уеб достъпен сайт български език английски език

Руска филология

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по руски език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна или задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

    

 Потенциалът и перспективността при избора на специалността „Руска филология“ са предопределени от редица обективни факти: руският е езикът на една от водещите световни икономики; съгласно с последните данни той запазва второто място по разпространеност за създаване на съдържание в интернет пространството и по степента на увеличаване на броя сайтове, в които се използва; това е езикът на държава, която традиционно е един от основните външнотърговски партньори на България и се нарежда сред най-големите чужди инвеститори за страната ни; броят на рускоговорещите туристи заема едно от челните места в сравнение с останалите, а статистиката сочи, че руснаците са най-голямата група чужди граждани, живеещи в страната ни. Очертаният контекст е показателен за нуждата от подготвени в областта на руския език специалисти.

 Специалността съчетава традициите на класическото филологическо образование със съвременните тенденции в университетското обучение. Предлага подготовка както за студенти от нулево ниво, така и за такива, владеещи езика на различни нива, за които се осигурява надграждащо специализирано обучение. Квалификационната подготовка за завършващите специалността се осъществява в рамките на общотеоретично, специализирано и практическо обучение чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и осигурява конкурентоспособност на съвременния пазар на труда. Изучават се езикознание и теория на литературата, история на езика и основни теоретични аспекти на съвременния руски език, странознание, руска литература, историческа лингвистика и съвременен български език с акцент върху езиковата култура, практически руски език, основни методически и педагогически дисциплини. Утвърдена практика е включването в учебния план на модулни дисциплини, водени от гост лектори от Русия. В хода на следването на студентите се предоставят възможности за посещаване на езикови курсове в Русия и за участие в международните програми за студентски обмен.

 На разположение на студентите е богато оборудван със съвременни технологии Център за руски език и култура, разполагащ с дискове и касети с филми и музика, както и с разнообразна литература на хартиен носител.

 Завършилите могат да работят като учители по руски език и литература в основния и средния курс на училищата, в специализирани школи и институти, могат да се реализират като експерти в различни образователни и културни институции, като консултанти по руски език и култура на страната в местни, национални и международни организации и институции, като специалисти филолози (преводачи, секретар-референти, кореспонденти, литературни сътрудници, редактори, коректори) в печатни и електронни медии – радио, телевизия и др., като сътрудници в рекламни агенции и издателства, като туроператори и сътрудници на туристически фирми, като изследователи в областта на предпочитаната от тях филологическа дисциплина.

 Завършилите специалността „Руска филология“ могат да продължат обучението си в широка гама от специалности за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ (допълнително не по-малко от една година) и образователната и научна степен „доктор“.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол