уеб достъпен сайт български език английски език

Български език и история

(Обучението се провежда само във филиала в гр. Смолян.)

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по история

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 3

 

     Обучението по специалността „Български език и история” се базира върху равнопоставеността на двата компонента „Български език и литература“ и „История“ с цел придобиване на хуманитарни знания с широка приложимост. Тази специалност предлага на студентите солидна фундаментална подготовка по български език и литература и по история. Подобно интердисциплинарно съчетание предоставя по-богати възможности за реализация и развитие в различни обществени сфери. Изучават се езиковедски и литературоведски дисциплини история и съвременно състояние на българския език, българска и чужди литератури, фолклорна и модерна култура. От историческото направление са застъпени археология, етнология, архивистика, антична и средновековна, нова и съвременна история на света и на България, както и история на балканските народи, тракология, византология и учебни курсове, свързани с институциите на паметта. Избираемите дисциплини, които студентите изучават, дават възможност за комплексна, гъвкава и насоченакъм практиката подготовка, адекватна на съвременното състояние и тенденциите в образователната, социалната и културната сфера. Учебният план е в съответствие с европейската система за натрупване и трансфер на кредити. В рамките на следването студентите отспециалността „Български език и история” имат възможност да се обучават и в европейски университети, по линия на международни образователни програми за студентска мобилност, с гарантирано пълно академично признаване на натрупаните там кредити.

   Завършилите могат да осъществяват научна, методическа и организационна дейност в система-та на образованието и културата, да работят в различни сфери на обществено-икономическия живот, кои-то изискват висше хуманитарно образование. Придобилите степен „бакалавър“ могат да продължат об-учението си в магистърски програми по история, литература, език, културология, европеистика, както и по специализирани направления като актуална българистика, археологическо наследство и културен менид-жмънт, културен туризъм и културно проектиране, управление на изследователската дейност, иновациите и предприемачеството, дипломация и международни отношения, мениджмънт на културата, образовате-лен мениджмънт и др.

Последна промяна на 18 Февруари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол