уеб достъпен сайт български език английски език

Български език и турски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по турски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

   Специалността „Български език и турски език“ е създадена през 2009 г. във Филологическия факултет. Нейното откриване е в отговор на нарастващия интерес към изучаването на културите и езиците на страните, които са наши съседи на Балканския полуостров.

   Специалността е изградена върху два базисни модула – български език и турски език, като изучаването на чуждия език е от начално ниво. Завършилите получават професионална квалификация „учител по български език и литература и учител по турски език“ в общообразователните училища.

   Специалността дава възможност за разнообразна професионална реализация. Дипломиралите се могат да кандидатстват за работа в държавната администрация, да се занимават с преводаческа и издателска дейност, да заемат позиции в туристическата индустрия или в средствата за масова информация, да работят в български и в турски фирми, опериращи в двете страни.

   През курса на обучение се изучават както теоретични, така и практически дисциплини. Застъпени са теорията на литературата и общото езикознание, класическите езици. Проследява се развитието на художествената литература на двата народа. Немалко внимание е отделено и на практическото усвояване на българския и на турския език.

   Специалността е подходяща както за хора, които искат да получат своята първа квалификация във висше училище, така и за тези, които натрупват компетентности в нови и перспективни области.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол