web accessibility bulgarian flag english flag

Български език и корейски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по корейски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    Специалността изгражда бъдещия експерт филолог по роден език и по корейски език, както и бъдещия учител в сферата на обучението по български език и по корейски език.

    В курса на обучение се усвояват както теоретични, така и практически знания и умения. Проследява се развитието на художествената литература, създадена на български и на корейски език. Специално внимание е отделено на практическото усвояване на българския и на корейския език.

    Бакалавърската програма е подходяща както за хора, които искат да получат своята първа квалификация във висше училище, така и за тези, които натрупват компетентности в нови и перспективни области.

    Завършилите програмата ще умеят да прилагат на практика придобитите по време на обучението знания в конкретна професионална среда; да организират и ръководят успешно учебно-възпитателния процес при преподаването на български език и литература и на корейски език.

Последна промяна на 18 Януари 2018