web accessibility bulgarian flag english flag

Български език и турски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по турски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      Спе­циал­ност­та „Бъл­гар­ски език и тур­ски език“ е създадена през 2009 г. във Фи­ло­ло­ги­че­ския фа­ку­лтет. Ней­но­то от­кри­ва­не е в от­го­вор на на­ра­ства­щия ин­те­рес към изу­ча­ва­не­то на ку­лту­ри­те и ези­ци­те на стра­ни­те, ко­и­то са на­ши съ­се­ди на Бал­кан­ския по­луос­тров.

      Спе­циал­ност­та е изградена върху два базисни модула – български език и турски език, като изучаването на чуждия език е от начално ниво. За­вър­ши­ли­те по­лу­ча­ват про­фе­си­онал­на­ ква­ли­фи­ка­ция „учи­тел по бъл­гар­ски език и ли­те­ра­ту­ра и учи­тел по тур­ски език“ в об­що­об­ра­зо­ва­тел­ни­те учи­ли­ща.

      Спе­циал­ност­та да­ва въ­змож­ност за раз­но­об­раз­на про­фе­си­онал­на ре­а­ли­за­ция. Ди­пло­ми­ра­ли­те се мо­гат да кан­ди­дат­стват за ра­бо­та в дър­жав­на­та ад­ми­ни­стра­ция, да се за­ни­ма­ват с прево­да­че­ска и из­да­тел­ска дей­ност, да за­е­мат по­зи­ции в ту­ри­сти­че­ска­та ин­ду­стрия или в сред­ства­та за ма­со­ва ин­фор­ма­ция, да ра­бо­тят в бъл­гар­ски и тур­ски фир­ми, опе­ри­ра­щи в две­те стра­ни.

      През кур­са на об­уче­ние се изу­ча­ват как­то тео­ре­ти­чни, та­ка и прак­ти­че­ски дис­ци­пли­ни. За­стъ­пе­ни са тео­рия­та на ли­те­ра­ту­ра­та и об­що­то ези­коз­на­ние, кла­си­че­ски­те ези­ци. Про­сле­дя­ва се ра­зви­тие­то на ху­до­же­стве­на­та ли­те­ра­ту­ра на два­та на­ро­да. Не­мал­ко вни­ма­ние е от­де­ле­но и на прак­ти­че­ско­то усво­ява­не на бъл­гар­ския и на тур­ския език.

      Спе­циал­ност­та е под­хо­дя­ща как­то за хо­ра, ко­и­то ис­кат да по­лу­чат своя­та пър­ва ква­ли­фи­ка­ция във вис­ше учи­ли­ще, та­ка и за те­зи, ко­и­то на­труп­ват ком­пе­тент­но­сти в но­ви и перс­пек­тив­ни обла­сти.

Последна промяна на 18 Януари 2018