уеб достъпен сайт български език английски език

Български език и корейски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по корейски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

  Специалността изгражда бъдещия експерт филолог по рòден език и по корейски език, както и бъдещия учител в сферата на обучението по български език и по корейски език.

  В курса на обучение се усвояват както теоретични, така и практически знания и умения. Проследява се развитието на художествената литература, създадена на български и на корейски език. Специално внимание е отделено на практическото усвояване на българския и на корейския език.

  Бакалавърската програма е подходяща както за хора, които искат да получат своята първа квалификация във висше училище, така и за тези, които натрупват компетентности в нови и перспективни области.

  Завършилите програмата ще умеят да прилагат на практика придобитите по време на обучението знания в конкретна професионална среда; да организират и ръководят успешно учебно-възпитателния процес при преподаването на български език и литература и на корейски език.

 

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол