уеб достъпен сайт български език английски език

Лингвистика с маркетинг

  • Английски език и немски език с маркетинг
  • Английски език и френски език с маркетинг
  • Английски език и испански език с маркетинг
  • Английски език и руски език с маркетинг
  • Английски език и чешки език с маркетинг
  • Английски език и полски език с маркетинг
  • Английски език и сръбски език с маркетинг

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач, филолог експерт

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   Специалността има за цел да формира у студентите комплексни познания по два чужди езика и по маркетинг. С придобитата квалификация бъдещите абсолвенти биха могли успешно да прилагат уменията си като преводачи във фирми, предприятия, търговски дружества, банки, бюра за преводи, консултантски бюра, PR агенции, издателства, електронни и печатни медии, библиотеки, музеи, архиви и други обществени, образователни и културни институции.

  Предвижда се учебният процес в рамките на специалността да се осъществи по седем програми: „Английски език (базисен език) и немски език (втори език)“, „Английски език (базисен език) и френски език (втори език)“, „Английски език (базисен език) и испански език (втори език)“ и „Английски език (базисен език) и руски език (втори език)“, „Английски език (базисен език) и чешки език (втори език)“, „Английски език (базисен език) и полски език (втори език)“, „Английски език (базисен език) и сръбски език (втори език)“.

  Обучението включва образователен пакет от научни знания в областта на историята и съвременното състояние на двата чужди езика (фонетична, лексикална, граматична и стилистична система), както и в сферата на маркетинга: маркетингов мениджмънт; връзки с обществеността; реклама и рекламна политика; стокови борси; комуникации и комуникационна политика; анализ на риска; корпоративни финанси; маркетингови изследвания; икономически теории; статистика; социология на икономиката; макроикономика; геоикономика; основи на правото; основи на управлението; стопанска история.

  Модулът с дисциплини по маркетинг дава базисни знания по икономика и управление, познания за маркетинговия процес и маркетинговата дейност на отделни пазари и в различните сфери на стопанския живот на различни управленски равнища. Студентите с два чужди езика изграждат в профила си компетентности и умения за проектиране и провеждане на маркетингови проучвания, за разработване на маркетингови стратегии, техники и практики за навлизане на пазара, за стабилизиране и разширяване на пазарни позиции.

  Учебният процес в специалността се провежда по сходна схема за първия (английски) и за втория (немски, френски, испански, руски, чешки, полски или сръбски) език, с тази разлика, че обучението по втория език стартира от начално ниво. Програмата предвижда овладяването на базисния език да завърши на ниво С1, а на втория език – на ниво В2 от Европейската езикова рамка.

  Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина.

Последна промяна на 25 Януари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол