уеб достъпен сайт български език английски език

Български език, гражданско образование и философия

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по филолософия и гражданско образование

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

вж.Приложение № 2 за филиала в гр. Кърджали

 

   „Български език и гражданско образование и философия“ е нова специалност във Филологическия факултет на Пловдивския университет. Присъствието ѝ е прагматично, обусловено от въвеждането в училищните учебни програми от учебната 2020 – 2021 година на дисциплината „Гражданско образование“.

   Квалификационната подготовка на следващите специалността се осъществява в рамките на общотеоретично, специализирано и практическо обучение чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Учебният план е изграден в два базисни равнопоставени модула – български език и гражданско образование, чиято симбиоза предполага широкоаспектна хуманитарно-социологическа и същевременно педагогическа подготовка на завършващите студенти.

   В рамките на първия модул се изучават общотеоретични дисциплини по езикознание и литературознание, история и съвременно състояние на българския език, история на българската литература. Повечето дисциплини структурно съответстват на учебния план на специалността „Българска филология“, но съдържанието и натовареността им са облекчени, като са съобразени с изучавания в училище материал.

   Вторият модул предлага обучение по фундаментални философски и социологически дисциплини, които очертават интердисциплинарна сфера, основана на иновативни изследвания и същевременно обърната към тежненията на съвременното общество. Проблематиката е насочена към потребностите на българския гражданин в контекста на неговата европейска принадлежност, като допринасят за изграждане у студентите на гражданска и национална идентичност, за развитие на образователния, научния, културния и икономическия потенциал на България в интерес и полза на хората и обществото.

   И двата модула са обвързани с методически и педагогически дисциплини, съобразени с действащите нормативни наредби, даващи право на завършващите студенти да придобият квалификацията „учител“.

   Успешно дипломираните студенти бакалаври могат да се реализират като учители по български език и литература в основния и в средния курс на българското училище, като учители по философия и по гражданско образование, да организират и ръководят успешно учебно-възпитателния процес, да бъдат филолози специалисти и експерти в различни български образователни и културни институции, да работят в печатни и електронни медии, да работят като сътрудници в издателства и рекламни агенции, като експерти в правителствени и неправителствени организации в областта на социалната и културната политика; като експерти, които изследват и оценяват социалните ефекти, възможностите и рисковете на политики, проекти и решения в областта на социалните, политическите и културните дейности; като консултанти по кариерно развитие, реклама и маркетинг, връзки с обществеността, в социална работа и консултиране, в социалните грижи и социалните дейности, икономиката и политическата област, в местното самоуправление и други звена.

   Завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърски и докторски програми към професионалните направления „Филология“, „Философия“, „Социология, антропология и науки за културата“ и „Педагогика на обучението по...“, в магистърски и докторски програми в европейски и други чуждестранни университети.

Последна промяна на 25 Януари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол