уеб достъпен сайт български език английски език

Приложна лингвистика

 • Приложна лингвистика (Английски език с испански език)
 • Приложна лингвистика (Английски език с немски език)
 • Приложна лингвистика (Английски език с френски език)
 • Приложна лингвистика (Английски език с китайски език)
 • Приложна лингвистика (Английски език с корейски език)
 • Приложна лингвистика (Английски език с италиански език)
 • Приложна лингвистика (Английски език с руски език)
 • При­лож­на линг­вис­ти­ка (Анг­лийс­ки език с чешки език)
 • При­лож­на линг­вис­ти­ка (Анг­лийс­ки език с полски език)
 • При­лож­на линг­вис­ти­ка (Анг­лийс­ки език със сръбски език)
 • При­лож­на линг­вис­ти­ка (Анг­лийс­ки език с новогръцки език)
 • При­лож­на линг­вис­ти­ка (Анг­лийс­ки език с турски език)
 • Приложна лингвистика (Френски език с испански език)
 • Приложна лингвистика (Френски език с английски език)
 • Приложна лингвистика (Френски език с италиански език)
 • Приложна лингвистика (Немски език с испански език)
 • Приложна лингвистика (Немски език с английски език)
 • Приложна лингвистика (Немски език с китайски език)
 • Приложна лингвистика (Испански език с английски език)
 • Приложна лингвистика (Испански език с френски език)
 • Приложна лингвистика (Испански език с немски език)
 • Приложна лингвистика (Испански език с руски език)
 • Приложна лингвистика (Испански език с италиански език)

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач и учител по първия изучаван език          

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

      Бакалавърската програма по приложна лингвистика подготвя специалисти преводачи, владеещи два чужди езика (първият чужд език е английски, немски, френски или испански; вторият чужд език е по избор на студента – руски, испански, италиански, английски, немски, френски, китайски, корейски, чешки, полски, сръбски, новогръцки или турски). Тя има теоретико-приложен характер и се стреми да отговори на нарастващите потребности на обществото от висококвалифицирани преводачи и учители за нуждите на глобализиращия се свят.

      Студентите, обучавани в тази специалност, усвояват фундаментални филологически знания (в областта на езикознанието, литературата и странознанието) и придобиват обща чуждоезикова и преводаческа компетентност по двата изучавани езика. Завършилите могат да се реализират като преводачи в различните сфери на икономическия и културния живот.

      Учебният план включва изучаване на задължителни дисциплини, които осигуряват необходимите за преводача фундаментални филологически познания и овладяване на изучаваните два чужди езика. Чрез модулите на избираемите дисциплини студентите могат да избират профила, в който искат да протече тяхното обучение, съобразно с интересите си и личната си представа за бъдещата професионална дейност като преводачи. Факултативните дисциплини допълват общата подготовка на студентите в съответствие с техните лични предпочитания.

     Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина.

     Програмата не изисква предварителни знания по втория език.

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол