web accessibility bulgarian flag english flag

Славистика – полски език, чешки език, сръбски и хърватски език

     

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация:

– филолог славист (експерт по два славянски езика)

– филолог славист (експерт по един славянски език) и учител по български език и литература

Срок на обучение: 10 семестъра (5 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1 

     

      Спе­циал­ност­та „Сла­вистика“ включва обучение по официални за Европейския съюз езици – полски, чешки, хърватски, а също и по сръбски език, който е в един профил с хърватския. Учебният план предлага възможност за избор между два модула: славистичен и българистичен. Първите две години са по учебен план, който е общ за двата модула. През този етап се изучават само славистични дисциплини, като основен акцент се слага върху практическото усвояване на избрания за водещ славянски език. Склю­че­ни­те международни до­го­во­ри с престижни университети в Полша, Чехия, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина  гарантират на всеки студент от втори курс възможността за едносеместриално обучение в страната на изучавания език, като разходите се покриват от европейски програми. В края на същия курс всеки студент прави избор на един от двата модула – славистичен или българистичен.

      Сла­вистичният модул включва усвояването на два славянски езика, единият от които е изучаваният през първите две години, и на един трети език (руски, английски, френски, немски, испански или друг), включен в дипломата за средно образование или удостоверен за ниво на владеене с друг вид диплома или сертификат. Основният славянски език се изучава до ниво С1 и е съпроводен с обучение по съответната славянска литература, докато целта при втория и третия език е тяхното практическо усвояване до ниво В2 (по Европейската езикова рамка).

      Българистичният модул осигурява продължаващо изучаване на водещия славянски език до ниво В2, но основната част от учебната програма е ориентирана към българистични дисциплини и дисциплините, които осигуряват педагогическа квалификация. Завършилите се реализират като учители по български език и литература и като експерти по съответния славянски език.

      В края на следването си студентите от двата модула полагат държавни изпити и защитават магистърска дипломна работа.

      Ши­ро­кият спек­тър от зна­ния, ко­и­то сту­ден­ти­те и от двата модула по­лу­ча­ват, за­дъл­бо­че­на­та под­го­тов­ка по фун­да­мен­тал­ни фи­ло­ло­ги­че­ски дис­ци­пли­ни и практическите уме­ния в област­та на сла­вян­ски­те ези­ци ос­игу­ря­ват на за­вър­ши­ли­те спе­циал­ност­та въ­змож­ност за успешна реализация в сферата на професионалния превод, културните институции, интеркултурната комуникация, образованието, средствата за масова информация, книгоиздаването, както и в раз­лич­ни ху­ма­ни­тар­ни на­пра­вле­ния на об­ще­стве­ния жи­вот. Желаещите да се насочат към научноизследователска работа могат да продължат обучението си в български и в чуждестранни висши училища за придобиване на образователната и научна степен „доктор“.

За повече информация вж. сайта на Катедрата по славистика: http://slavistica.slovo.uni-plovdiv.net/

Последна промяна на 11 Ноември 2019