уеб достъпен сайт български език английски език

Славистика – полски език, чешки език, сръбски език

Славистика

  • Полски език
  • Чешки език
  • Сръбски език

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация:

– филолог славист (експерт по два славянски езика)

– филолог славист (експерт по един славянски език) и филолог българист

Срок на обучение: 10 семестъра (5 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1 

Специалността „Славистика“ включва обучение по официални за Европейския съюз езици – полски, чешки, а също и по сръбски език. Учебният план предлага възможност за избор между два модула: славистичен и българистичен. Първата година е по учебен план, който е общ за двата модула. През този етап се изучават предимно славистични дисциплини и такива, които имат основополагащ за филологическото образование характер. През първата година на обучението основен акцент се поставя върху практическото усвояване на избрания за водещ славянски език. Сключените международни договори с престижни университети в Полша, Чехия, Сърбия, Босна и Херцеговина гарантират на всеки студент възможността за едносеместриално обучение в страната на изучавания език, като разходите се покриват от европейски програми. За да постигнат добра общофилологическа и специализирана подготовка, студентите разполагат също така с богатия фонд на Славистичната библиотека.

В края на първи курс всеки студент прави избор на един от двата модула – славистичен или българистичен.

Славистичният модул включва усвояването на два славянски езика, единият от които е изучаваният през първата година (език А), а вторият е по избор на студента (език Б). В учебния план е включено и изучаването на руски език. Основният славянски език А се изучава до ниво С1 и е съпроводен с обучение по съответната славянска литература, докато целта при втория славянски език е практическо усвояване до ниво В2 (по Европейската езикова рамка).

Българистичният модул осигурява продължаващо изучаване на водещия славянски език до ниво В2, но основната част от учебната програма е ориентирана към българистични дисциплини. Желаещите да получат квалификация „учител по БЕЛ“ подават заявление при инспектора, който отговаря за специалността, и посещават. Завършилите се реализират като експерти по съответния славянски език, филолози специалисти в културни институциии, журналисти в печатни и електронни медии, редактори и коректори в масмедии и издателства, учители по български език и литература.

В края на следването си студентите от двата модула полагат държавни изпити и защитават магистърска дипломна работа.

Широкият спектър от знания, които студентите и от двата модула получават, задълбочената подготовка по фундаментални филологически дисциплини и практическите умения в областта на славянските езици осигуряват на завършилите специалността възможност за успешна реализация в сферата на професионалния превод, културните институции, интеркултурната комуникация, образованието, средствата за масова информация, книгоиздаването, както и в различни хуманитарни направления на обществения живот. Желаещите да се насочат към научноизследователска работа могат да продължат обучението си в български и в чуждестранни висши училища за придобиване на образователната и научна степен „доктор“.

    За повече информация вж. сайта на Катедрата по славистика: https://slavistica.slovo.uni-plovdiv.net/

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол