уеб достъпен сайт български език английски език

Балканистика

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: филолог балканист и учител по новогръцки език

Срок на обучение: 10 семестъра (5 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

     

     Специалността „Балканистика“ е комплексна университетска специалност и се осъществява по магистърска програма. В нея се подготвят специалисти по балкански езици и култури. В учебния план са включени общофилологически (езиковедски и литературоведски), исторически и културноисторически дисциплини. Студентите придобиват познания за духовната и материалната култура на народите от Балканския полуостров от Античността до днес.

     Прагматично актуализираният учебен план на дисциплината предлага приоритетно усвояване на два балкански езика. Като първи език задължително се изучава новогръцки език – с най-голям хорариум. От началото на втори курс започва изучаването на втори балкански език, като студентите имат право да избират между сръбски или турски език. В учебния план присъства необходимият брой избираеми и факултативни дисциплини с многоаспектна проблематика. Изучават се още основни методически и педагогически дисциплини, които допълват широкопрофилната компетентност на студентите балканисти.

    Завършилите специалността имат много добри перспективи за успешна професионална реализация като преподаватели по новогръцки език и литература, координатори в балкански културни и образователни институции, научни работници в научноизследователските институти, преводачи, кореспонденти, литературни сътрудници, редактори, журналисти в средствата за масова информация, служители в чуждестранни фирми и др.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол