ри­ал­на­та ку­лту­ра на на­ро­ди­те от Бал­кан­ския по­луос­тров от Ан­тич­ност­та до днес. 

      Прагматично актуализираният учебен план на дисциплината предлага приоритетно усвояване на два балкански езика. Като първи език задължително се изучава новогръцки език – с най-голям хорариум. От началото на втори курс започва изучаването на втори балкански език, като студентите имат право да избират между сръбски и хърватски език или турски език. В учебния план присъстват необходимият брой избираеми и факултативни дисциплини с многоаспектна проблематика. Изу­ча­ват се още ос­нов­ни ме­то­ди­че­ски и пе­да­го­ги­че­ски дис­ци­пли­ни, ко­и­то до­пъл­ват ши­ро­ко­про­фил­на­та ком­пе­тент­ност на сту­ден­ти­те бал­ка­ни­сти.

      Завършилите спе­циал­ност­та имат мно­го доб­ри перс­пек­ти­ви за ус­пеш­на про­фе­си­онал­на ре­а­ли­за­ция ка­то преподаватели по новогръцки език и литература, ко­ор­ди­на­то­ри в бал­кан­ски ку­лтур­ни и об­ра­зо­ва­тел­ни ин­сти­ту­ции, на­уч­ни ра­бот­ни­ци в на­уч­но­из­сле­до­ва­тел­ски­те ин­сти­ту­ти, прево­да­чи, ко­рес­пон­ден­ти, ли­те­ра­тур­ни съ­труд­ни­ци, ре­дак­то­ри, жур­на­ли­сти в сред­ства­та за ма­со­ва ин­фор­ма­ция, слу­жи­те­ли в чуж­де­стран­ни фир­ми и др.

Последна промяна на 18 Януари 2019