уеб достъпен сайт български език английски език

Български език и френски език

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по френски език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

     Специалността „Български език и френски език“ изгражда бъдещия експерт филолог по български език и по френски език, както и бъдещия учител в сферата на обучението по български език и по френски език.

     По време на обучението студентите усъвършенстват знанията и уменията, предполагани като задължително усвоени в средния курс на българското училище; повишават езиковата, литературоведската и социокултурната си компетентност, както и мотивираността си за изучаване на хуманитарна проблематика; получават солидни теоретични знания по всички езиковедски и литературоведски дисциплини, включени в учебния план на специалността, и практически умения, осигуряващи прилагането им в пазарна среда и в разнообразни сфери на обществения живот; способност за адаптивност в условията на професионалната реализация; умения за самостоятелна професионална дейност и работа в екип.

     Завършилите специалността умеят да прилагат на практика придобитите по време на обучението във Филологическия факултет знания в конкретна професионална среда; да организират и ръководят успешно учебно-възпитателния процес при обучението по български език и литература; да анализират точно и вярно теоретичните тенденции и насоки в учебно-възпитателната работа при обучението по френски език; да намират ефективни подходи за общуване с учениците, на които преподават.

     Реализацията на бакалаврите по български език и френски език е като учители по френски език и по български език и литература в основния и средния курс на българското училище; филолози – специалисти и експерти в различни български образователни и културни институции; консултанти по език и култура на страната в местни и международни правителствени и неправителствени организации и институции; работещи в печатни и електронни медии; изследователи в областта на предпочитаната от тях филологическа дисциплина; консултанти, представители и експерти в местни и международни правителствени и неправителствени организации и институции.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол