уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » Характеристика на специалности » Филологически факултет » Славистика – полски език, чешки език, сръбски и хърватски език

Славистика – полски език, чешки език, сръбски и хърватски език

Славистика

  • Полски език
  • Чешки език
  • Сръбски и хърватски език

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация:

– филолог славист (експерт по два славянски езика)

– филолог славист (експерт по един славянски език) и филолог българист

Срок на обучение: 10 семестъра (5 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1 

         

    Специалността „Славистика“ включва обучение по официални за Европейския съюз езици – полски, чешки, хърватски, а също и по сръбски език, който поради близостта между тях е в един профил с хърватския. Учебният план предлага възможност за избор между два модула: славистичен и българистичен. През първата година обучението се провежда по учебен план, който е общ за двата модула. През този етап се изучават предимно славистични дисциплини и такива, които имат основополагащ за филологическото образование характер. През първата година на обучението основен акцент се поставя върху практическото усвояване на избрания за водещ славянсски език. Сключените международни договори с престижни университети в Полша, Чехия, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина гарантират на всеки студент възможността за едносеместриално обучение в страната на изучавания език, като разходите се покриват от европейски програми. За да постигнат добра общофилологическа и специализирана подготовка, студентите разполагат също така с богатия фонд на Славистичната библиотека.

    В края на първи курс всеки студент прави избор на един от двата модула – славистичен или българистичен.

   Славистичният модул включва усвояването на два славянски езика, единият от които е изучаваният през първите две години, и на още един славянски език – руския.  Основният славянски език се изучава до ниво С1 и е съпроводен с обучение по съответната славянска литература, докато целта при втория и третия славянски език е тяхното практическо усвояване до ниво В2 (по Европейската езикова рамка).

   Българистичният модул осигурява продължаващо изучаване на водещия славянски език до ниво В2, но основната част от учебната програма е ориентирана към българистичните дисциплини. Завършилите се реализират като експерти по съответния славянски език и като българисти с магистърска степен.

    В края на следването си студентите от двата модула полагат държавни изпити и защитават магистърска дипломна работа.

    Широкият спектър от знания, които студентите и от двата модула получават, задълбочената подготовка по фундаментални филологически дисциплини и практическите умения в областта на славянските езици осигуряват на завършилите специалността възможност за успешна реализация в сферата на професионалния превод, културните институции, интеркултурната комуникация, средствата за масова информация, книгоиздаването, както и в различни хуманитарни направления на обществения живот. Желаещите да се насочат към научноизследователска работа могат да продължат обучението си в български и в чуждестранни висши училища за придобиване на образователната и научна степен „доктор“.

    За повече информация вж. сайта на Катедрата по славистика: https://slavistica.slovo.uni-plovdiv.net/

Последна промяна на 15 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол